Читать статью на русском языке

Деякі жінки став­лять­ся до них з підозрою — з по­бо­ю­вань, що
протизаплідні таб­лет­ки мо­жуть ста­ти при­чи­ною збільшення у вазі,
не­га­тив­но по­зна­чи­ти­ся на здатності завагітніти в май­бутньо­му
або на сек­су­аль­но­му бажа- нні.

Своєю не­од­но­знач­ною
репутацією гормональні кон­тра­цеп­ти­ви зо­бов’язані пігулкам пер­шо­го
по- коління, які містили ду­же ве­ли­ку до­зу гормонів. З тих пір
контрацепція зро­би­ла крок да­ле­ко упе­ред, од­нак у гор­мо­наль­них
засобів дійсно є ряд недоліків — як фізіологічного, так і
психоемо- ційного ха­рак­те­ру.

Вив­чив­ши їх, мож­на зро­би­ти цей
ме­тод контра- цепції більш ефек­тив­ним і без­печ­ним для се­бе…
розуміючи, що це не па­на­цея.

1. Де­я­ких жінок турбує, чи не
впли­не прий­ом таб­ле­ток на репродуктивні здібності, на можливість
завагітніти в май­бутньо­му…

Для та­ких по­бо­ю­вань немає
аб­со­лют­но ніяких підстав: здатність до за­чат­тя повністю
віднов- люється відразу ж після при­пи­нен­ня кур­су прий­о­му
контрацептивів.

За спос­те­ре­жен­ня­ми лікарів, май­же 100%
жінок по­вер­та­ють­ся до сво­го при­род­но­го мен­ст­ру­аль­но­го
цик­лу про­тя­гом од­но­го-трь­ох місяців. Ці по­бо­ю­ван­ня ма­ють
швид­ше психологічну, іноді ірраціо- нальну при­ро­ду: нам здається, що
су­час­на ме­ди­ци­на грає зі свя­щен­ни­ми ре­ча­ми, зі здатністю до
за­чат­тя, з жіночими гор­мо­на­ми і гор­мо­на­ми моло- дості.

Звідси
ви­рос­та­ють ще більш безглузді упе­ред­жен­ня: що три­ва­лий прий­ом
контрацептивів мо­же зро­би­ти зовнішність чоловікоподібною,
вик­ли­ка­ти ріст во­лос­ся на обличчі і т.д.

Насправді ці
таб­лет­ки містять тільки жіночі гор­мо­ни і ви­роб­ля­ють фемінізуючу,
ан­ти­ан­дро­ген­ну дію на організм. Мож­ли­во, іноді жінці прос­то
потрібно більше інформації: як­що во­на бу­де розуміти, як са­ме
таб­лет­ка діє на її організм, ці стра­хи пе­ре­ста­нуть її
тур­бу­ва­ти.

2. Один з недоліків таб­ле­ток — в то­му, що їх до­во­дить­ся пи­ти щод­ня. Це викликає зро- зумілий дис­ком­форт…

Як­що
секс трапляється в житті не­ре­гу­ляр­но, то необхідність пи­ти
таб­лет­ки щод­ня навіть викликає роз­дра­ту­ван­ня. У та­ко­му разі
вар­то вив­чи­ти інші можливості. Існують за­со­би з низь­кою до­зою
гормонів (внутрішньоматкові або підшкірні імплан- ти), які
вста­нов­лю­ють­ся на три-п’ять років, але мо­жуть бу­ти вилучені в
будь-який мо­мент.

3. Ба­га­то жінок ду­ма­ють, що гормональні кон­тра­цеп­ти­ви при­зво­дять до збільшення ва­ги. Чи є для цьо­го підстави?

Пра­виль­но
підібрані кон­тра­цеп­ти­ви не повинні вик­ли­ка­ти збільшення у вазі.
Як­що ж це відбу- вається, можливі дві при­чи­ни: на­ко­пи­чен­ня рідини і
підвищення апе­ти­ту.

Гормональні кон­тра­цеп­ти­ви створені за
прин­ци­пом «імітації ста­ну вагітності» (са­ме це дозволяє до­мог­ти­ся
то­го, що в організмі не відбувається ову- ляції), то­му те­о­ре­тич­но
такі індивідуальні можливі побічні ефек­ти.

Як­що на фоні
прий­о­му контрацептивів ви­яв­ля­ють­ся схильність до набряків або
підвищення апе­ти­ту, зна­чить, ви­бра­ний засіб не підходить і потрібно
спро­бу­ва­ти що-не­будь інше.

4. Існує дум­ка, що гормональні кон­тра­цеп­ти­ви збільшують ри­зик ви­ник­нен­ня ра­ку гру­дей і ший­ки мат­ки.

Такі
дані дійсно існують: ри­зик цих різновидів ра­ку стає тро­хи ви­ще, але
помітно знижується ри­зик ра­ку яєчників і по­рож­ни­ни мат­ки, так що
ці ри­зи­ки що­най­мен­ше ком­пен­су­ють один од­но­го.

Але
насправді це пи­тан­ня потребує по­даль­шо­го гли­бо­ко­го вив­чен­ня —
те, як са­ме діють на організм пре­па­ра­ти останньо­го покоління, що
містять мінімальні до­зи гормонів, по­ки ще в стадії дов­гост­ро­ко­вих
досліджень.

Для то­го щоб мінімізувати ри­зик, мож­на про­вес­ти
аналізи на схильність до цих різновидів ра­ку і з’ясу­ва­ти, чи не
хворів ни­ми хтось з кров­них ро- дичів.

5. Деякі жінки вва­жа­ють, що таб­лет­ки зни­жу­ють сек­су­аль­не ба­жан­ня.

Згідно
з дослідженнями, кон­тра­цеп­ти­ви не чи­нять ніякого впли­ву на
лібідо. З точ­ки зо­ру психології, відсутність занепокоєння, ри­зи­ку
завагітніти, впевненість у безпеці, на­впа­ки, повинні спо­ну­ка­ти
жінку до сек­су.

Про­те деякі жінки, які добре відчувають своє
тіло, зізнаються, що зна­ють, ко­ли у них відбувається овуляція, і
відчувають у цей мо­мент більш яс­кра­ве сек­су­аль­не ба­жан­ня, тоді
як на фоні прий­о­му контрацептивів оцінюють йо­го як більш рівне
про­тя­гом всьо­го цик­лу.

6. Яке майбутнє контрацепції? Чи є пер­спек­ти­ви от­ри­ман­ня «таб­лет­ки для чоловіків»?

Ця про­бле­ма ду­же ак­ту­аль­на: жінка вправі очі- кувати, що чоловік змо­же нарешті розділити з нею ри­зик для здо­ров’я.

По­шу­ки «таб­лет­ки для чоловіків» періодично онов­лю­ють­ся, од­нак проведені дослідження при­ве­ли до невтішних результатів.

При
прийомі гормонів ра­зом зі здатністю до запліднення чоловік втрачає
сек­су­аль­не ба­жан­ня. А в гіршому ви­пад­ку втрачає репродуктивні
здат- ності на­зав­ж­ди. Ма­буть, ство­рен­ня «таб­лет­ки для чоловіків»
вимагає де­я­ко­го прин­ци­по­во но­во­го підходу до про­бле­ми.

Оставить комментарий

Adblock
detector