Читать статью на русском языке

Симп­то­ми кок­лю­шу за­зви­чай три­ва­ють 6 — 10 тижнів (але мо­жуть
три­ва­ти і дов­ше). У ма­лень­ких дітей за­хво­рю­ван­ня мо­же прой­ти
три стадії.

Пер­ша стадія. З’яв­ля­ють­ся симп­то­ми схожі з
симп­то­ма­ми прос­ту­ди і три­ва­ють про­тя­гом від кількох днів до 2
тижнів. До симптомів зви­чай­но відноситься чхан­ня, не­жить, помірний
ка­шель, сльозоточивість і іноді помірна ли­хо­ман­ка. За­ра­же­на
лю­ди­на на цій стадії са­ма здат­на пе­ре­да­ва­ти за­хво­рю­ван­ня.

Дру­га
стадія.
Найсерйозніші симп­то­ми роз­ви­ва­ють­ся під час цієї фа­зи і
три­ва­ють від 2 до 4 тижнів або дов­ше. Ка­шель погіршується. Су­хий
ка­шель не піддається кон­тро­лю і мо­же вик­ли­ка­ти усклад­нен­ня
ди­хан­ня. Такі на­па­ди мо­жуть трап­ля­ти­ся до 30 разів на день.

На­па­ди каш­лю у дітей:

• Мо­жуть бу­ти викликані не­ве­ли­кою стимуляцією, на­прик­лад прий­нят­тям їжі або мо­ло­ка, рап­то­во­му звуці або світлі.


Мо­жуть при­звес­ти до почервоніння щік, блідому або си­ню­ва­то­му
коль­о­ру об­лич­чя че­рез брак кис­ню, а та­кож ви­пи­нан­ня очей.
Ди­ти­на мо­же ви­су­ну­ти язик або на­хи­лить­ся впе­ред для
по­лег­шен­ня ди­хан­ня.

• Мо­жуть при­звес­ти до фізичної вто­ми. Мож­ли­ва по­ява за­диш­ки.


Мо­жуть при­звес­ти до госпіталізації, особ­ли­во як­що ди­ти­на
мо­лод­ша 4 місяців. Госпіталізація доз- воляє мед­пер­со­на­лу
кон­тро­лю­ва­ти стан здо­ров’я ди­ти­ни.

Тре­тя стадія. За­ключ­на стадія, що триває про­тя­гом декількох тижнів або місяців, є по­сту­по­вим періодом відновлення.

Не­зва­жа­ю­чи
на те, що пацієнт починає по­чу­ва­ти се­бе кра­ще, у ньо­го
з’являється си­ла та енергія, ка­шель мо­же ста­ти голоснішим. На­па­ди
каш­лю ста­ють менш час­ти­ми.

Кок­люш пов’яза­ний з та­ки­ми
усклад­нен­ня­ми, як пневмонія або гри­жа. За­зви­чай, до цих
усклад­нень схильні діти, молодші 4 місяців і літні лю­ди, стар­ше 60.

Оставить комментарий

Adblock
detector