Читать статью на русском языке

За останні де­сять років подвоїлася кількість бри­тансь­ких дітей,
що прий­ма­ють антипсихо- тичні пре­па­ра­ти (ней­ро­леп­ти­ки).

Антипсихотичні
пре­па­ра­ти, або ней­ро­леп­ти­ки, бу­ли розроблені в 1950-х ро­ках, а
їх ши­ро­ке за­сто­су­ван­ня для лікування до­рос­лих пацієнтів
по­ча­ло­ся з 1970 ро­ку. Антипсихотичні пре­па­ра­ти за­зви­чай
при­зна­ча­ють­ся при шизофренії, біполяр- ному розладі, пси­хо­зах.

Згідно
з ре­зуль­та­та­ми дослідження, про­ве­де­но­го те­ле­ка­на­лом Channel
4, в 2010 році сильнодіючі ней­ро­леп­ти­ки бу­ли прописані май­же 15
ти­ся­чам дітям і підліткам, які не до­сяг­ли 18-річного віку. Для
порівняння, в 2001 році такі ліки бу­ли призначені в два ра­зи мен­шо­му
чис­лу малолітніх британців.

Те­ле­ка­нал зацікавився цією
про­бле­мою, ви­я­вив­ши, що з при­во­ду при­зна­чен­ня антипсихотиків
дітям не існує опублікованої офіційної інформації.

У той же час
з’яви­ли­ся вихідні з уря­до­вих дже­рел відомості про те, що лікарям
загальної прак­ти­ки загрожує кримінальне переслідування за
при­зна­чен­ня подібних ліків престарілим пацієнтам, що страж­да­ють
психічними роз­ла­да­ми.

Про­те, наголошується в матеріалах
дослідження, їх про­пи­су­ють для кон­тро­лю поведінки дітей, зок­ре­ма
тих, ко­му поставлені діагнози син­дром дефіциту ува­ги або аутизм.
При­чо­му при­зна­ча­ють такі пре­па­ра­ти не психіатри, а звичайні
лікарі загальної прак­ти­ки.

У ході дослідження бу­ло
ви­яв­ле­но, що діти ро­ка­ми пе­ре­бу­ва­ють під впли­вом сильнодіючих
препаратів, як пра­ви­ло, без на­леж­но­го ме­дич­но­го
спос­те­ре­жен­ня, не­зва­жа­ю­чи на ве­ли­ку кількість побічних
ефектів, се­ред яких ожиріння, діабет, сер­це­во-судинні роз­ла­ди, а
та­кож тремтіння, схожі на ті, що роз­ви­ва­ють­ся при хворобі
Паркінсона.

При­чо­му останні не зни­ка­ють навіть при припиненні
прий­о­му ліків. Про те, які довгост- рокові наслідки прий­о­му
пси­хо­троп­них препаратів в ди­тя­чо­му віці, громадськості нічого не
відомо, що викликає стурбованість експертів, на яких посилається
те­ле­ка­нал.

Фармацевтичні компанії повністю за­кри­ли
інформацію про клінічні дослідження цих ліків за учас­тю дітей. Так,
се­рй­оз­ну заклопотаність у зв’яз­ку з ре­зуль­та­та­ми дослідження,
про­ве­де­но­го Channel 4, ви­с­ло­вив про­фе­сор Тім Кен­далл з
Королівського ко­лед­жу психіатрії, який в да­ний час пи­ше пер­ший
посібник з ви­ко­рис­тан­ня ан­ти­п­си­хо­тич­них препаратів при
лікуванні дітей з психічними за­хво­рю­ван­ня­ми.

«Я щось не
помітив, щоб за останні де­сять років ста­ло вдвічі більше психозів,
то­му подвоєння чис­ла дітей, що прий­ма­ють ан­ти­п­си­хо­ти­ки,
викликає занепокоєння», — за­зна­чив Кен­далл. Він упев­не­ний, що,
швид­ше за все, ці пре­па­ра­ти ви­ко­рис­то­ву­ють­ся не за
при­зна­чен­ням.

Про­фе­сор Пітер Тай­рер, ек­с­перт з
ви­ко­рис­тан­ня антипсихотиків з Лон­донсь­ко­го імперського ко­лед­жу,
підкреслив, що без­кон­троль­не за­сто­су­ван­ня цих ліків є ні чим
іншим, як «повільним спов­зан­ням до ка­та­стро­фи», то­му що та­ко­го
ро­ду пре­па­ра­ти чи­нять не­га­тив­ний вплив на весь організм, що
рос­те.

На щас­тя в російську ба­га­тост­раж­даль­ну охо­ро­ну
здо­ров’я ця біда настільки ма­со­во ще не про­ник­ла. Ніхто не
го­во­рить про те, що дітей з над­з­ви­чай­но по­ши­ре­ним сьогодні
син­дро­мом дефіциту ува­ги і гіперактивності (СДУГ) потрібно по­ро­ти і
прив’язу­ва­ти, але рішення педагогічних про­блем у склад­них дітей
шля­хом на­ка­чу­ван­ня їх ней­ро­леп­ти­ка­ми — це нічим не кра­ще ніж
тілесні по­ка­ран­ня.

Оставить комментарий

Adblock
detector