Читать статью на русском языке

Із сте­риль­них умов ма­те­ринсь­ко­го тіла но­во­на­род­же­ний потрапляє у світ, на­пов­не­ний мікроорганізмами.

Одні
з них корисні і потрібні дитині, подібно аци- дофільній паличці,
присутність якої забезпечує їй нор­маль­не трав­лен­ня, інші нейтральні,
а треті шкідливі. І во­на го­то­ва до цієї зустрічі: спо­чат­ку за
до­по­мо­гою імунних сил, пе­ре­да­них їй матір’ю, потім зав­дя­ки
ма­те­ринсь­ко­му мо­ло­ку.

У ма­лю­ка швид­ко виробляється
влас­ний імунітет в міру не­без­пе­ки, що загрожує і адап­тив­них
мож­ли­вос­тей сво­го організму. А як­що до­вко­ла сте­риль­на
об­ста­нов­ка? Як тоді бу­де фор­му­ва­ти­ся імунітет?

Дослідники
кос­мо­су вже про­во­ди­ли досліди над тва­ри­на­ми-гнотобіонтами
(ви­ро­ще­ни­ми в сте­риль­них умо­вах). Ви­я­ви­ло­ся, по-пер­ше, не
всі мо­жуть рос­ти в ідеальній чистоті — у стерильній скляній клітці,
ку­ди подається сте­риль­на їжа, сте­риль­не пит­тя і сте­риль­не
повітря, тоб­то без де­я­ких мікроорганізмів не­мож­ли­ве навіть жит­тя
тва­ри­ни.

А по-дру­ге, випущені з стерильної клітки гното- біонти
не­гай­но ги­ну­ли. Миші ги­ну­ли бук­валь­но за кілька хви­лин від
бактеріального шо­ку, а щу­ри — че­рез кілька го­дин або діб від
дріб’яз­ко­вих для нор­маль­но­го організму хво­роб, так як їх сис­те­ма
імунітету встиг­ла повністю «згор­ну­ти свої функції че­рез
непотрібність».

Як же мож­на, зна­ю­чи це, чи­та­ти спокійно
фра­зи: «При догляді за не­мов­лям потрібно особ­ли­во стро­го
до­три­му­ва­ти­ся чис­то­ти…

Усі речі, з яки­ми стикається
не­мов­ля (одяг, по­суд), особ­ли­во в перші 6 місяців жит­тя, повинні
бу­ти аб­со­лют­но чис­ти­ми від бактерій. Ма­ти мар­но бу­де кип’яти­ти
лож­ку, як­що її пе­ред го­ду­ван­ням по­кла­де на ку­хон­ний стіл…

Перш
ніж підійти до ди­ти­ни, потрібно ви­ми­ти ру­ки га­ря­чою во­дою з
ми­лом, як­що навіть ви їх ми­ли кілька хви­лин то­му… Перш ніж бра­ти
ди­ти­ну, ма­ти по­вин­на надіти чис­тий, свіжовипрасуваний ха­лат або
фар­тух… Ма­ти, яка відноситься нед­ба­ло до пи­тан­ня про чис­то­ту,
піддає що­ден­но свою ди­ти­ну смертельній (?) небезпеці » і т.д. і т.п.

І
подібне ми читаємо у всіх кни­гах і бро­шу­рах для батьків, як у
вітчизняних, так і за­кор­дон­них. Про стерильність і чис­то­ту думаємо,
а про імунітет забуваємо. Забуваємо, що йо­го тре­ба роз­ви­ну­ти і
зміцнити у кожної ди­ти­ни, а інакше діти бу­дуть беззахисні пе­ред
інфекціями. Ство­рен­ня сте­риль­но­го ков­па­ка на­вко­ло
но­во­на­род­же­но­го, необхідне педіатрам, прос­то про­тип­ри­род­но —
при­ро­да подібного не тер­пить.

Чи ба­га­то хто знає про те, що
поліомієліт буває тільки в країнах, де на­се­лен­ня знай­о­ме з
гігієною, — в Північній Америці, Європі, Сибіру і Японії, а в Південній
Азії, Африці, Південній Америці йо­го май­же немає.

Зви­чай­но,
стерильність потрібна, але тільки в операційних або по­ло­го­вих, де
внутрішні ор­га­ни лю­ди­ни рап­том поз­бав­ля­ють­ся своїх покривів і
ви­яв­ля­ють­ся без­за­хис­ни­ми, ого­ле­ни­ми. Але це ж на го­ди­ну або
кілька го­дин, а потім … потім тре­ба ро­зум­но до­по­ма­га­ти
роз­вит­ку імунітету, до­по­ма­га­ти не зав­ж­ди доско­на­ло­му
про­це­су при­род­но­го інфікування.

Ми у своїй родині на­вмис­но
уни­ка­ли стерилізації: да­ва­ли но­во­на­род­же­но­му не­кип’яче­ну
во­ду, не стерилізували пляш­ки, не кип’яти­ли щод­ня і не гла­ди­ли з
двох сторін підгузники і пе­люш­ки, до­зво­ля­ли ма­лень­ко­му
про­бу­ва­ти «на зуб» ба­га­то ре­чей і … не зна­ли
шлун­ко­во-киш­ко­вих за­хво­рю­вань.

Ми до то­го
пе­ре­ко­на­ли­ся, що ди­ти­на мо­же бу­ти міцною і здо­ро­вою, що в
останні де­сять років навіть при інфекційних за­хво­рю­ван­нях дітей
(скар­ла­ти­на, кір, крас­ну­ха, вітрянка то­що) не да­ва­ли їм жод­них
ліків, і організм сам за один-два дні лег­ко справ­ляв­ся з хво­ро­бою.

На­ма­ган­ня
педіатрів ство­ри­ти для но­во­на­род­же­но­го «сте­риль­ний
тер­мо­стат» і зму­си­ти батьків виз­на­ти йо­го — страш­но гальмує
роз­ви­ток і імунобіо- логічний за­хист, і механізм
тер­мо­ре­гу­лю­ван­ня. Слабкість ди­ти­ни і хворобливість — пла­та за
це. Рятує дітей по­ки тільки недосконалість цієї сис­те­ми.

Ми
хотіли, щоб нас пра­виль­но зрозуміли. Ми не про­ти чис­то­ти і гігієни,
і не закликаємо відмо- витися від одя­гу, але тре­ба ж розуміти, що є
но­во­на­род­же­ний, який швид­ко адаптується до но­вих умов, і для
ньо­го стерильність і теп­ло­вий ком­форт припустимі ли­ше в перші
хви­ли­ни жит­тя, а потім ста­ють май­же згуб­ни­ми.

Імунітет
ди­ти­ни зво­дить­ся до такої слабкості, що навіть нешкідливі
непатогенні мікроби ста­ють для неї не­без­печ­ни­ми, а за­бу­тий бідний
імунітет, що прикривається від жит­тя сте­риль­ни­ми за­сло­на­ми,
залишається безробітним і старіє, не встиг­нув­ши навіть зрос­ти.

Оставить комментарий

Adblock
detector