Читать статью на русском языке

На пре­ве­ли­кий жаль, пла­ну­ван­ня вагітності до теперішнього ча­су не є за­галь­ним пра­ви­лом.

Але
як­що ва­ша сім’я у своїй еволюції до­сяг­ла то­го, що, по-пер­ше,
мо­же до­зво­ли­ти собі вагітність в пев­ний мо­мент, а по-дру­ге, мо­же
зро­би­ти цю вагітність ре­аль­ним фак­том, то слід зна­ти: чим ви­щий
до мо­мен­ту за­чат­тя рівень здо­ров’я майбутніх та­та і ма­ми, тим
здоровішою бу­де ди­ти­на.

То­му ба­жа­но до то­го:

• перевірити стан сво­го здо­ров’я і, як­що тре­ба, підлікуватися;

• відвідати сто­ма­то­ло­га [1];

• по можливості відмовитися від прий­о­му будь яких лікарських
препаратів; єдиний ви­ня­ток — по­пи­ти фолієву кис­ло­ту (добре б
про­тя­гом місяця до за­чат­тя). Фолієва кис­ло­та (вітамін В9) надає
профілактичну дію відносно ба­гать­ох вад роз­вит­ку майбутньої ди­ти­ни
— особ­ли­во це стосується не­по­ла­док у роз­вит­ку нервової сис­те­ми
[2];

• гар­нень­ко відпочити (оп­ти­маль­но — про­вес­ти відпустку не на дивані, а на природі);

• «зав’яза­ти» з різними шкідливими звич­ка­ми (курінням, вжи­ван­ням міцних напоїв, пиль­ну­ван­ня­ми біля телевізора);

• мак­си­маль­но об­ме­жи­ти кон­так­ти з по­бу­то­вою хімією і са­до­вою;

• де­що об­ме­жи­ти сек­су­аль­ну активність.

Ба­гать­ох хвилює по­ра ро­ку, місяць, день і навіть кон­крет­на го­ди­на.

Що­до
дня і го­ди­ни нічого ска­за­ти не мо­жу (це кра­ще з’ясу­ва­ти у
астрологів), а відносно по­ри ро­ку за­ува­жу на­ступ­не.
Мак­си­маль­ний рівень здо­ров’я конкретної лю­ди­ни припадає на осінь
(ве­ре­сень-жов­тень): до­стат­ня кількість свіжих овочів і фруктів,
літній відпочинок (сон­це, повітря, во­да, фізичні на­ван­та­жен­ня).

З
іншого бо­ку — ду­же добре, ко­ли ди­ти­на народжується во­се­ни:
лег­ше організувати за­гар­то­ву­ван­ня, по­пе­ре­ду зи­ма (складніше
бу­де перегріти). Зно­ву-та­ки ду­же добре, ко­ли пер­ше півріччя жит­тя
ди­ти­ни припадає на зимові місяці — ще діє імунітет, що дістався від
ма­ми до ба­гать­ох вірусів, от­же, помітно мен­ша ймовірність
захворіти.

Логіка, швид­ше за все, полягає в то­му, що за
відсутності у майбутніх батьків се­рй­оз­них про­блем зі здо­ров’ям
пла­ну­ва­ти за­чат­тя слід на січень-лю­тий, щоб во­се­ни на­ро­ди­ти.
Ну а як­що здо­ров’я не в по­ряд­ку — «ро­би­ти» ди­ти­ну во­се­ни.

Особ­ли­ве
пи­тан­ня — вік майбутньої ма­ми. Зрозуміло, що в 18 років ви бу­де­те
здоровіші, ніж у 35. Але го­лов­не все-та­ки в то­му, щоб ви
на­род­жу­ва­ли ди­ти­ну для се­бе, а не в якості по­да­рун­ка ба­бу­сям
і дідусям. То­му кра­ще бу­ти ма­мою в 30 років, ніж зо­зу­лею в 18.

І
ще. Навіть за­во­дя­чи цу­це­ня, лю­ди, як пра­ви­ло, ду­ма­ють про те,
де він бу­де спа­ти, що він бу­де їсти, і хто з ним бу­де гу­ля­ти.
Народженій ва­ми дитині са­ме ви і тільки ви зо­бов’язані
за­без­пе­чи­ти існування, гідне лю­ди­ни…

[1] До на­род­жен­ня
ди­ти­на формує свій ске­лет з кальцію і фос­фо­ру матері. То­му у
зв’яз­ку з не­ста­чею кальцію і фос­фо­ру в неї мо­жуть по­ча­ти
«псу­ва­ти­ся» зу­би. Як­що во­ни вже не ду­же гарні, то ба­жа­но
при­вес­ти свій рот в по­ря­док заздалегідь, щоб потім, бу­ду­чи
вагітною, не бігати ще й до стоматологів.

[2] Як­що у вас і
ва­ших кров­них родичів немає і не бу­ло про­блем з нер­во­вою
сис­те­мою, підійде стан­дарт­на профілактична до­за — 0,4-0,5 мг
фолієвої кис­ло­ти на до­бу. Як­що в ро­ду хтось страж­дав або страждає
неврологічними роз­ла­да­ми, як­що ви хворі діабетом або у вас є
над­лиш­ко­ва ва­га — не за­ва­дить близь­ко 1 мг. У стандартній
таблетці фолієвої кис­ло­ти, як пра­ви­ло, 1 мг.

Оставить комментарий

Adblock
detector