Читать статью на русском языке

Пси­хо­ло­ги ра­дять не вжи­ва­ти нецензурні ви­с­лов­лю­ван­ня при не­мов­ля­тах.

То­му
що в той мо­мент, ко­ли ма­люк ка­же пер­ше слово, він вже знає кілька
сот слів. Та ще пам’ятає, як пра­виль­но їх ви­мов­ля­ти.

Як
са­ме крихітне створіння вивчає світ, зрозуміти до­сить важ­ко.
Особ­ли­во як­що мо­ва йде про слу­хо­ву інформацію. Але вчені дав­но
ко­рис­ту­ють­ся добре відомою ди­тя­чою слабкістю — ма­лю­кам ду­же
подобається ди­ви­ти­ся на ма­люн­ки чи об’єкти, які їм по­ка­зу­ють і
на­зи­ва­ють.

Ди­ти­на до­сить швид­ко вчить­ся пов’язу­ва­ти
кар­тин­ку і сло­во. Після цьо­го мож­на пе­ре­хо­ди­ти до
експериментів. Вчені відстежують ру­хи очей у дітей, в той час як во­ни
див­лять­ся на два різні об’єкти (на­прик­лад, яб­лу­ко і со­ба­ка).
Ек­с­пе­ри­мен­та­тор вимовляє на­зву од­но­го об’єкта і визначає чи
спрямовує ди­ти­на по­гляд на цей пред­мет.

Дослідники мо­жуть
змінити зву­чан­ня сло­ва (на­прик­лад, замість «со­ба­ка» го­во­рять
«со­ро­ка») і перевірити, чи бу­де їхній підопічний ди­ви­ти­ся на
со­ба­ку стільки ж, скільки за­зви­чай. Або, як це влас­ти­во
до­рос­лим, бай­ду­же сков­з­не по­гля­дом, розуміючи, що «со­ба­ка» не
мо­же ви­мов­ля­ти­ся як «со­ро­ка».

Як вва­жа­ють пси­хо­ло­ги,
у не­мов­лят є унікальна здатність влов­лю­ва­ти фонетичні ас­пек­ти
мо­ви, але з віком во­ни її втра­ча­ють. Для то­го щоб на­вчи­ти­ся
розуміти рідну мо­ву. На­прик­лад, за сло­ва­ми дослідників,
шестимісячні ка­ра­пу­зи, бать­ки яких го­во­ри­ли англійською, мог­ли
вло­ви­ти різницю між роздільно ви­мов­ле­ни­ми при­го­лос­ни­ми мо­ви
хінді. І ро­зу­чи­ли­ся це ро­би­ти вже до ро­ку.

Сприй­нят­тя
звуків ма­лю­ка­ми вивчається до­сить дав­но. Ще в 80-і ро­ки
ми­ну­ло­го століття вчені ви­я­ви­ли, що не­мов­ля­та добре відрізняють
приголосні і голосні зву­ки рідної мо­ви від тих, що їй не властиві.

А
недавнє дослідження, яке провів пси­хо­лог з Пенсільванського
університету (University of Pennsylvania) Деніел Свінгл (Daniel
Swingley), по­ка­за­ло, що не­мов­ля­та за­пам’ято­ву­ють не тільки
окремі зву­ки мо­ви, але і фор­ми слів. Ви­хо­дить, що ма­лю­ки ма­ють
уяв­лен­ня не тільки про час­ти­ни, з яких складається сло­во, але і про
існування са­мо­го сло­ва.

Фонетичні фор­ми слів до­зво­ля­ють
дітям збільшу- вати свій «слов­ник» і в кінцевому підсумку освоїти
гра­ма­ти­ку. Хо­ча, зви­чай­но, в цьо­му віці ма­лю­ки ще не зна­ють,
що кон­крет­но озна­ча­ють сло­ва, але вже з вось­ми місяців
по­чи­на­ють вив­ча­ти фонетичні фор­ми сло­ва і в змозі розпізнавати
їх.

Ще в сім з по­ло­ви­ною місяців ма­лю­ки не роз- пізнають
од­не і те ж сло­во, як­що йо­го ви­мов­ля­ють з різною інтонацією або
різним го­ло­сом (на­прик­лад, чоловічим і жіночим). Але вже до де­ся­ти
з по­ло­ви­ною місяців подібні умо­ви їх зовсім не тур­бу­ють — сло­ва
во­ни розпізнають у будь-якій «ре- дакції».

Та­кож дослідник
ви­я­вив, що до ро­ку діти ще не в змозі розрізняти на слух довгі і
короткі голосні, але тро­хи пізніше інтерпретують відмінності в сло­вах
відповідно до пра­вил рідної мо­ви. На­прик­лад, півторарічні голландці
вва­жа­ли tam і taam (як, на­прик­лад, в російській «ва­лам» і
«Ва­ла­ам») пов- ністю різними сло­ва­ми, а їх англійські однолітки вже
дав­но за­бу­ли, що голосні зву­чать дов­ше і ко­рот­ше.

Знан­ня
сло­во­форм дозволяє дітям не тільки кра­ще засвоїти мо­ву. Але та­кож
допомагає зрозуміти, як «працює» їх рідна мо­ва. Ма­лю­ки постійно
«зби­ра­ють» фор­ми но­вих слів і па­ра­лель­но дізнаються, як їх
ви­ко­рис­то­ву­ва­ти.

Свінгл ка­же, що «ці сло­во­фор­ми
ста­ють своє- рідним фон­дом ранньо­го слов­ни­ка і при­во­дять малюків до
по­даль­шо­го пізнання гра­ма­ти­ки». І додає, що тест на здатність
не­мов­лят інтер- претувати роз­мов­ну мо­ву мо­же чіткіше по­ка­зу­ва­ти
їх майбутні мовні здібності.

Втім, бать­ки ще до публікації
результатів дос- лідження аме­ри­кансь­ко­го пси­хо­ло­га в журналі
Current Directions in Psychological Science зна­ли, що з ма­лю­ка­ми
тре­ба яко­мо­га більше спілку- ватися. І кра­ще без не­цен­зур­них
ви­с­лов­лю­вань.

Оставить комментарий

Adblock
detector