Читать статью на русском языке

Для більшості паразитів наш мо­зок — всьо­го-на­всьо­го се­ре­да існування, де си­ро, тем­но і є що поїсти.

У
медичній практиці зустрічаються ви­пад­ки, ко­ли ли­чин­ки ас­ка­ри­ди
по­трап­ля­ли в лобові па­зу­хи, в порожнині че­ре­па і ву­ха.

Ас­ка­ри­ди
та­кож люб­лять про­тис­ку­ва­ти­ся че­рез вузькі отво­ри, про­ни­ка­ти
в жов­ч­ний міхур, печінку і вик­ли­ка­ти там гнійний хо­ле­цис­тит,
збільшення печінки і сеп­сис, перитоніт. Як­що во­ни залізуть в
про­то­ки підшлункової за­ло­зи, то спро­во­ку­ють гост­рий
пан­кре­атит.

Ко­ли ли­чин­ки ас­ка­ри­ди по­до­ро­жу­ють з
ле­гень до но­со­глот­ки, во­ни вик­ли­ка­ють пош­код­жен­ня леге- невої
тка­ни­ни. Затяжні хронічні за­хво­рю­ван­ня легенів, ГРЗ, бронхіт,
аст­ма мо­жуть бу­ти наслідком цьо­го.

Як­що у ма­лю­ка діатез
або інші ви­ди алергії, він час­то хворіє, у ньо­го бу­ва­ють за­по­ри і
по­га­ний сон но­ча­ми, тоді ймовірність присутності паразитів ду­же
ви­со­ка!

Дійсно, алергія — час­та озна­ка па­ра­зи­тар­но­го за­хво­рю­ван­ня органів.

У
цьо­му плані особливої ува­ги за­слу­го­ву­ють со­ба­ки, основні
пе­ре­нос­ни­ки ток­со­ка­ро­зу-не­ма­то­до­зу, що проявляється у лю­дей
ви­ра­же­ни­ми алер­го­за­ми, вклю­ча­ю­чи ле­ге­не­ву патологію і
бронхіальну аст­му, по­раз­ка органів зо­ру з мож­ли­вим роз­вит­ком
сліпоти.

А ось при стронгілоідозі, як­що в ранній стадії
спостерігаються симп­то­ми алергічного ха­рак­те­ру з бо­ку шкіри і
легенів, то в пізній стадії пе­ре­ва­жа­ють ура­жен­ня органів травної
сис­те­ми.

Час­то до ви­яв­лен­ня цьо­го па­ра­зи­та
(не­ма­то­ди) людям ста­ви­ли діагнози і лікували їх від еози- нофільного
лей­ко­зу, кол­ла­ге­но­за, ту­бер­куль­о­зу легенів, нейродерміту,
лімфогранулематозу, брон- хіальної аст­ми, пневмонії, хво­ро­би Боткіна,
хроніч- ного хо­ле­цис­ти­ту, гострої дизентерії, хронічного
пан­кре­ати­ту, виразкової хво­ро­би шлун­ку і 12-па- лої киш­ки,
хронічного ентероколіту, хронічного гаст­ри­ту. При­род­но, що ли­ше
втра­ча­ли час, кош­ти і здо­ров’я пацієнтів.

За­хво­рю­ван­ня
лю­дей вик­ли­ка­ють 287 видів гель- мінтів і близь­ко 70 видів
па­то­ген­них найпростіших. Крім кла­сич­них па­ра­зи­тар­них хво­роб,
ситуація ускладнюється по­явою но­вих паразитів і по­вер­нен­ням ста­рих
хво­роб.

Все більше поширюється і та­ка за­бу­та па­ра­зи­тар­на хво­ро­ба, як пен­тас­то­моз.

Більше
ста років то­му на бой­нях близь­ко тре­ти­ни великої рогатої ху­до­би
бу­ло ура­же­но пен­тас­то­мою. У зв’яз­ку з пе­ре­хо­дом на
індустріальні спо­со­би тва­рин­ниц­т­ва про це па­ра­зит за­бу­ли.
Од­нак з відновленням дрібних ферм пен­тас­то­моз з’явив­ся зно­ву. При
інвазії (зараженні) характерні яви­ща гост­ро­го фарингіту, на­бря­ки, у
то­му числі ди­халь­них шляхів, алергія, по­раз­ки лімфатичної
сис­те­ми, печінки і летальні наслідки.

До речі, ще од­ним
збуд­ни­ком пен­тас­то­мо­зу є різні амфібії і рептилії, як пра­ви­ло,
змії і жа­би. Лю­ди­на заражається при контакті з ни­ми, а та­кож при
використанні їх м’яса в їжу або для при­го­ту­ван­ня ма­зей та інших
лікарських засобів.

Не менш небезпечні для здо­ров’я лю­ди­ни спи­ро­мет­ри — збуд­ни­ки спар­га­но­за.

Ли­чин­ко­ва
стадія опіків зустрічається та­кож у жаб, змій, дрібних ссавців,
кабанів і лю­ди­ни. За­хво­рю­ван­ня у лю­ди­ни проявляється алергічними
яви­ща­ми і які мігрують пух­ли­на­ми різних органів.

Па­ра­зи­ти
пригнічують імунітет, підриваючи ро­бо­ту всіх органів і сис­тем
лю­ди­ни, час­то ста­ють при­чи­ною різних за­хво­рю­вань від ге­мо­рою
до онкології.

Ра­дянсь­кий лікар Не­вя­домсь­кий в середині XX
століття се­рй­оз­но вив­чав та­ку залежність. Навіть бу­ла ство­ре­на
так зва­на па­ра­зи­тар­на шко­ла Не­вя­домсь­ко­го.

Він на
влас­но­му досвіді довів, що рак мож­на при­ще­пи­ти, зок­ре­ма, він це і
зро­бив — від лю­ди­ни до миші. На підставі чо­го вче­ний дійшов
вис­нов­ку, що при­щеп­лю­ють­ся не клітини організму з пух­ли­ни, а
па­ра­зи­ти, які пе­ре­бу­ва­ють у пухлині. Прав­да, що це за
па­ра­зи­ти, він на­зва­ти не зміг з банальної при­чи­ни — в той час не
бу­ло елек­трон­них мікрос- копів.

Че­рез ба­га­то років біолог
Та­ма­ра Сви­ще­ва за­яви­ла, що універсальним збуд­ни­ком ра­ко­вих
за­хво­рю­вань є одноклітинний па­ра­зит три­хо­мо­на­да. Але це так і
за­ли­ши­ло­ся на рівні версії. Хо­ча в 1996 році па­ра­зи­тар­ну
при­ро­ду ра­ку підтвердила і ВО­ОЗ (Всесвітня Організація Охо­ро­ни
Здо­ров’я). Особ­ли­во ви­со­кий відсоток се­ред ра­ку печінки, легенів,
мат­ки, се­чо­во­го міхура.

На­ука розвивається за декількома
на­пря­ма­ми, але, щоб вий­ти на істину, потрібні великі кош­ти для
досліджень, то­му ба­га­то ек­с­пе­ри­мен­ти, на жаль, закінчуються на
рівні версій.

Необхідно зміцнювати за­галь­ний і
про­ти­па­ра­зи­тар­ний імунітет, кон­тро­лю­ва­ти ро­бо­ту печінки — як
ос­нов­но­го фільтра організму, очи­ща­ти кров і лімфу.

Ад­же
гриб­ки і глис­ти мігрують і при­сто­со­ву­ють­ся до жит­тя і в роті, і в
ле­ге­нях, в ки­шеч­ни­ку, крові, кістках, внутрішніх ор­га­нах,
всю­ди. Особ­ли­во це ак­ту­аль­но для тих, хто вхо­дить у гру­пу
ри­зи­ку — любителів по­до­ро­жу­ва­ти в інші країни, тих, хто п’є во­ду
з неперевірених дже­рел, а та­кож власників со­бак або кішок.

На­прик­лад,
з со­ба­ка­ми пов’яза­но різке збільшення по­ши­рен­ня дирофіляріозу,
який пе­ре­но­сять кома- рі. В умо­вах міської квар­ти­ри пе­ре­да­ча
ди­ро­фи­ля­рий мо­же здійснюватися підвальними ко­ма­ра­ми при
наявності хворої со­ба­ки.

Дірофіляріоз проявляється
ло­каль­ни­ми, які мігру- ють, на­бря­ка­ми, підшкірними вуз­ла­ми і
ура­жен­ня­ми очей. Специфічна озна­ка за­хво­рю­ван­ня — відчуття
ворушіння і по­взан­ня жи­во­го хро­ба­ка всередині по­тов­щен­ня,
пух­ли­ни або підшкірного вуз­ла. Лікування цьо­го гельмінтозу полягає в
хі- рургічному видаленні вузлів. Крім то­го, дірофі- лярій викликає важ­ку
сер­це­ву патологію як у со­бак, так і у лю­дей.

У гру­пу
ри­зи­ку вхо­дять і любителі м’яса. Ви­со­ка концентрація паразитів
спостерігається в та­ких м’яс­них про­дук­тах, як бе­кон, шин­ка,
со­сис­ки, ков­ба­си, відбивні. Особ­ли­ву не­без­пе­ку представляє
трихінельоз, яким за­ра­жа­ють­ся че­рез м’ясо хво­рих трихінельозом
сви­ней та інших тва­рин.

Де­сят­ки ти­сяч лю­дей що­ро­ку
хворіють тре­ма­то­до­за­ми, вик­ли­ка­ни­ми
гельмінтами-со­саль­щи­ка­ми, і цес­то­до­за­ми. За­ра­жен­ня ци­ми
гельмінтами-лен­те­ца­ми відбувається в результаті вжи­ван­ня в їжу
не­до­статньо термічно обробленої річкової ри­би.

Би­ча­чим і
сви­ня­чим цеп­ня­ми че­рез м’ясо хво­рих тва­рин заражається щорічно
тисячі росіян. Для їх роз­вит­ку до­сить з’їсти не до­ва­ре­не або не
про­сма­же­не м’ясо — сви­ни­ну і яло­ви­чи­ну. Са­ме лю­ди­на для обох
гельмінтів є оста­точ­ним гос­по­да­рем.

Дорослі гельмінти
па­ра­зи­ту­ють у тонкій кишці. У дов­жи­ну во­ни до­ся­га­ють від 2 до
10 метрів, жи­вуть до 20 років. У цих паразитів є при­сто­су­ван­ня, які
во­ни ви­ко­рис­то­ву­ють для то­го, щоб утри­ма­ти­ся всередині
організму лю­ди­ни, це при­сос­ки, гач­ки. З-за своїх розмірів во­ни
здатні вик­ли­ка­ти киш­ко­ву непрохідність. При цистицеркозі мо­жуть
по­кри­ва­ти­ся будь-які тка­ни­ни організму, які по­сту­по­во
пе­ре­род­жу­ють­ся в нек­роз і скле­роз.

Пов’язані з
водопровідною во­дою спа­лах киш­ко­вих інфекцій ви­ни­ка­ють у
ви­пад­ку, ко­ли не про­во­дить­ся до­стат­ня фільтрація, а виконується
тільки зне­за­ра­жен­ня во­ди хло­ром.

Оставить комментарий

Adblock
detector