Читать статью на русском языке

По­чну з то­го, що по­знай­ом­лю читачів з повідомленням з
бри­тансь­ко­го жур­на­лу «The Lancet» (2007 рік). Відразу ж за­ува­жу,
що не має, ма­буть, у ме­дич­но­му на­уко­во­му світі ви­дан­ня більш
ав­то­ри­тет­но­го.

Текст (з істотними ско­ро­чен­ня­ми): Cмертність від ко­ру зни­зи­ла­ся у світі на 60% в порівнянні з 1999 роком.

«Смертність
від ко­ру зни­зи­ла­ся на 60% з 873 000 в 1999 р. до 345 000 в 2005 р.,
згідно з ре­зуль­та­та­ми дослідження, про­ве­де­но­го гру­пою
експертів ВО­ОЗ. Успіхи у боротьбі з ко­ром вчені відносять на ра­ху­нок
вакцинації, особ­ли­во в країнах Аф­ри­ки і Тихоокеанської Азії…

На­ступ­ною
ме­тою, яку ста­вить ВО­ОЗ, є ско­ро­чен­ня смертності від ко­ру в
світі на 90% в період ча­су з 2000 по 2010 р. До­сяг­нен­ня цієї ме­ти
цілком ре­аль­но при збереженні принаймні на нинішньому рівні тих
політичних і фінансових зу­силь, які спрямовані на бо­роть­бу з ко­ром.»

Читачі,
не­аби­як на­чи­та­ли­ся останнім ча­сом чис­лен­них
ан­ти­вак­ци­наль­них матеріалів, ма­ють ре­аль­ну можливість
за­мис­ли­ти­ся.

Виявляється, кір — це не «лег­ка ди­тя­ча хво­ро­ба», а хво­ро­ба, від якої по­ми­ра­ють сотні ти­сяч лю­дей.

Виявляється,
ар­гу­мент «не тре­ба ро­би­ти щеп­лен­ня, тоді всі бу­дуть хворіти на
кір в дитинстві, а зна­чить, хворіти лег­ко» не спрацьовує — ось як раз
там, де щеп­лен­ня від ко­ру не роб­лять, там тисячі, точніше, сотні
ти­сяч і вми­ра­ють.

Кір — до­сить важ­ка вірусна інфекція,
нерідко протікає з ду­же ви­со­кою тем­пе­ра­ту­рою, з су­до­ма­ми, з
яви­ща­ми кру­па, з се­рй­оз­ни­ми усклад­нен­ня­ми. Типові
усклад­нен­ня ко­ру — пневмонія, отит, енцефаліт.

У ча­си до щеп­лен­ня:

• захворюваність на кір бу­ла за­галь­ною, тоб­то на кір хворіли всі;

• ніколи, ніде і ні при яко­му рівні роз­вит­ку ме­ди­ци­ни смертність від ко­ру не бу­ла мен­ше 1%;

• кір зай­мав пер­ше місце се­ред ди­тя­чих інфекцій за рівнем захворюваності та смертності.

Ще раз звер­таю ува­гу: 1 з 100 дітей, вми­ра­ю­чий від ко­ру, — це
бу­ло в кра­що­му разі! Насправді се­ред дітей у віці від на­род­жен­ня
до двох років смертність бу­ла близь­ко 25%, а у віці від 3-х до 6-ти
років — близь­ко 3%.

Ситуація різко змінилася після то­го, як у
медичній практиці ста­ли за­сто­со­ву­ва­ти­ся антибактеріальні за­со­би
(сульфаніламіди і антибіотики). І зовсім не то­му, що во­ни діють на
кір (кір — вірусна інфекція, так що лікувати її антибіотиками мар­но).

Але
са­ме бактеріальні усклад­нен­ня ко­ру, на­сам­пе­ред пневмонія в
більшості випадків ви­зна­ча­ють тяжкість і смертність при цій хворобі.
Не див­но, що з впро­вад­жен­ням антибіотиків захворюваність не
змінилася, а от смертність змен­ши­ла­ся в де­сят­ки і сотні разів:
те­пер во­на вже ко­ли­ва­ла­ся в ме­жах 0,01-0,8%.

Та­кою во­на
(смертність) залишається і за­раз, що підтвердила спа­лах ко­ру в
Україні в 2006 році: 46 000 заболіло, 5 по­мер­ло.

Те­пер міркуйте самі:

• 1999 році від ко­ру по­мер­ло 873 000 чоловік, на­сам­пе­ред у країнах Аф­ри­ки та Азії;

• знайшли кош­ти та по­ча­ли компанію по масовій вакцинації від ко­ру;

• при­ще­пи­ли мільйони лю­дей;

• в 2005 році по­мер­ло 345 ти­сяч чоловік.

Та­ким
чи­ном тільки за один рік (!!!) зав­дя­ки щеп­лен­ням бу­ло
вря­то­ва­но більш ніж півмільйона (!!!) людсь­ких життів (873 тисячі —
345 000 = 528 ти­сяч), а за час компанії по активній противокоревій
вакцинації — 2,3 млн життів !

Це ніяк не мож­на за­пе­ре­чи­ти.
Це аб­со­лют­но оче­вид­ний факт, бо у всіх інших сен­сах нічого не
змінилося: не підвищився рівень жит­тя, не при­пи­ни­ли­ся війни, не
зник СНІД, не по­кра­щи­ла­ся санітарно-епідеміологічна ситуація.

Зверніть
ува­гу і на те, що на 345 ти­сяч ли­ше за один рік (!) за­гиб­лих,
до­во­дить­ся не мен­ше мільйона, які ста­ли інвалідами (втра­ти­ли зір,
які от­ри­ма­ли довічні неврологічні роз­ла­ди) або по­мер­лих від
інших інфекцій, оскільки са­ме кір викликає важ­ку депресію імунітету.

Чи
мо­же щеп­лен­ня від ко­ру вби­ти лю­ди­ну? Мо­же. Ймовірність цьо­го
1: 1 млн. Та­ким чи­ном, як­що вра­ху­ва­ти, що в рам­ках прищепної
компанії бу­ло щеп­ле­но 360 млн лю­дей, мож­на при­пус­ти­ти, що 360
лю­дей за­ги­ну­ли че­рез щеп­лен­ня.

От­же, на одній чаші ваг
2300000 людсь­ких життів, на іншій — 360 осіб за­гиб­лих після
про­ве­ден­ня щеп­лень. Хтось знає спосіб, як вря­ту­ва­ти лю­дей від
ко­ру, за­пла­тив­ши мен­шу ціну? Хто знає — не­хай поділиться!

Фак­тич­но
ми вибираємо з двох зол. І аль­тер­на­ти­ви у нас немає. Страш­ний
вибір. Не­лег­кий. Але ж пе­ред ви­бо­ром (страш­ним, не­лег­ким, але
оче­вид­ним) нас по­ста­ви­ли не щеп­лен­ня, а са­ме кір! Він є, і
нікуди він не подінеться, але який уро­жай він збе­ре — це вже
за­ле­жить від нас! І ми мо­же­мо змен­ши­ти розмір да­ни­ни,
удос­ко­на­лю­ю­чи вак­ци­ни і сам при­щеп­ний про­цес.

Але
зро­би­ти щеп­лен­ня аб­со­лют­но (!) без­печ­ни­ми не­мож­ли­во. І
навіть як­що бу­де вми­ра­ти 1 ди­ти­на на 100 млн, то з точ­ки зо­ру
батьків цієї ди­ти­ни, всі щеп­лен­ня — зло­чин і аб­со­лют­не зло. І
батьків цієї ди­ти­ни мож­на зрозуміти. На уро­ках фізкультури в шко­лах
ги­не на­ба­га­то більше дітей, ніж від щеп­лень.

Падаючі
бу­руль­ки вби­ва­ють більше лю­дей, ніж щеп­лен­ня. Смертельні
анафілактичні реакції на антибіотики і на уку­си ко­мах зустрічаються
ба­га­то разів частіше, ніж подібні ж реакції на щеп­лен­ня.

Інгаляції
«над каст­руль­кою» при­зво­дять до важ­ких опіків і смерті дітей
на­ба­га­то частіше, ніж щеп­лен­ня. Про автомобілі, ку­пан­ня у
во­дой­мах, отруєння, нар­ко­ти­ки і го­во­ри­ти не хо­четь­ся — все
оче­вид­но…

За що ж так на­ки­ну­ли­ся на щеп­лен­ня? Чо­му
са­ме зна­чу­ще, найочевидніше, са­ме без­пе­реч­не до­сяг­нен­ня
ме­ди­ци­ни на­ма­га­ють­ся об­бре­ха­ти, дис­кре­ди­ту­ва­ти,
ого­ло­си­ти зло­чи­ном і бізнесом на людсь­ко­му горі?

Про це ми ще по­го­во­ри­мо …

Оставить комментарий

Adblock
detector