Читать статью на русском языке

Осінь — са­ме час зміцнювати організм і підвищувати імунітет. Як
вбе­рег­ти се­бе і ди­ти­ну від прос­туд, стресів і вто­ми, збе­рег­ти
за­пас сил і енергії.

Ме­ди­ки не ви­пад­ко­во ре­ко­мен­ду­ють
підвищувати імунітет в осінній період — це час, ко­ли організм
перебудовується, го­ту­ю­чись до три­ва­лих холодів, і з вдячністю
приймає і засвоює всі корисні ре­чо­ви­ни. З чо­го по­ча­ти?

З пра­виль­но­го хар­чу­ван­ня!

У
ва­ре­но­му вигляді про­дук­ти зберігають більшу кількість по­жив­них
ре­чо­вин і лег­ше пе­ре­трав­лю­ють­ся. У ме­ню: су­пи, ово­че­ве
ра­гу, кар­топ­ля, овочі. До речі, го­ту­ва­ти мож­на і в пароварці! Щоб
зігрітися і гар­нень­ко прогріти організм, добре до­да­ва­ти в їжу
певні при­пра­ви, такі як час­ник, пе­рець, імбир.

У хо­ло­ди
дієтологи ре­ко­мен­ду­ють їсти більше ри­би, м’яса і мо­лоч­них
продуктів. Спра­ва в то­му, що організм по­ви­нен от­ри­му­ва­ти
до­стат­ню кількість білка, який до­зво­лить організму про­тис­то­я­ти
різним прос­туд.

Один з найбільш прос­тих і ефек­тив­них способів збадьо­ри­ти­ся — прой­ти курс озонотерапії.

Ті,
хто про­бу­вав, ніколи не відмовлять собі в повторній процедурі.
Спра­ва в то­му, що озон є найсильнішим ан­ти­ок­си­дан­том, він
підвищує імунітет, бо­реть­ся з вільними ра­ди­ка­ла­ми і навіть
здат­ний зни­щи­ти віруси. Для цьо­го важ­ли­во прой­ти 8-10 сеансів
озонотерапії по 2-3 ра­зи на тиж­день. Ефект відчувається вже після
першої про­це­ду­ри.

Як про­во­дить­ся про­це­ду­ра: з ве­ни
бе­реть­ся кров, збагачується озо­ном і повертається на­зад. Займає все
це при­близ­но 20-30 хви­лин.

Ще один дієвий ме­тод — про­гу­лян­ки.

Частіше
ви­ходь­те гу­ля­ти в пар­ки і скве­ри. Навіть як­що за­мря­чив дощ,
ад­же, як відомо, у при­ро­ди немає поганої по­го­ди. А ко­ристь від
при­ро­ди є!

Мікроби над­хо­дять в організм, як відомо,
повітряно-кра­пель­ним шля­хом. Поз­бу­ти­ся від вірусів до­по­мо­же
перевірений ме­тод — інгаляція. Од­нак ди­ха­ти над та­зи­ком,
схо­вав­шись руш­ни­ком — застарілий ме­тод, на­ба­га­то ефективніше діє
не­бу­лай­зер — інгаляційна сис­те­ма, яка, на відміну від інших,
створює ае­ро­золь з ду­же дрібними час­тин­ка­ми, во­ни про­ни­ка­ють
гли­бо­ко в легені.

Як­що сухість у горлі: після зна­ход­жен­ня три­ва­лий час в за­ду­ш­ли­во­му приміщенні, мо­же по­ча­ти­ся першіння в горлі.

Щоб
пом’як­ши­ти біль у горлі до­по­мо­жуть народні за­со­би. Мож­на,
на­прик­лад, про­по­лос­ка­ти гор­ло теп­лою мінеральною во­дою або
за­ка­па­ти в ніс ми­г­даль­не або олив­ко­ве мас­ло.

Во­се­ни не рекомендується прак­ти­ку­ва­ти суворі дієти.

Поз­бав­ля­ю­чи
організм по­жив­них ре­чо­вин, ми прирікаємо се­бе на хво­ро­би та
за­сту­ди. Особ­ли­во шкідливі, так звані, мо­но-дієти, ко­ли все
хар­чу­ван­ня ґрунтується на вживанні од­но­го про­дук­ту, на­прик­лад,
ри­су, яб­лук або кефіру.

Та­кий підхід мит­тю по­сла­бить
опірність організму, поз­ба­вить йо­го імунітету і, що найжахливіше,
сил. Втім, відмова від дієт не означає втра­ту кон­тро­лю над ва­гою.

Бу­ти
у формі до­по­мо­же пра­виль­не хар­чу­ван­ня. А зай­ня­ти­ся
ек­с­прес-схуд­нен­ням без шко­ди для здо­ров’я мож­на бу­де в грудні,
пе­ред новорічними свя­та­ми. А по­ки .. кра­ще ро­би­ти тілу приємні
сюр­п­ри­зи, щоб во­но відчувало се­бе силь­ним і здо­ро­вим.

Ось що дійсно ко­рис­но во­се­ни — теплі ван­ни.

Щоб
зро­би­ти їх ко­рис­ни­ми існує ма­са прос­тих рецептів. На­прик­лад,
мож­на до­да­ти ароматичні мас­ла. Такі ван­ни піднімуть імунітет,
знімуть стрес і до­зво­лять якісно роз­с­ла­би­тись.

Як­що
ви­ли­ти у во­ду па­кет хо­ро­шо­го жир­но­го мо­ло­ка, мож­на чу­до­во
пом’як­ши­ти шкіру, а як­що до­да­ти ту­ди відвар з трав — зміцнити
організм. Корисні та­кож скипидарні ван­ни. Їх прий­ма­ють як для
профілактики, так і для лікування ба­гать­ох за­хво­рю­вань.

У
ванні ко­рис­но ле­жати по 15 — 20 хви­лин і кра­ще ро­би­ти це на ніч.
Але зверніть ува­гу, як­що у вас вже намітилися перші озна­ки за­сту­ди
(тро­хи піднялася тем­пе­ра­ту­ра, по­чав­ся го­лов­ний біль,
з’яви­ла­ся лег­ка піт на лобі і т.п.), ні в яко­му разі не прий­май­те
ван­ну.

Як­що вірус вже осе­лив­ся в організмі, во­ло­ге
се­ре­до­ви­ще ста­не ли­ше при­чи­ною по­ши­рен­ня. При застуді
важ­ли­ве су­хе теп­ло!

Оставить комментарий

Adblock
detector