Читать статью на русском языке

Стри­гу­чий ли­шай, за­раз­на гриб­ко­ва інфекція шкіри, во­лос­ся, нігтів, мо­же вра­зи­ти будь- яку час­ти­ну тіла.

За­зви­чай
він супроводжується свербінням. Деякі лю­ди більше за інших чутливі до
цієї інфекції. Існують різні ти­пи лишаїв, збуд­ни­ка­ми яких є різні
гриб­ки. На­прик­лад, так зва­на «ступ­ня спорт­сме­на», що з’являється у
вигляді по­верх­не­во­го лу­щен­ня рук або ніг або вологої білої шкіри
між паль­ця­ми, яка схо­дить, за­ли­ша­ю­чи незагойні ділянки шкіри. Цей
тип ли­шаю, ймовірно, передається пе­ре­важ­но в лаз­нях, ду­шо­вих,
ба­сей­нах і т.д.

Стри­гу­чий ли­шай на голові особ­ли­во
за­раз­ний і передається як при пря­мо­му контакті, так і че­рез
гребінець або го­лов­ний убір. За­зви­чай він з’являється у вигляді
маленької пля­ми, що лу­щить­ся, позбавленої во­лос­ся шкіри. Як­що
йо­го не лікувати, пля­ми збільшуються в кількості і в розмірах, і
настає облисіння.

На глад­ких, поз­бав­ле­них во­лос­ся ділянках
тіла стри­гу­чий ли­шай за­зви­чай має виг­ляд декількох круг­лих плям
шкіри, що лу­щить­ся. Ці пля­ми по­ши­рю­ють­ся, за­го­ю­ють­ся в центрі
і утво­рю­ють все нові ко­ла, які мо­жуть за­па­лю­ва­ти­ся і
по­кри­ва­ти­ся при­ща­ми. Ніготь, ура­же­ний стри­гу­чим лишаєм, стає
тьмя­ним, шорст­ким і лег­ко руйнується.

Не­ро­зум­но
на­ма­га­ти­ся лікувати ли­шай домашніми за­со­ба­ми. За­зви­чай во­ни
неефективні, і інфекція продовжує по­ши­рю­ва­тись. Крім то­го,
симп­то­ми стри­гу­чо­го ли­шаю ду­же схожі на симп­то­ми інших шкірних
за­хво­рю­вань. Єдиний пра­виль­ний крок — це звер­нен­ня до лікаря.

Вдо­ма
необхідно до­три­му­ва­ти­ся запобіжних заходів, щоб убе­рег­ти
ди­ти­ну від реінфікування і передачі інфекції іншим. На­прик­лад,
ма­люк із лишаєм на но­гах не по­ви­нен ко­лу­па­ти між паль­ця­ми, а
пальці потрібно три­ма­ти су­хи­ми. Шкар­пет­ки необхідно кип’яти­ти
після кож­но­го на­дя­ган­ня.

Лікар мо­же по­ре­ко­мен­ду­ва­ти
спеціальні дезін- фікуючі за­со­би для взут­тя. При стри­гу­чо­му лишаї
тіла точ­но так са­мо по­вин­но зне­за­ра­жу­ва­ти­ся і ниж­ня білизна.
Як­що зачеплені ру­ки, слід яко­мо­га мен­ше чіпати ни­ми інші час­ти­ни
тіла.

Ті, хто доглядає за хво­рою ди­ти­ною, повинні звес­ти
безпосередні кон­так­ти з ним до мінімуму і ре­тель­но ми­ти ру­ки після
них. Іноді лікар пропонує ви­ко­рис­то­ву­ва­ти якийсь ан­ти­сеп­тик
для мит­тя рук.

Оставить комментарий

Adblock
detector