Читать статью на русском языке

У більшості країн Європи кон­тра­цеп­ти­ви не­мож­ли­во ку­пи­ти без
ре­цеп­та лікаря. У нас спра­ви по-іншому: час­то жінки прос­то
ку­пу­ють таб­лет­ки в аптеці на влас­ний страх і ри­зик. Як зро­би­ти
вибір?

Всі протизаплідні таб­лет­ки діляться на комбіновані
оральні кон­тра­цеп­ти­ви (КОК), що містять два ти­пи гормонів
(ест­ро­ге­ни і гес­та­ге­ни), і міні-пілі, що містять тільки
гес­та­ген.

КОК діють на організм в трь­ох на­прям­ках:
запо- бігають овуляції; змінюють струк­ту­ру слизової, роб­ля­чи її
гус­тою і вузь­кою, щоб утруд­ни­ти про­ник­нен­ня спер­ми в мат­ку;
пе­реш­код­жа­ють роз­пу­шу­ван­ню і по­тов­щен­ню внутрішньої
обо­лон­ки мат­ки, що ро­бить не­мож­ли­вим прикріплення до неї
заплідненої яйцеклітини.

Монофазні КОК містять од­на­ко­ву кількість ест­ро­ге­ну і про­гес­та­ге­ну у всіх таб­лет­ках упа­ков­ки.

Трифазні
кон­тра­цеп­ти­ви створені за іншим прин­ци­пом: кількість гормонів в
таб­лет­ках змінюється, як би імітуючи при­род­ний мен­ст­ру­аль­ний
цикл. За­галь­на кількість гормонів, яку споживає жінка за місяць,
тро­хи ниж­че порівняно з мо­но­фаз­ни­ми КОК.

Де­я­ким жінкам
про­ти­по­ка­за­ний прий­ом естрогено- містимих протизаплідних — при
за­хво­рю­ван­нях печінки, сер­це­во-судинної сис­те­ми, по­ру­шен­ня
згор­тан­ня крові, при годуванні груд­дю.

Їм ре­ко­мен­ду­ють­ся
міні-пілі: во­ни не пригнічують овуляцію на 100%, але змінюють внутрішню
по­верх­ню мат­ки, усклад­ню­ють про­ник­нен­ня сперма- тозоїдів,
зни­жу­ють ско­ро­чу­валь­ну здатність мат­ко­вих труб, сповільнюючи рух
яйцеклітин. Їх ефективність тро­хи ниж­че, ніж у КОК, але все-та­ки
ду­же ви­со­ка — по­над 90%.

Існує ду­же ве­ли­ка кількість
різноманітних контра- цептивів, підбираються згідно з індивідуальними
по­ка­зан­ня­ми, — ось чо­му важ­ли­во ро­би­ти це ра­зом з фахівцем,
який знає всі деталі анам­не­зу. Ось декілька прикладів.

Скажімо,
«Діані-35», кон­тра­цеп­тив з ан­ти­ан­дро­ген­ною дією, по­ка­за­ний
для тих, хто зіткнувся з полікістозом яєчників, не­ви­но­шу­ван­ням,
про­бле­ма­ми з за­чат­тям. Чис­то зовнішніми по­ка­зан­ня­ми для цьо­го
пре­па­ра­ту мо­жуть бу­ти підвищена жирність шкіри і во­лос­ся, вугрі,
пітливість.

Іншим пре­па­ра­том особ­ли­во­го при­зна­чен­ня є
«Жанін». У йо­го склад вхо­дить гес­та­ген­ний ком­по­нент, який стримує
роз­ви­ток ендометріозу — ду­же по­ши­ре­на про­бле­ма, для якої в
медицині по­ки не знай­де­но оста­точ­но­го рішення.

Жінкам,
схиль­ним до пов­но­ти, і з ви­ра­же­ним ПМС ре­ко­мен­ду­ють пре­па­рат
«Яри­на», який переш- коджає зайвій затримці рідини в організмі.

Існує ма­са інших препаратів, і постійно з’яв­ля­ють­ся нові — гра­мот­но підібрати їх мо­же тільки добре інформований фахівець.

Мож­ли­во,
вар­то звер­та­ти­ся для цьо­го в спе- ціалізовані уста­но­ви, цент­ри
пла­ну­ван­ня сім’ї, де рівень інформованості декілька ви­ще, ніж у
рай­он­них поліклініках.

Оставить комментарий

Adblock
detector