Читать статью на русском языке

Сьогодні ма­ло змінити всі плом­би на якісні і відбілити зу­би.

Сто­ма­то­ло­ги
на­ма­га­ють­ся ство­ри­ти пра­виль­ний при­кус і по­вер­ну­ти зу­бам
пов­ний ряд, щоб збе­рег­ти правильність жу­ван­ня і симетрію об­лич­чя.
На­ука, що вивчає взаємодію зубів, жу­валь­них м’язів і ще­леп в
системі цілого організму, називається гнатологія.

Сучасні
до­сяг­нен­ня стоматології до­зво­ля­ють зро­би­ти зу­би рівними і
кра­си­ви­ми. Але не вар­то за­бу­ва­ти, що зу­бо­ще­леп­на сис­те­ма —
це цілісна оди­ни­ця всьо­го на­шо­го організму. То­му лікування
кож­но­го зу­ба має гармонійно відповідати функції всієї жувальної
сис­те­ми.

Коментує Віра Андрєєва, лікар-гнатології Цент­ру
естетичної стоматології: «Вся зу­бо­ще­леп­на сис­те­ма складається з
трь­ох ос­нов­них ла­нок: це суг­лоб, наші м’язи і наші зу­би. І во­на
не мо­же нор­маль­но функціонувати, як­що од­на якась лан­ка вийш­ла з
ла­ду. Ми ніколи не отримаємо повноцінного жу­ван­ня, як­що у нас бу­де
патологія з суг­ло­ба­ми. Ми ніколи не отримаємо повноцінного
хар­чу­ван­ня, як­що м’язи не бу­дуть си­мет­рич­но ско­ро­чу­ва­ти­ся,
як­що во­ни, на­прик­лад, в гіпертонусі. І ми ніколи не отримаємо
повноцінного жу­ван­ня, як­що у нас не бу­де всіх зубів або во­ни
бу­дуть не­пра­виль­но кон­так­ту­ва­ти один з од­ним».

Навіщо пра­виль­но жу­ва­ти

При
не­пра­виль­но­му прикусі їжа по­га­но пережо- вується. Це провокує
шлун­ко­во-кишкові за­хво­рю­ван­ня. Для нормальної ро­бо­ти
зубощелепної сис­те­ми необхідно поз­бу­ти­ся шкідливих зви­чок, та­ких
як: підтримувати пле­чем те­ле­фон­ну труб­ку, скре­го­та­ти зу­ба­ми,
підпирати го­ло­ву ру­кою.

На­пру­га в щелепі викликає хронічну
мігрень, часті болі в області об­лич­чя і шиї. У дітей по­ру­шен­ня
по­ста­ви і вик­рив­лен­ня хреб­та мо­же при­звес­ти до
не­пра­виль­но­го роз­вит­ку ще­леп­но-лицьової сис­те­ми і по­ру­шен­ня
при­ку­су.

«Зу­бо­ще­леп­на сис­те­ма не­се ду­же ба­га­то
функцій. Від ба­наль­них, які знає кож­на лю­ди­на — жу­ван­ня до
функцій підтримки ба­лан­су і рівноваги тіла. Це теж ду­же важ­ли­во, —
пояснює лікар-гнатології Віра Андрєєва. — То­му навіть по­ста­ву ми
мо­же­мо ви­пра­ви­ти, ви­пра­вив­ши при­кус. І ду­же час­то ми лікуємо
ор­то­дон­тич­них пацієнтів ра­зом з остеопатією».

Як­що зу­би
рівні, це ще не означає, що во­ни розташовані пра­виль­но. «Не зав­ж­ди
зу­би, які сто­ять рівно, сто­ять пра­виль­но. І та­кож не зав­ж­ди
зу­би, які розміщені тро­хи нерівно, сто­ять не­пра­виль­но, — коментує
Віра Андрєєва. — Мож­на по­ста­ви­ти зу­би рівно, аб­со­лют­но
кра­си­во, але при цьо­му жу­ва­ти ви бу­де­те мак­си­маль­но
не­ефек­тив­но, від цьо­го бу­дуть страж­да­ти ваші м’язи і суг­ло­би».

Здо­ров’я з ди­тя­чих зубів

Зу­би
на верхній і нижній ще­ле­пах повинні кон­так­ту­ва­ти один з од­ним в
певній позиції. «Це за­кон, це пра­ви­ло. Центральні зу­би у нас
відповідають за фор­му суг­ло­ба, за на­хил суг­ло­ба. Різниця між ни­ми
в 10 градусів в нормі. — Ка­же Віра Андрєєва.- Відповідно, як­що
центральні різці сто­ять не­пра­виль­но, ду­же у них кру­те по­ло­жен­ня
або за­над­то на­впа­ки плос­ке, то ком­пен­са­тор­но під ньо­го
починає підлаштовуватися і суг­лоб».

Ікла ре­гу­лю­ють бічні
зміщення нижньої ще­ле­пи. При її висуненні впра­во або вліво в нормі
кон­так­ту­ють тільки во­ни. Зіткнення інших зубів означає відсутність
бічного кон­тро­лю над цим про­це­сом. Роз­тя­гу­ють­ся зв’яз­ки,
суг­ло­би, і надалі це при­зво­дить до дис­ком­фор­ту і хво­роб.

«І
зви­чай­но ж, жувальні зу­би. Це основні наші зу­би, «шістки», їх ще
на­зи­ва­ють «ключ оклюзій». За 6-ми зу­ба­ми формується весь суг­лоб,
фор­ма суг­ло­ба. Во­ни прорізуються найперші у дітей — постійні зу­би —
са­ме для то­го, щоб сфор­му­ва­ти суг­лоб. То­му, що у дітей суг­лоб
плос­кий. Скат суг­ло­ба плос­кий. І ко­ли прорізується пер­ший
постійний зуб, суг­лоб починає по цій формі фор­му­ва­ти опуклість. І
за­леж­но від то­го, яким бу­де дру­гий зуб, та­кою і бу­де фор­ма
суг­ло­ба. То­му у дітей, як­що шістки по­чи­на­ють ра­но
руй­ну­ва­ти­ся, ду­же важ­ли­во їх збе­рег­ти, то­му, що по них
формується весь суг­лоб. Відповідно, вся зу­бо­ще­леп­на сис­те­ма.
То­му що суг­ло­би — це і ниж­ня тре­ти­на об­лич­чя і взагалі весь
осо­бо­вий ске­лет», — підводить підсумок лікар-гнатології Віра
Андрєєва.

Оставить комментарий

Adblock
detector