Читать статью на русском языке

При­зна­чен­ня гор­мо­наль­них ліків час­то лякає лю­дей. На­вко­ло
гормонів скла­ло­ся безліч міфів, більшість з яких в корені неправильні.

Міф 1: Гормональні пре­па­ра­ти — це спеціальні таб­лет­ки для жінок

Ні.
Гормональні пре­па­ра­ти — це ліки, отримані син­те­тич­ним шля­хом.
Во­ни діють як натуральні гор­мо­ни, що ви­роб­ля­ють­ся в на­шо­му
організмі. В орга- нізмі лю­ди­ни ба­га­то органів, які виділяють
гор­мо­ни: жіночі та чоловічі статеві ор­га­ни, за­ло­зи внутрішньої
секреції, цент­раль­на нер­во­ва сис­те­ма та інші. Відповідно, і
гормональні пре­па­ра­ти мо­жуть бу­ти різними, і при­зна­ча­ють їх при
різних за­хво­рю­ван­нях.

Жіночі гормональні пре­па­ра­ти
(містять жіночі ста- теві гор­мо­ни) мо­жуть ма­ти протизаплідну дію, і не
ма­ти. Іноді на­впа­ки во­ни нормалізують гор­мо­наль­ний фон і
спри­я­ють на­стан­ню вагітності. Пре­па­ра­ти, що містять чоловічі
статеві гор­мо­ни, при­зна­ча­ють­ся чоловікам при зниженні якості
ея­ку­ля­та (тоб­то рухливості сперматозоїдів), при гіпофункції,
зни­жен­ня рівня чоловічих ста­те­вих гормонів.

Міф 2: Гор­мо­ни про­пи­су­ють тільки при ду­же важ­ких за­хво­рю­ван­нях

Ні.
Існує ряд не­важ­ких за­хво­рю­вань, при яких та­кож при­зна­ча­ють
гормональні пре­па­ра­ти. На­прик­лад, зни­жен­ня функцій щитовидної
за­ло­зи (гіпо- функція). Лікарі час­то ви­пи­су­ють у цьо­му ви­пад­ку
гор­мо­ни, на­прик­лад, ти­рок­син або еути­рокс.

Міф 3: Як­що вчас­но не ви­пи­ти гор­мо­наль­ну таб­лет­ку, то нічого страш­но­го не відбудеться

Ні.
Гормональні пре­па­ра­ти тре­ба прий­ма­ти стро­го по го­ди­нах.
На­прик­лад, протизаплідна гор­мо­наль­на таб­лет­ка діє 24 го­ди­ни.
Відповідно, обов’яз­ко­во раз в день її необхідно ви­пи­ти.

Є
пре­па­ра­ти, які потрібно пи­ти 2 ра­зи в до­бу. Це деякі чоловічі
статеві гор­мо­ни, а та­кож кортико- стероїди (на­прик­лад,
дек­са­ме­та­зон). Більш то­го, прий­ма­ти гор­мо­ни рекомендується в
один і той же час до­би. Як­що пи­ти гор­мо­ни не­ре­гу­ляр­но, або
взагалі за­бу­ти ви­пи­ти, рівень необхідного гор­мо­ну мо­же різко
зни­зи­ти­ся.

На­прик­лад, як­що жінка за­бу­ла ви­пи­ти
протизап- лідну гор­мо­наль­ну таб­лет­ку, на на­ступ­ний день во­на
по­вин­на вранці ви­пи­ти за­бу­ту вечірню, а ввечері цьо­го ж дня —
чер­го­ву таб­лет­ку. Як­що інтервал між прий­о­ма­ми склав більше до­би
(нага- даємо: протизаплідна гор­мо­наль­на таб­лет­ка діє 24 го­ди­ни),
то рівень гормонів в крові зни­зить­ся ду­же силь­но.

У відповідь
на це обов’яз­ко­во з’яв­лять­ся незначні кров’янисті виділення. У
та­ких ви­пад­ках мож­на про­дов­жи­ти прий­ом протизаплідних
таб­ле­ток, але до­дат­ко­во охо­ро­ня­ти­ся про­тя­гом на­ступ­но­го
тиж­ня. Як­що ж прой­ш­ло вже більше 3 днів, тре­ба при­пи­ни­ти прий­ом
гормонів, ви­ко­рис­то­ву­ва­ти інші за­со­би контрацепції,
до­че­ка­ти­ся при­хо­ду менструа- ції і до­дат­ко­во по­ра­ди­ти­ся з
лікарем.

Міф 4: Як­що прий­ма­ти гор­мо­ни, во­ни на­ко­пи­чу­ють­ся в організмі

Ні.
Ко­ли гор­мон потрапляє в організм, він відразу розпадається на хімічні
спо­лу­ки, які потім з організму ви­во­дять­ся. На­прик­лад,
протизаплідна таб­лет­ка руйнується і «ви­хо­дить» з організму
про­тя­гом до­би: са­ме то­му її потрібно пи­ти кожні 24 го­ди­ни.

Тре­ба
зна­ти:
механізм тривалої дії гормонів пов’яза­ний не з
на­ко­пи­чен­ням їх в організмі. Прос­то та­кий прин­цип дії цих ліків:
«пра­цю­ва­ти» че­рез інші струк­ту­ри організму. Про­те, гормональні
пре­па­ра­ти про­дов­жу­ють пра­цю­ва­ти «вже після то­го, як їх
пе­ре­ста­ли прий­ма­ти. Але во­ни впли­ва­ють побічно. На­прик­лад,
жінка кілька місяців п’є гормональні таб­лет­ки, потім припиняє їх
прий­ом, і надалі у неї немає про­блем з цик­лом.

Чо­му це
відбувається?
Гормональні ліки діють на різні ор­га­ни-«мішені».
На­прик­лад, жіночі проти- заплідні таб­лет­ки впли­ва­ють на яєчники,
мат­ку, молочні за­ло­зи, відділи го­лов­но­го моз­ку. Ко­ли таб­лет­ка
«пішла» з організму, механізм, який во­на за­пус­ти­ла, продовжує
пра­цю­ва­ти.

Міф 5: При вагітності гормональні пре­па­ра­ти не ви­пи­су­ють

Ви­пи­су­ють.
Як­що до вагітності у жінки бу­ли гормо- нальні по­ру­шен­ня, то під час
ви­но­шу­ван­ня пло­ду їй потрібна лікарська підтримка, щоб
ви­роб­лен­ня жіночих і чоловічих гормонів бу­ла в нормі, і плід
роз­ви­вав­ся нор­маль­но.

Або інша ситуація. До вагітності у
жінки бу­ло все нор­маль­но, а з її на­стан­ням рап­том щось пішло не
так. На­прик­лад, во­на рап­том зауважує, що по­ча­ло­ся інтенсивне
оволосіння від пуп­ка вниз і на­вко­ло сосків. У цьо­му ви­пад­ку
обов’яз­ко­во потрібно звер­ну­ти­ся до лікаря, який мо­же при­зна­чи­ти
гор­мо­наль­не об­сте­жен­ня, а при необхідності ви­пи­са­ти і
гор­мо­ни. Не обов’яз­ко­во жіночі статеві — це мо­жуть бу­ти,
на­прик­лад, гор­мо­ни наднирників.

Міф 6: У гор­мо­наль­них препаратів безліч побічних ефектів, в пер­шу чер­гу — збільшення ма­си тіла

Лікарських
препаратів зовсім без побічних явищ прак­тич­но не буває. Але потрібно
відрізняти по- бічні ефек­ти, які не ви­ма­га­ють відміни пре­па­ра­ту.
Приміром, на­бу­хан­ня мо­лоч­них за­лоз при прийомі протизаплідних
гормонів вважається нор­маль­ним яви­щем.

Рідкі кров’янисті
виділення в пер­ший-дру­гий місяці прий­о­му до між мен­ст­ру­аль­ний
період теж ма­ють пра­во бу­ти. Го­лов­ний біль, за­па­мо­ро­чен­ня,
ко­ли­ван­ня у вазі (плюс-мінус 2 кг) — все це не пато- логія і не озна­ка
за­хво­рю­ван­ня. Гормональні пре­па­ра­ти при­зна­ча­ють на до­сить
три­ва­лий термін. Організм до кінця пер­шо­го місяця адаптується, і все
при­хо­дить в нор­му.

Але, щоб не бу­ло дійсно се­рй­оз­них
про­блем, по- в’яза­них, скажімо, з су­ди­на­ми, пе­ред при­зна­чен­ням
ліків і під час їх прий­о­му обов’яз­ко­во необ- хідно об­сте­жу­ва­ти­ся і
зда­ти аналізи. І тільки лікар мо­же при­зна­чи­ти вам кон­крет­ний
гор­мо­наль­ний пре­па­рат, який не за­шко­дить ва­шо­му здо­ров’ю.

Міф 7: Гор­мо­нам зав­ж­ди мож­на знай­ти аль­тер­на­ти­ву

Не
зав­ж­ди. Є ситуації, ко­ли гормональні пре­па­ра­ти незамінні.
Скажімо, у жінки мо­лод­ше 50 років бу­ли видалені яєчники. В результаті
во­на ду­же швид­ко починає старіти і втра­ча­ти здо­ров’я.

У
та­ко­му разі, її організму до 55-60 років обов’яз­ко­во потрібно
підтримувати гормонотерапією. Звіс- но, за умо­ви, що її ос­нов­не
за­хво­рю­ван­ня (з-за яко­го бу­ли вилучені яєчники) не має
про­ти­по­ка­зань до та­ко­го при­зна­чен­ням.

Ма­ло то­го, при
де­я­ких за­хво­рю­ван­нях жіночі ста- теві гор­мо­ни мо­же стро­го
по­ре­ко­мен­ду­ва­ти навіть психоневрологія. На­прик­лад, при депресії.

Оставить комментарий

Adblock
detector