Читать статью на русском языке

«Кон­тра­цеп­тив­на революція» ма­ла серйозні віддалені наслідки для
суспільства, вважає Евелін Сюл­ле­ро (Evelyne Sullerot) — соціо- лог,
пись­мен­ни­ця і активістка Фран­цузь­ко­го ру­ху за пла­ну­ван­ня
сім’ї.

У Франції кон­тра­цеп­ти­ви бу­ли за­ко­но­дав­чо визнані в
1967 році і впли­ну­ли на різні сто­ро­ни жит­тя. Зав­дя­ки їм жінки
розділили сексуальність і про­дов­жен­ня ро­ду, лю­бов і ма­те­ринст­во,
жит­тя в парі і ство­рен­ня сім’ї.

Ста­ло на­род­жу­ва­ти­ся
мен­ше дітей: у 1965 році їх бу­ло 2,5 на од­ну жінку, а в 2005-му —
ли­ше 1,9. Дівчата ста­ли ма­со­во от­ри­му­ва­ти ви­щу освіту і
пра­цю­ва­ти у сфері об­слу­го­ву­ван­ня, зав­дя­ки чо­му суспільство в
цілому пе­рей­ш­ло від аграрної та індустріальної моделі до
постіндустріальної.

До по­яви таб­ле­ток 3/4 чоловіків
«оберігалися» за до­по­мо­гою пе­ре­ри­ван­ня ста­те­во­го ак­ту. Во­ни
вип­ро­бу­ва­ли та­ке по­лег­шен­ня, пе­ре­став­ши відпо- відати за
наслідки сек­су, що не відразу усвідомили го­лов­не: во­ни втра­ти­ли
кон­троль над дітонародженням.

Оскільки у ви­пад­ку роз­лу­чен­ня
дітей май­же зав­ж­ди за­ли­ша­ли те­пер з матір’ю, роль бать­ка у
вихованні не­ухиль­но зни­жу­ва­ла­ся. Освітні профе- сії ста­ва­ли
вик­люч­но жіночими.

Феміністська куль­ту­ра, що ви­ник­ла після
по­яви контрацептивів, не по­тре­бу­ва­ла в чоловікові навіть як в
«виробникові» — для цьо­го існують бан­ки спер­ми.

Так що кри­за батьківської ролі в суспільстві, який продовжується до цих пір, є пря­мим наслідком по­яви таб­ле­ток.

Оставить комментарий

Adblock
detector