Читать статью на русском языке

Ди­ти­на народжується і на­чеб­то спустошує організм матері. Обо­лон­ка провисає че­рез непотрібність.

Ще
не­дав­но во­на надійно при­кри­ва­ла найдо- рогоцінніше, а те­пер від
неї хо­четь­ся поз­бу­ти­ся як­найш­вид­ше. Крім су­во­ро­го ре­жи­му (і
по­жив­но­го, і фізкультурного), на до­по­мо­гу при­хо­дить
абдомінопластика. Прав­да, все, що пов’яза­но зі сло­вом «плас­ти­ка», в
на­ших клініках ще настільки не без­до­ган­но, що хо­четь­ся
про­кон­суль­ту­ва­ти­ся з надійною лю­ди­ною.

Цікаво, а як до
ви­ник­нен­ня пластичної хірургії жінки після пологів при­би­ра­ли
в’ялість шкіри і об­вис­лий живіт? Як­що звер­ну­ти­ся до історії, то
зав­дя­ки то­му, що мо­да де­що відрізнялася від теперішньої, про­бле­му
вирішували, оче­вид­но, за до­по­мо­гою одя­гу. Пи­тан­ня, в чо­му
з’яви­ти­ся на пляжі, теж не сто­я­ло так гост­ро.

Перші операції
з при­во­ду корекції шкірно-жирової склад­ки на животі відносяться до
кінця 90-х років XIX століття. Операції по­ча­ли про­во­ди­ти для
ви­да­лен­ня ве­ли­ких відкладень підшкірно-жирової клітковини і
відповідно надлишків шкіри. Зго­дом їх ста­ли поєднувати з плас­ти­кою
гриж передньої черевної стінки або з по­рож­нин­ни­ми операціями.

Абдомінопластика від грець­ко­го сло­ва аbdomen — живіт з до­да­ван­ням плас­ти­ки.

Безліч
сайтів пропонує різні варіанти схуд­нен­ня та от­ри­ман­ня плос­ко­го
жи­во­та прак­тич­но без вся­ких зу­силь. На­пев­но, ці ме­то­ди­ки до
пев­но­го рівня мо­жуть бу­ти ефек­тив­ни­ми.

Але яким чи­ном
мож­на ско­ро­ти­ти ду­же силь­но пе­ре­рос­тяг­не­ну шкіру, як­що во­на
суцільно в роз­тяж­ках, особ­ли­во на­вко­ло пуп­ка? Як усу­ну­ти
ви­ра­же­ний діастаз (роз­ход­жен­ня) пря­мих м’язів жи­во­та?

Післяпологові
зміни — найбільш час­тий привід. Як­що роз­гля­да­ти усе­ред­не­но, то
за кількістю звер­нень мож­на виділити ос­нов­ну гру­пу — молоді жінки у
віці 25 — 35 років після пер­ших або дру­гих пологів. Як пра­ви­ло, тут
мо­ва йде са­ме про корекцію, тих са­мих післяпологових змін шкіри
(роз­тяж­ки) і м’язів жи­во­та (діастаз пря­мих м’язів).

Дру­га,
до­сить ве­ли­ка, гру­па — жінки 35 — 45 років. Во­ни звер­та­ють­ся, як
пра­ви­ло, з при­во­ду над­лиш­ку шкіри жи­во­та (шкірно-жи­ро­вий
фар­тух), змін пропорцій фігури (жирові відкладення в області талії),
ду­же час­то у них спостерігається опу­щен­ня м’яких тка­нин в області
па­хо­вих скла­док, сте­гон і лоб­ка з по­явою жи­ро­вих відкладень в
області лоб­ка, ча­сом знач­них.

Абдомінопластика — це операція,
яка дозволяє поз­бу­ти­ся від надлишків шкіри і жирової клітковини в
ділянці жи­во­та. Тоб­то во­на покращує кон­ту­ри на певній ділянці
тіла. І в тій зоні, де виконується операція, об­сяг жирової клітковини
зменшується ча­сом знач­но.

Описані ви­пад­ки з ви­да­лен­ня
надлишків жирової тка­ни­ни у пацієнтів, що страж­да­ють ожирінням
(ви­да­лен­ня шкірно-жи­ро­во­го фар­ту­ха, ма­сою до 60 кілограм), але
такі операції вкрай рідкісні. Ос­нов­на за­да­ча, яка стоїть пе­ред
хірургом, це сфор­му­ва­ти плос­кий живіт і поліпшити лінію талії. Ма­са
тіла після такої операції теж мо­же змен­ши­ти­ся, але це вимагає
де­я­ких зу­силь з бо­ку пацієнта.

Звер­та­ють­ся до операції,
час­то вже спро­бу­вав­ши якісь ме­то­ди­ки для схуд­нен­ня і
ско­ро­чен­ня шкіри або після самостійних спроб схуд­ну­ти і усу­ну­ти
післяпологові зміни передньої черевної стінки за до­по­мо­гою фізичних
вправ, тоб­то за­зви­чай че­рез 2 — 3 ро­ки після пологів або пізніше.

Та
в цій ситуації і не потрібно особ­ли­во поспішати. Після пологів і
закінчення періоду лактації ва­га якийсь час мо­же змен­шу­ва­ти­ся.
Од­на з умов для от­ри­ман­ня добро­го ре­зуль­та­ту після операції — це
стабілізація ма­си тіла про­тя­гом хо­ча б 4 — 6 місяців.

Для
то­го, щоб об­го­во­ри­ти те, що бу­де хірург ви­ко­ну­ва­ти, існує
консультація пе­ред операцією. Все обговорюється заздалегідь. Наявність
інтернету знач­но спрос­ти­ло зав­дан­ня по­шу­ку фахівця, і за­зви­чай
пацієнтки, що при­хо­дять на консультацію, вже ма­ють уяв­лен­ня про
лікаря. Знайдені позитивні відгуки, та ще як­що во­ни підкріплені
рекомендацією, от­ри­ма­ною від знай­о­мих, ма­ють важ­ли­ве зна­чен­ня
для фор­му­ван­ня довірчих взаємин з лікарем. Тоді ви­хо­дить
повноцінний і ко­рис­ний діалог — гарантія то­го, що лікар розуміє, що
насправді турбує пацієнтку.

Пе­ред операцією обов’яз­ко­во
укла­да­ють договір на на­дан­ня ме­дич­них по­слуг, в яко­му
за­зна­ча­ють вид операції. Підписується і лист інформованої зго­ди.
Такі лис­ти існують для кож­но­го ви­ду операцій.

Під час
консультації та про­ве­ден­ня огля­ду лікар виявляє основні про­бле­ми і
пропонує спо­со­би їх вирішення. У палаті заздалегідь про­во­дить­ся
фо­то­гра­фу­ван­ня пацієнтки і виконується передопераційна розмітка. В
операційній, після то­го як пацієнтка за­сне, про­во­дить­ся ліпосакція в
області жи­во­та, потім — розріз по раніше зроб­ле­них лініях розмітки,
і відшаровується шкірно-жи­ро­вий шма­ток.

Як­що виявлені грижі,
то хірург ро­бить плас­ти­ку гриж. Потім виконується уши­ван­ня м’язів,
або міофасціопластика. Це потрібно для то­го, щоб усу­ну­ти
роз­ход­жен­ня пря­мих м’язів жи­во­та і в результаті от­ри­ма­ти
плос­кий живіт. Ну а далі — ви­да­лен­ня от­ри­ма­них надлишків
шкірно-жи­ро­во­го шмат­ка, «пе­ре­сад­ка пуп­ка», на­кла­ден­ня швів і
пов’язок.

Оставить комментарий

Adblock
detector