Читать статью на русском языке

Чо­му при здачі аналізів в поліклініках прак­тич­но ні в ко­го не ви­яв­ля­ють глис­ти?

Негативні
ре­зуль­та­ти аналізу ка­лу не озна­ча­ють відсутність глистової
інвазії у пацієнта, а вка­зу­ють ли­ше на відсутність в да­ний мо­мент
яєць пара- зитів.

Це пов’яза­но з особ­ли­вос­тя­ми гельмінтів. У
різних паразитів, втім, як і у вірусів, свій інкубаційний період, ко­ли
їх ви­ло­ви­ти фак­тич­но не­мож­ли­во.

Мо­жуть бу­ти та­кож
тривалі періоди відсутності яй­це­клад­ки, як­що па­ра­зи­ту­ють тільки
самці або молоді незрілі або старі сам­ки, па­ра­зи­ти та­кож мо­жуть
пе­ре­бу­ва­ти в стадії міграції в тка­ни­нах гос­по­да­ря. Ви­яв­ля­ти
їх у цей період на­ука ще не на­вчи­ла­ся.

Зви­чай­но,
па­ра­зи­то­ло­гам відомо, що жи­вуть па­ра­зи­ти, підкоряючись цик­лам.
Одні відкладають яй­ця раз на 14 днів, інші — кожні 45. І, як
пра­ви­ло, роб­лять во­ни це не в той день, ко­ли лю­ди­на йде зда­ва­ти
аналізи. На­прик­лад, по­ши­ре­ний вид паразитів — ас­ка­ри­ди.

Ни­ми
за­ра­же­ний ко­жен чет­вер­тий чоловік на землі. На роз­ви­ток
ас­ка­ри­ди від мо­мен­ту про­ков­ту­ван­ня лю­ди­ною яй­ця до
статевозрілих осо­би йде 72 — 76 діб, то­му про­тя­гом цьо­го терміну
потрібно кілька разів зда­ва­ти аналізи, щоб от­ри­ма­ти більш або менш
достовірну інформацію.

І як­що вжи­ва­ти протипаразитарні
пре­па­ра­ти про­тя­гом 7 — 10 днів, то во­ни бу­дуть би­ти ми­мо цілі.
Ас­ка­ри­да на 11-й день, на­прик­лад, бла­го­по­луч­но ви­лу­пить­ся і
бу­де жи­ти і роз­м­но­жу­ва­ти­ся далі. Тим більше, щоб ви­рос­ти до 20
— 50 сантиметрів у дов­жи­ну та з олівець в тов­щи­ну і зу­пи­ни­ти­ся
на постійне місце про­жи­ван­ня в тон­ко­му ки­шеч­ни­ку, їм потрібно
прой­ти склад­ний шлях по на­шо­му організму.

За­ра­жен­ня яй­ця­ми ас­ка­ри­ди відбувається ба­наль­но — че­рез рот.

У
шлун­ко­во-киш­ко­во­му тракті з яй­ця утворюється ли­чин­ка. Після
чо­го во­на свер­д­лить сли­зо­ву ки­шеч­ни­ка і проникає в кров. З
при­то­ком крові про­хо­дить че­рез сер­це і потрапляє в легені.

В
ле­ге­нях пробиває кровоносні су­ди­ни і ви­хо­дить на по­верх­ню
легеневої тка­ни­ни, де і розви- вається. Але тка­ни­на ле­гень має
властивість са­мо­очи­щен­ня. Відбувається це че­рез но­со­глот­ку.
Відповідно, і ли­чин­ка ас­ка­ри­ди по­сту­по­во з ле­гень рухається до
но­со­глот­ки.

У районі но­со­глот­ки во­на пов­тор­но засмоктується
і потрапляє в шлун­ко­во-киш­ко­вий тракт, де вже розвивається в
до­рос­лу осо­би­ну.

Та­ким чи­ном скільки ли­чи­нок ас­ка­рид
підні- мається від ле­гень до глот­ки, стільки ас­ка­рид потрапляє в
тон­кий ки­шеч­ник і починає па­ра­зи­тич­ну діяльність. То­му в
жод­но­му разі не вар­то ков­та­ти те, що відкашлюється з бронхів і
но­со­глот­ки.

Особливі прик­ме­ти за­ра­жен­ня у жінок

  • Біль.

  • За­па­лен­ня яєчників.

  • Хворобливі місячні.

  • За­не­пад сил.

  • По­ру­шен­ня термінів мен­ст­ру­аль­но­го цик­лу.

  • Фіброма.

  • Міома.

  • Фіброзно-кістозна мастопатія.

Оставить комментарий

Adblock
detector