Як­що вагітність протікає без усклад­нень, ніяких при­чин ки­да­ти
ро­бо­ту немає. Найго- ловніше — зна­ти міру і ґрунтовно го­ту­ва­ти­ся до
зустрічі з ма­лю­ком.

Сучасні жінки до­ве­ли на осо­бис­то­му
прикладі: вагітність не хво­ро­ба, і кар’єрі во­на пе­реш­ко­ди­ти не
мо­же. Аку­ше­ри-гінекологи з та­ким вис­нов­ком не спе­ре­ча­ють­ся,
ад­же, за їхніми спос­те­ре­жен­ня­ми, ро­бо­та допомагає зберігати
майбутнім ма­мам мобільність і життєвий то­нус, підвищує впевненість у
своїх си­лах і навіть створює по­зи­тив­ний настрій на по­ло­ги. Тільки
от не кож­на бізнесвумен здат­на вклю­чи­ти собі чер­во­не світло і
вчас­но ска­за­ти «стоп!». Щоб уник­ну­ти неприємностей, вагітність з
ро­бо­тою необхідно поєднувати в ро­зум­них до­зах.

Нові орієнтири

По­ча­ти
потрібно з пе­ре­та­сов­ки пріоритетів. Го­лов­не за­раз — ду­ма­ти про
здо­ров’я ди­ти­ни, а зна­чить, про своє влас­не. Важ­ли­во бе­рег­ти
се­бе і про­хо­ди­ти всі планові об­сте­жен­ня в термін, щоб надалі
уник­ну­ти усклад­нень або звес­ти їх ри­зик до мінімуму. Ко­рис­но
та­кож усвідомити, що все встиг­ну­ти не­мож­ли­во і нічого страш­но­го
не тра­пить­ся, як­що на якийсь час ви бу­де­те ви­па­да­ти з ла­ду
(на­прик­лад, че­рез ну­до­ту в I триместрі або підвищеної стомлюваності
в III). Пам’ятай­те: за­кон на ва­шо­му боці. По-пер­ше, вас не мож­на
звільнити. По-дру­ге, при най­мен­шо­му нездужанні ви мо­же­те взя­ти
лікарняний: лікарі в та­ких ситуаціях пе­ре­пон не став­лять.

Роз­по­ря­док дня

За­ду­май­те­ся
про хар­чу­ван­ня про­тя­гом ро­бо­чо­го дня: од­но­го обіду вже
не­до­статньо. Кра­ще хар­чу­ва­ти­ся час­то і ма­лень­ки­ми порціями.
Як­що не довіряєте рес­то­ра­нам і їдальням, беріть їжу з до­му. Не
за­бу­вай­те про пит­тя: у до­бу майбутній мамі потрібно мінімум 1,5
літра чистої негазованої во­ди, то­му на ро­бо­чо­му столі має сенс
за­вес­ти пляш­ку. У до­рос­лих, на відміну від дітей, центр спра­ги
працює по­га­но. З ро­ка­ми ми все слаб­ше відчуваємо по­тре­бу
на­пи­ти­ся, а це загрожує нам зне­вод­нен­ням.

Зу­пин­ка на ви­мо­гу

При появі кров’яних виділень, больо­вих відчуттів в області
по­пе­ре­ку або в ни­зу жи­во­та, за­па­мо­ро­чен­ня, блю­во­ти або
силь­но­го го­лов­но­го бо­лю, як і при рап­то­во­му нападі слабкості,
терміново звер­тай­те­ся до лікаря. Як­що під час вагітності ви­ник­ли
усклад­нен­ня, необхідно ви­ко­ну­ва­ти рекомендації лікаря: бра­ти
лікарняний стільки разів, скільки бу­де потрібно, і не відмовлятися від
госпіталізації та лікування.

У ви­роб­ни­чо­му угарі необхідно
да­ти собі час по­бу­ти вагітною. Щоб усвідомити свій но­вий стан,
справ­ж­ня бізнес-леді по­вин­на відобразити йо­го у своєму
що­ден­ни­ку. Про­ду­май­те свій роз­к­лад, а потім розпишіть по
го­ди­нах і три­мест­рах планові візити до аку­ше­ра-гінеколога,
відвідування курсів для майбутніх мам, про­гу­лян­ки на свіжому повітрі,
по­хо­ди в ба­сейн, за­нят­тя гімнастикою, чи­тан­ня тематичної
літератури. Та­ка деталізована проекція до­по­мо­же вбу­ду­ва­ти
вагітність в ро­бо­чий ритм.

Ро­бо­чий день у міру збільшення
терміну необхідно ско­ро­чу­ва­ти, як і ко­ло обов’язків. Як­що ви
відразу повідомите радісну звістку начальникові і ко­ле­гам,
не­до­мо­вок і об­раз вдасть­ся уник­ну­ти. За­зви­чай навколишні
вхо­дять в по­ло­жен­ня, але во­ни ма­ють пра­во заздалегідь дізнатися,
що на їхні плечі ля­же ско­ро до­дат­ко­вий ван­таж.

В ідеалі у
вас по­вин­на з’яви­ти­ся можливість пізніше при­хо­ди­ти в офіс і
раніше йо­го за­ли­ша­ти. Як­що потрібно відпроситися, су­во­ре сер­це
на­чаль­ни­ка мож­на роз­топ­лю­ва­ти по­си­лан­ням на не­зду­жан­ня.

Спокій, тільки спокій

Будь-яка ро­бо­та пов’яза­на зі стре­сом, і от­ри­ма­ти від клієнта «зниж­ку» на вагітність ви­хо­дить не зав­ж­ди.

1)
Як­що ви силь­но роз­нер­ву­ва­ли­ся, по­ста­рай­те­ся усамітнитися і,
по­глад­жу­ю­чи живіт, по­го­во­ри­ти з ма­лю­ком. По­яс­нив­ши
малюкові, що ва­ша злість і дратівливість адресовані зовсім не йо­му і
між ва­ми дво­ма все як і раніше чу­до­во і по-іншому бу­ти не мо­же, ви
відчуєте по­лег­шен­ня.

2) Ко­ли ми схвильовані або перелякані,
ди­хан­ня стає по­верх­не­вим і пе­ре­рив­час­тим, а це при­зво­дить до
нестачі кис­ню і по­си­лен­ня три­во­ги. Щоб відновити ритм, хо­ча б
про­тя­гом хви­ли­ни робіть глибокі вди­хи і повільні ви­ди­хи (ви­дих
по­ви­нен бу­ти дов­шим за вдих).

3) У стресовій ситуації по
команді моз­ку у нас на­пру­жу­ють­ся м’язи об­лич­чя (особ­ли­во м’язи
нижньої ще­ле­пи), язи­ка та кис­тей рук. На­вчи­ти­ся їх
роз­с­лаб­ля­ти до­по­мо­жуть три лег­ких впра­ви. Си­дя­чи за ро­бо­чим
сто­лом, за­крий­те очі і уявіть, ніби на пра­ву ру­ку ви наділи
ру­ка­ви­цю. По­ста­рай­те­ся відчути, як розслабляється ко­жен па­лець,
м’яз за м’язом. Той же ек­с­пе­ри­мент по­став­те над лівою ру­кою.
Те­пер пе­ре­ходь­те до об­лич­чя. У положенні си­дя­чи нахиліть
го­ло­ву впе­ред, злег­ка відкрийте рот і притисніть кінчик язи­ка до
нижньо­го не­ба. Всьо­го 10-15 хви­лин в такій позі тво­рять чу­де­са:
як тільки м’язи нижньої ще­ле­пи роз­с­лаб­ля­ють­ся, мо­зок сур­мить
відбій всьо­му тілу. Мож­на спро­бу­ва­ти інший прий­ом: відкинути
го­ло­ву на спин­ку офісного крісла і по­дум­ки підставити об­лич­чя
лас­ка­во­му ран­ко­во­му сон­цю. Тро­хи прак­ти­ки, і ви відчуєте, як
під впли­вом фантазійного теп­ла роз­с­лаб­лю­ють­ся вилиці, повіки,
ще­ле­па, лоб і шкіра на голові.

4) Як­що три­во­га не відпускає,
поділіться про­бле­мою з аку­ше­ром-гінекологом. Заспокійливі за­со­би
бу­ва­ють різні, але без схва­лен­ня лікаря ку­пу­ва­ти їх не потрібно.
Із зав­дан­ням добре справляється валеріана: 2 таб­лет­ки в день
аб­со­лют­но нешкідливі для здо­ров’я. На­сто­ян­ка або відвар
пус­тир­ни­ка або півонії чи гомеопатичні пре­па­ра­ти для вагітних
(«Нер­во­хель», Heel) теж нешкідливі, про­те всі перераховані ви­ще
за­со­би не вар­то пи­ти «про всяк ви­па­док». Для профілактики лікарі
час­то ре­ко­мен­ду­ють пре­па­ра­ти, що містять магній («Маг­не В6»,
Sanofi-Winthrop). Навіть як­що три­во­га уяв­на, мо­зок посилає
відповідні імпульси в цент­раль­ну нер­во­ву сис­те­му, і наші м’язи,
вклю­ча­ю­чи м’язи мат­ки, ав­то­ма­тич­но на­пру­жу­ють­ся. Магній
допомагає зня­ти не­без­печ­ний «то­нус», що за­раз більш ніж
ак­ту­аль­но.

Час, мій дру­же, час!

Дек­рет — ідея, вда­ла в
усіх відношеннях. За за­ко­ном, май­бут­ня ма­ма мо­же піти в
за­слу­же­ну відпустку з 30-го тиж­ня, і цю можливість кра­ще не
упус­ка­ти. У III триместрі з-за ве­ли­ко­го жи­во­та важ­ко
пе­ре­су­ва­ти­ся з пунк­ту А в пункт Б. Вто­ма настає швид­ше, ува­га
лег­ко розсіюється, з’являється дратівливість. Але го­лов­не, ці тижні
необхідні, щоб усвідомити на­бли­жен­ня «го­ди­ни ікс». Пси­хо­ло­ги
ствер­джу­ють: як­що жінка готується до пологів і добре розуміє
відведену їй роль, сам про­цес про­хо­дить лег­ше. В іншому ви­пад­ку
(як­що в по­ло­го­вий бу­ди­нок бізнес-леді відвозять пря­мо з ра­ди
директорів) впо­ра­ти­ся зі своїми стра­ха­ми бу­де не так прос­то. Крім
то­го, підготовка до пологів ав­то­ма­тич­но налаштовує жінку на хви­лю
ма­те­ринст­ва. У трудівниць, для яких на пер­шо­му місці так і
за­ли­ши­ла­ся кар’єра, частіше виникає післяродова депресія і
повільніше прокидається інтерес до ди­ти­ни.

Оставить комментарий

Adblock
detector