Читать статью на русском языке

Як­що вас хвилює, що у ма­лю­ка мо­жуть бу­ти про­бле­ми із зо­ром,
поспостерігайте за ним. Тривожні дзвіночки мож­на по­чу­ти і в домашніх
умо­вах.

У пер­шу чер­гу зверніть ува­гу, як ма­люк розглядає
віддалені пред­ме­ти. Як­що примружується або дов­го вдивляється,
мож­ли­во, він дійсно не ду­же добре ба­чить. Поспостерігайте, як він
грає: підносить близь­ко до об­лич­чя улюб­ле­не бряз­каль­це або
плю­ше­во­го дру­га, при­кри­ва­ю­чи од­не око, — є всі підстави для
візиту до оф­таль­мо­ло­га.

Ще од­ним мож­ли­вим про­явом
про­блем із зо­ром мо­же бу­ти ди­тя­ча незграбність. Зви­чай­но,
ма­лю­кам во­на влас­ти­ва, у них ще не до кінця сформовані відділи
моз­ку, які відповідають за координацію.

Але як­що ма­люк
час­тень­ко не мо­же з пер­шо­го ра­зу схо­пи­ти якийсь пред­мет, хо­ча
руч­ка в ньо­го вже до­сить упев­не­на, або промахується при грі в
м’ячик — необхідна консультація фахівця.

Об­сте­жен­ня гост­ро­ти
зо­ру малюків мо­же вклю­ча­ти в се­бе кілька етапів і за­ле­жить від
віку ма­лень­ко­го пацієнта. Дітям до 2 років по­ка­зу­ють різні за
коль­о­ром і розміром іграшки та орієнтуються по їх реакції.

Тим,
хто по­стар­ше, про­по­ну­ють спеціальні таблиці, як для до­рос­лих,
але замість букв на них зображені прості кар­тин­ки: ди­ти­на по­вин­на
на­зва­ти їх.

Як­що є необхідність в обстеженні внутрішніх
відділів оч­но­го яб­лу­ка, лікарі ви­ко­рис­то­ву­ють спеціальні лінзи і
при­ла­ди. Всі ці про­це­ду­ри безболісні для ма­лю­ка.

Регулярні
візити до лікаря необхідні всім дітям: пер­ший — в однорічному віці,
дру­гий — в 3-4 ро­ки, перш ніж піти в ди­тя­чий сад, а третій
пла­но­вий огляд потрібно прой­ти пе­ред за­ра­ху­ван­ням до шко­ли, в
6-7 років.

Але як­що ви се­рй­оз­но стурбовані здо­ров’ям ма­лю­ка, знай­ом­ст­во з оф­таль­мо­ло­гом має відбутися раніше.

Оставить комментарий

Adblock
detector