Читать статью на русском языке

Зви­чай­но, не всі стра­ви нашої кухні корисні. Деякі мож­на їсти тільки
по ве­ли­ких свя­тах, як ви­ня­ток, а від інших кра­ще відмовитися
на­зав­ж­ди.

Од­нак три застільних ри­ту­а­ли, при­ду­ма­них праді- дами, кра­ще не ска­со­ву­ва­ти.

Традиція їсти суп на пер­ше тяг­неть­ся з да­ле­ко­го ми­ну­ло­го.

Дієтологи
підтверджують: в юш­ках містяться екст- рактивні ре­чо­ви­ни, які
до­по­ма­га­ють без шко­ди для організму за­пус­ти­ти ви­роб­лен­ня
ферментів і гормонів, що бе­руть участь в процесі трав­лен­ня, і
підготувати шлун­ко­во-киш­ко­вий тракт до прий­о­му великої кількості
їжі.

Схо­жою дією володіють за­кус­ки, популярні у всіх країнах,
але да­ле­ко не всі з них корисні. Для збуд­жен­ня апе­ти­ту прий­ня­то
їсти ре­дис, мариновані помідори, солоні огірки або со­ло­ну ри­бу.
Про­бле­ма в то­му, що ці про­дук­ти дра­ту­ють сли­зо­ву обо­лон­ку
шлун­ку і мо­жуть вик­ли­ка­ти гаст­рит, а суп аб­со­лют­но нешкідливий.
З юшок вар­то віддати пе­ре­ва­гу лег­ким або вегетаріанським, а від
жир­них, на­ва­рис­тих потрібно утри­ма­ти­ся.

Дру­гий зви­чай,
який, до речі, при­та­ман­ний усім національним кух­ням світу, наказує
змішувати за один присід різні про­дук­ти.

У нас вже ба­га­то
століть м’ясо і ри­бу їдять з кар­топ­лею і неодмінно за­ку­шу­ють
хлібом, а пи­ро­ги на­чи­ня­ють всім, що прий­де в го­ло­ву. І це
пра­виль­но. Наш шлун­ко­во-киш­ко­вий тракт і фер­мент­на сис­те­ма
налаштовані на пе­ре­трав­лен­ня змішаної їжі.

Організм чекає, що
за один раз ми підживимо йо­го і білками, і ву­г­ле­во­да­ми, і
жи­ра­ми, і мак­си­маль­ною кількістю вітамінів, мінералів і ко­рис­них
ре­чо­вин, які необхідні нам ко­жен день в пев­них до­зах.

Роз­ти­ра­жо­ва­на
теорія роздільного хар­чу­ван­ня, що прийш­ла до нас із За­хо­ду, мо­же
силь­но на­шко­ди­ти здо­ров’ю. Хи­мус (хар­чо­ва каш­ка) всмоктується в
кров тільки тоді, ко­ли стає близь­кою до неї за скла­дом. Це означає,
що, яку б неповноцінну їжу ми не з’їли, наш організм до­дасть всі
найважливіші відсутні ре­чо­ви­ни (білки, цинк, залізо, вітаміни і т.
д.) зі своїх де­по.

Як­що стратегічний за­пас бу­де вит­ра­ча­ти­ся без ва­го­мих при­чин, обмін ре­чо­вин по­ру­шить­ся.

Стародавній об­ряд за­вер­шу­ва­ти тра­пе­зу ком­по­том або чаєм теж викликає нарікання.

На­ди­вив­шись
ро­зум­них пе­ре­дач про здо­ро­вий спосіб жит­тя і на­слу­хав­шись
по­ляр­них ду­мок, вже не­яс­но, чи мож­на взагалі вжи­ва­ти напої після
їжі?

Фахівці по­яс­ню­ють: рідина в шлун­ку не затримується і
відразу після вжи­ван­ня по спеціальному жолобі (малої кри­виз­ни
шлун­ка) стікає в два­над­ця­ти­па­лу киш­ку, жод­ним чи­ном не
втру­ча­ю­чись у про­цес роз­щеп­лен­ня твердої їжі.

Напій кра­ще
ви­би­ра­ти тро­хи підсолоджений, на­прик­лад ягідний морс або ком­пот
із сухофруктів. Від кож­но­го бан­ке­ту ми повинні от­ри­му­ва­ти
радість, а глю­ко­за як­раз стимулює ви­роб­лен­ня ендорфінів.

5 міфів

Хо­ло­дець.
За­лив­не з м’яса і ри­би ду­же ко­рис­не, при­чо­му для всіх, хво­рих і
здо­ро­вих. У холодці містяться хондроїтин суль­фа­ти — ре­чо­ви­ни,
необхідні для по­бу­до­ви суглобів і зв’язок. Єдине за­сте­ре­жен­ня:
весь жир, що утворюється в процесі варіння бульй­о­ну і, в міру
за­сти­ган­ня, — на поверхні хо­лод­цю, необхідно ви­да­ли­ти.

Греч­ка.
За ра­дянсь­ких часів ця кру­па бу­ла дефіцитним то­ва­ром: її
ви­да­ва­ли по та­ло­нах лю­дям, що страж­да­ють цук­ро­вим діабетом.
Оре­ол заборонності і елітності в народній свідомості пе­ретво­рив
греч­ку в па­на­цею від ба­гать­ох хво­роб, хо­ча це не так. Кру­па
ба­га­та ву­г­ле­во­да­ми, вітамінами, залізом, але злакові куль­ту­ри,
як і всі інші кла­си продуктів, ба­жа­но чер­гу­ва­ти.

Кар­топ­ля.
Все­на­род­на лю­бов до заморської буль­би бу­ла обу­мов­ле­на
три­ва­лим терміном зберігання. Нех­ту­ва­ти їм сьогодні не потрібно,
але і злов­жи­ва­ти теж. У картоплі ба­га­то крох­ма­лю (швид­ко­го
ву­г­ле­во­ду), а зна­чить, і калорій. Вжи­ва­ти коренеплід мож­на 1-2
ра­зи на тиж­день у ва­ре­но­му або за­пе­че­но­му вигляді. Сма­же­на
кар­топ­ля, про­со­че­на мас­лом, — це суцільний жир: ко­рис­них
компонентів у ній не залишається.

Хрін і гірчиця. Як і інші
при­пра­ви, ці бу­ли придумані для то­го, щоб зро­би­ти стра­ви
смачнішими. Хрін і гірчиця підсилюють апе­тит, сти­му­лю­ю­чи
ви­роб­лен­ня ферментів і соляної кис­ло­ти в шлун­ку, то­му пов­ним
лю­дям від них кра­ще відмовитися. При за­хво­рю­ван­нях
шлун­ко­во-киш­ко­во­го трак­ту во­ни протипоказані.

Оставить комментарий

Adblock
detector