Читать статью на русском языке

Це­реб­раль­ний параліч — ре­зуль­тат по­ра­нен­ня або не­пра­виль­но­го
роз­вит­ку моз­ку. У більшості випадків точ­на при­чи­на роз­вит­ку
це­реб­раль­но­го паралічу невідома. Пош­код­жен­ня або аномалія мо­жуть
роз­ви­ну­ти­ся під час вагітності, при народженні, або в перші 2-3
ро­ки жит­тя.

Мож­ли­ва при­чи­на роз­вит­ку це­реб­раль­но­го
пара- лічу під час вагітності або при народженні мо­же бу­ти пов’яза­на з
ге­не­тич­ним про­бле­ма­ми, а та­кож як­що ма­ти або плід під час
вагітності пе­ре­нес­ли інфекційні за­хво­рю­ван­ня або ж у них бу­ли
інші про­бле­ми зі здо­ров’ям.

Це­реб­раль­ний параліч та­кож
мо­же бу­ти вик­ли­ка­ний усклад­нен­ня­ми після або під час пологів. З
усьо­го пе­ре­ра­хо­ва­но­го ви­ще що зав­год­но мо­же впли­ну­ти на те,
як рос­те плід, або ж об­ме­жи­ти над­ход­жен­ня крові, кис­ню або
інших по­жив­них ре­чо­вин до пло­ду або но­во­на­род­же­но­му. Та­кож
при­чи­ною роз­вит­ку це­реб­раль­но­го паралічу мо­жуть ста­ти
про­бле­ми зі здо­ров’ям у но­во­на­род­же­но­го, на­прик­лад, низь­кий
рівень цук­ру в крові, який не лікують.

Можливі при­чи­ни
роз­вит­ку це­реб­раль­но­го пара- лічу че­рез пе­ред­час­не на­род­жен­ня
пов’язані з роз­вит­ком моз­ку. У дітей, які на­ро­ди­ли­ся за­над­то
ра­но, мо­же ста­ти­ся кро­во­ви­лив у мо­зок (внутрішній
кро­во­ви­лив). Стан під на­звою пе­ри­вен­три­ку­ляр­на лейкомаляція
(ПВЛ), що розвивається в результаті пош­код­жен­ня білих клітин моз­ку, з
більшою ймовірністю мо­же роз­ви­ну­ти­ся у не­до­но­ше­них дітей, ніж у
дітей, які на­ро­ди­ли­ся в при­зна­че­ний термін. Як внутрішній
кро­во­ви­лив, так і ПВЛ, підвищують ри­зик роз­вит­ку це­реб­раль­но­го
паралічу у ди­ти­ни.

Можливі при­чи­ни роз­вит­ку
це­реб­раль­но­го пара- лічу в перші 2-3 ро­ки жит­тя за­зви­чай
пов’язу­ють з пош­код­жен­ням моз­ку че­рез се­рй­оз­не
за­хво­рю­ван­ня, на­прик­лад, менінгіт; з по­ра­нен­ня­ми моз­ку,
на­прик­лад, че­рез аварії або падіння, з не­до­статнь­ою кількістю
кис­ню, що над­хо­дять в тка­ни­ни моз­ку, на­прик­лад, нещасні
ви­пад­ки, ко­ли ди­ти­на ледь не по­то­ну­ла.

Це­реб­раль­ний параліч в перші 2-3 ро­ки жит­тя

У
де­я­ких дітей це­реб­раль­ний параліч розви- вається че­рез те, що в
перші 2-3 ро­ки жит­тя во­ни от­ри­му­ють трав­му моз­ку. Фак­то­ри
ри­зи­ку уш­код­жень моз­ку вклю­ча­ють:

• Серйозні
за­хво­рю­ван­ня. Жов­ту­ха, менінгіт або се­рй­оз­не отруєння свин­цем
(ду­же рідко зустрі- чається) — всі ці за­хво­рю­ван­ня мож­на
співвіднести з роз­вит­ком моз­ку і всі во­ни мо­жуть при­вес­ти
це­реб­раль­ний параліч.

• Серйозні по­ра­нен­ня моз­ку.
Не­щас­ний ви­па­док або падіння мо­же при­звес­ти до пош­код­жен­ня
моз­ку. Подібні трав­ми та­кож мо­жуть ви­ник­ну­ти в результаті
стру­су, ки­дан­ня або бит­тя ди­ти­ни (син­дром трясіння не­мов­ля­ти).


Не­ста­ча кис­ню в тка­ни­нах моз­ку. Не­ста­ча кис­ню в моз­ку мо­же
вик­ли­ка­ти це­реб­раль­ний параліч, при­чи­ною цьо­го мо­же бу­ти
роз­ви­ток пух­ли­ни го­лов­но­го моз­ку або не­щас­ний ви­па­док, в
резуль- таті яко­го ди­ти­на ледь не по­то­ну­ла.

• Низь­кий рівень
вмісту цук­ру. У де­я­ких но­во­на­род­же­них з низь­ким вмістом цук­ру
(гіпоглікемія) мо­же роз­ви­ну­ти­ся це­реб­раль­ний параліч.

Можливі при­чи­ни роз­вит­ку це­реб­раль­но­го паралічу під час вагітності або при народ- женні

Фак­то­ри,
що впли­ва­ють на роз­ви­ток це­реб­раль­но­го паралічу під час
вагітності та при народженні ду­же час­то взаємопов’язані між со­бою і
мо­жуть збільшити ймовірність на­род­жен­ня ди­ти­ни, яка вже страждає
це­реб­раль­ним паралічем або є схиль­ною до йо­го роз­вит­ку.
Підраховано, що з 100 дітей, що хворіють на це­реб­раль­ний параліч,
при­близ­но у 80 бу­ли по­ру­шен­ня в нор­маль­но­му роз­вит­ку час­тин
моз­ку в період дозрівання пло­ду в утробі. Точ­на при­чи­на подібних
по­ру­шень невідома.

Трав­ма при народженні, при якій обмежується
до­ступ кис­ню до моз­ку ди­ти­ни або відбувається пош­код­жен­ня
моз­ку, — до­сить рідкісна при­чи­на роз­вит­ку це­реб­раль­но­го
паралічу. Ду­же час­то при­чи­ни усклад­нень при по­ло­гах та роз­вит­ку
в результаті цьо­го це­реб­раль­но­го паралічу невідомі. Іноді під час
внутрішньоутробного роз­вит­ку у ди­ти­ни з’являється трав­ма моз­ку, в
результаті чо­го ви­ни­ка­ють складнощі при народженні че­рез
не­пра­виль­ну по­ста­ву та інших про­блем зі здо­ров’ям. Ду­же час­то
ду­же важ­ко ви­зна­чи­ти, чи відбулося пош­код­жен­ня моз­ку, що ста­ло
при­чи­ною це­реб­раль­но­го паралічу, відбулося в процесі
внутрішньоутробного роз­вит­ку, при народженні або в результаті
комбінації цих факторів.

Існує кілька при­чин роз­вит­ку це­реб­раль­но­го паралічу під час вагітності або при народ- женні.

Генетичні роз­ла­ди

Діти,
народжені з ге­не­тич­ним роз­ла­да­ми або стра- ж­да­ють від про­блем зі
згор­тан­ням крові, більше схильні до ри­зи­ку роз­вит­ку
це­реб­раль­но­го паралічу. Діти, народжені у матерів-підлітків або у
жінок стар­ше 35 та­кож схильні до підвищеного ри­зи­ку роз­вит­ку
це­реб­раль­но­го паралічу.

Оставить комментарий

Adblock
detector