Читать статью на русском языке

«Біо», «еко», «органік»… Ці модні сло­ва сьо- годні у всіх на слу­ху. На
Заході ідеї натуральності і екологічності популярні ще з 1980-х.

У
країнах з ви­со­ким рівнем жит­тя і з давнь­ою традицією тур­бо­ти про
довкілля екологічно чис­тий одяг, меблі, іграшки, миючі за­со­би
ви­би­ра­ють вже прак­тич­но всі, хто мо­же собі це до­зво­ли­ти. Та й у
нас прихильників на­ту­раль­них і без­печ­них товарів стає все більше.

За що ми пла­ти­мо?

За­сте­ре­жен­ня
«всі, хто мо­же собі це до­зво­ли­ти» не­ви­пад­ко­ве: за все гар­не
до­во­дить­ся пла­ти­ти, і то­ва­ри, сертифіковані як «еко» і «біо», за
ви­зна­чен­ням кош­ту­ють до­рож­че. Спробуємо розібрати- ся, за що
при­хиль­ни­ки «еко» і «біо» готові відда- вати свої гроші.

Пер­ша
при­чи­на — цілком егоїстична
: без­пе­ка для здо­ров’я і
гіпоалергенність. При­чи­на важ­ли­ва, тим більше ко­ли йдеть­ся про
продукцію для дітей.

Людст­во по­тра­пи­ло у паст­ку про­гре­су:
чим більше хімічних ре­чо­вин міститься в то­варх по­всяк­ден­но­го
вжит­ку, які виробляє су­час­на промисловість, тим більше лю­дей
страждає від алергії. А вже бать­ки ди­ти­ни-алергіка май­же на­пев­но
ви­бе­руть гіпоалергенну ди­тя­чу кос­ме­ти­ку і одяг.

В органічній косметиці немає ніяких син­те­тич­них ароматизаторів і барвників: ту­ди вхо­дять тільки натуральні інгредієнти.

На­ступ­на схо­дин­ка — від егоїзму «здо­ров’я» до справ­жньо­го екологічного підходу.

Ба­га­то
сімей воліють ку­пу­ва­ти ті то­ва­ри, які не зав­да­дуть шко­ди не
тільки здо­ров’ю ма­лю­ка, але і безпечні для пла­не­ти. Що це означає?

Ви­роб­ниц­т­во,
яке не забруднює навколишнє се­ре­до­ви­ще, біорозкладне або піддається
вторинній переробці відходів і упа­ков­ка. Ви­би­ра­ю­чи та­ку
продукцію, ми ро­би­мо не так вже й ма­ло — «голосуємо руб­лем»,
відмовляючись підтримувати шкідливе, не екологічне ви­роб­ниц­т­во.

На
Заході особ­ли­во переконані сім’ї відмовляються та­кож від ре­чей,
ви­го­тов­ле­них на іншому кінці землі, так як їх транс­пор­ту­ван­ня
теж виснажує ре­сур­си пла­не­ти (гідний привід підтримувати
вітчизняного ви­роб­ни­ка!). Крім то­го, заможні ро­ди­ни йдуть по
несподіваному для нас по­ки шля­ху відмови від надмірного спо­жи­ван­ня:
як мож­на мен­ше ку­пу­ють но­ве, віддаючи пе­ре­ва­гу вже
вжи­ва­но­му.

Зви­чай­но, хо­четь­ся, щоб натуральність і
еколо- гічність товарів бу­ла підтверджена. На жаль, у нас ри­нок такої
продукції по­ки настільки не­роз­ви­не­ний, що немає і своєї незалежної
сис­те­ми сер- тифікації.

То­му вар­то ма­ти на увазі: на
сьогоднішній день російські ви­роб­ни­ки, які пи­шуть на упаковці «еко»
або «біо», за свої сло­ва ніяк не відповідають — це мо­же бу­ти прос­то
мар­ке­тин­го­вим хо­дом. Зали- шається тільки уваж­но вив­ча­ти склад і
умо­ви ви­роб­ниц­т­ва, як­що во­ни вказані на упаковці.

На
іноземних то­ва­рах вар­то шу­ка­ти зна­ки сер- тифікації — во­ни різні, в
залежності від країни. Ви­мо­ги стандартів, пропоновані до продукції,
теж різні. У США на­ту­раль­ну і без­печ­ну продукцію за­зви­чай
на­зи­ва­ють «органік», в Німеччині «біо», а у Франції «еко».

Одні
з найвідоміших і найавторитетніших серти- фікатів — німецький BDIH
(сертифікат Федеральної асоціації тор­го­вих і про­ми­с­ло­вих
підприємств) для кос­ме­ти­ки і фармацевтичної продукції, фран­цузь­кий
Cosmebio-Ecocert (знак «BIO» під кон­тро­лем незалежної організації
Ecocert — най­ви­щий стан­дарт для косметичної продукції), NaTrue —
знак, роз­роб­ле­ний для товарів Європейського со­юзу.

Без­печ­на кос­ме­ти­ка

Кос­ме­ти­ка
(як ди­тя­ча так і до­рос­ла) сьогодні набуває все більшої
популярності. Не­див­но: ті, для ко­го пер­шоп­ри­чи­ною еко ви­бо­ру
виявляється алергія, на­сам­пе­ред звер­та­ють ува­гу на про­дук­ти, які
без­по­се­редньо кон­так­ту­ють з шкірою.

У на­ту­раль­ну
ди­тя­чу кос­ме­ти­ку вхо­дять тільки ком­по­нен­ти, які до­гля­да­ють
за шкірою, — жод­них консервантів, ароматизаторів, син­те­тич­них
барвни- ків, ароматизаторів, силіконів, парафінів та інших продуктів
нафтохімії.

Ви­роб­ни­ки офіційно підтверджують, що рос­лин­на
си­ро­ви­на (мас­ла, віск, екст­рак­ти трав і на­сто­ян­ки з квітів,
ефірні мас­ла) або зібрано в екологічно чис­тих місцях при­род­но­го
зрос­тан­ня, що пе­ре­бу­ва­ють під кон­тро­лем екологічних служб, або
ви­ро­ще­но в кон­трольо­ва­них біологічних гос­по­дар­ст­вах без
ви­ко­рис­тан­ня хімічних до­брив, гербіцидів та інсектицидів.

Для
більшості європейських еко сертифікатів обов’яз­ко­ва ви­мо­га —
за­хист тва­рин: про­дук­ти не тес­ту­ють­ся на тва­рин, і в їх складі
немає ком- понентів тва­рин­но­го по­ход­жен­ня. За­раз на на­шо­му рин­ку
пред­став­ле­но вже кілька фірм, що ви­роб­ля­ють кос­ме­ти­ку для
най­мен­ших — шампуні, кре­ми, лосьй­о­ни, мас­ла, за­со­би для
ку­пан­ня. Та­кою ди­тя­чою кос­ме­ти­кою час­то із за­до­во­лен­ням
по­чи­на­ють ко­рис­ту­ва­ти­ся і ма­ми…

Все для до­му

На­вряд
чи є сенс ви­би­ра­ти для ди­ти­ни-алергіка біокосметику, але при
цьо­му про­дов­жу­ва­ти пра­ти йо­го одяг аг­ре­сив­ним син­те­тич­ним
по­рош­ком. На­ступ­ним кро­ком найчастіше стає перехід на більш
екологічні миючі за­со­би.

У європейських виробників мож­на
знай­ти пов­ну га­му: тут і рідини для мит­тя по­су­ду, і таб­лет­ки для
посудомийної ма­ши­ни і за­со­би для пран­ня, і пля- мовивідники. Як­що
засіб по-справ­жньо­му еколо- гічний, не вар­то че­ка­ти від ньо­го
звич­но­го нам великої кількості піни.

Чим більше ве­се­лих
пінних буль­ба­шок, тим більше в цьо­му засобі аг­ре­сив­них ПАР
(по­верх­не­во-ак­тив­них ре­чо­вин — де­ше­вих піноутворювачів, які
шкідливі для шкіри); насправді, для хо­ро­шо­го відмивання і пран­ня
піна не потрібна.

Екологічно чисті за­со­би для пран­ня і мит­тя
по­су­ду не містять хло­ру, нафтопродуктів і син­те­тич­них
ароматизаторів, фосфатів, оп­тич­них відбілювачів. Во­ни нешкідливі для
шкіри, а крім то­го, не за­бруд­ню­ють навколишнє се­ре­до­ви­ще і
дже­ре­ла во­ди.

У західних країнах екологічні то­ва­ри, що не
містять продуктів наф­то­пе­ре­роб­ки, ста­ють з кож­ним ро­ком все
більш по­пу­ляр­ни­ми.

Оставить комментарий

Adblock
detector