Читать статью на русском языке

Підгузки є од­ним з тих винаходів, які істотно по­лег­ши­ли жит­тя мо­ло­дим бать­кам та їх ма­лю­кам.

Од­нак
існує дум­ка, що че­рез постійне ви­ко­рис­тан­ня підгузників у дітей
вик­рив­ля­ють­ся ніжки. Чи так це? Да­вай­те спробуємо розібратися.

Так
як спеціалістів з ме­дич­ною освітою се­ред читачів не так вже й
ба­га­то, да­вай­те не вда­ва­ти­ся в склад­ну фізіологію, а прос­то
міркувати логічно. Підгузки одя­га­ють­ся між ніг, а зна­чить, мо­жуть
спри­я­ти то­му, що дитячі ніжки злег­ка роз­во­дять­ся в бік. Але
по­га­но це?

Зга­дай­те, в радянській практиці вва­жа­ло­ся
пра­виль­ним міцно спо­ви­ва­ти ди­ти­ну, вирівнюючи йо­го ніжки і
руч­ки. Справедливості за­ра­ди відзначимо, що та­ке спо­ви­ван­ня бу­ло
по­ши­ре­не не тільки в Ра­дянсь­ко­му Союзі … але й у де­я­ких
пле­мен аме­ри­кансь­ких індіанців.

Од­нак в усьо­му іншому
світі це спо­ви­ван­ня вважається шкідливим для ма­лю­ка, то­му що во­но
ускладнює ди­хан­ня і трав­лен­ня, а та­кож провокує по­яву
попрілостей. А в дітей, що на­ро­ди­ли­ся з не­до­роз­ви­не­ним
та­зос­тег­но­вим суг­ло­бом, во­но мо­же спри­я­ти ви­вих стег­на.

Зу­пи­ни­мо­ся
на цьо­му де­що детальніше. Деякі ма­ля­та при народженні страж­да­ють
урод­же­ним ви­ви­хом стег­на, або, ви­с­лов­лю­ю­чись на­уко­ви­ми
термінами, дисплазією куль­шо­во­го суг­ло­ба. Най- частіше ця про­бле­ма
вик­ли­ка­на де­я­ки­ми про­бле­ма­ми в останні місяці вагітності,
че­рез що і відбувається не­пра­виль­ний роз­ви­ток суг­ло­ба.

При­чи­ною
дисплазії мо­же бу­ти тісне по­ло­жен­ня пло­ду в утробі або важкі
за­хво­рю­ван­ня ма­ми під час вагітності. Але до при­чин мож­на
віднести і такі, на пер­ший по­гляд, зовсім нестрашні речі, як
нез­ба­лан­со­ва­не хар­чу­ван­ня майбутньої матері і ви­ник­нен­ня при
цьо­му нестачі вітамінів і мінералів, які спри­я­ють пра­виль­но­му
фор­му­ван­ню організму ди­ти­ни. У перші тижні після на­род­жен­ня
да­не за­хво­рю­ван­ня мо­же взагалі бу­ти непомітним для батьків,
то­му, ко­ли во­но стає яв­ним, це спи­су­ють на факт носіння ди­ти­ною
підгузників.

Але да­вай­те роз­бе­ре­мо­ся, наскільки
пра­виль­ний та­кий логічний зв’язок. Як вже зга­ду­ва­ло­ся ви­ще,
посилює про­бле­му ви­ви­ху стег­на ту­ге спо­ви­ван­ня. Ро­зум­ною
аль­тер­на­ти­вою ту­го­му спо­ви­ван­ня є вільне спо­ви­ван­ня, ко­ли
ру­хи ма­лю­ка нічим не обмежені. А ви­ко­рис­тан­ня підгузників — це ще
більш по­лег­ше­ний варіант вільного спо­ви­ван­ня, то­му що во­ни
взагалі ніяк не об­ме­жу­ють йо­го рухів і впливає на ма­лю­ка тільки в
одній області.

До то­го ж, підгузник за­над­то м’який, щоб
се­рй­оз­но впли­ва­ти на фор­му­ван­ня суглобів і кісток. Але навіть
як­що він і ро­бить та­кий вплив, то тільки в по­зи­тив­ну сто­ро­ну.
Поспостерігайте за ма­лю­ком — і ви зрозумієте, чо­му. Як­що по­клас­ти
но­во­на­род­же­но­го на спи­ну, він зігне ніжки в колінах і роз­тяг­не
їх убік. Ця по­за є зруч­ною та при­род­ною для ньо­го. До то­го ж, це
сприяє пра­виль­но­му роз­вит­ку та­зос­тег­но­вих суглобів ма­лю­ка.

А
деякі ви­роб­ни­ки підгузників спеціально піклу- ються про да­ну
про­бле­му. Існують підгузники, які ма­ють особ­ли­ву анатомічну фор­му,
яка підтримує суг­ло­би ма­лю­ка в пра­виль­но­му положенні, і при
цьо­му да­ють йо­му пов­ну сво­бо­ду рухів.

Як­що ви помітили у
ма­лю­ка про­бле­му з ніжками або суг­ло­ба­ми, зверніться до педіатра,
щоб знай­ти об’єктивну при­чи­ну та шля­хи її вирішення. У будь-яко­му
разі, не бійтеся ко­рис­ту­ва­ти­ся підгуз- ками, зви­чай­но, ж якісними і
про­ду­ма­ни­ми.

Оставить комментарий

Adblock
detector