Читать статью на русском языке

В очікуванні такої радісної події, як перші по­ло­ги, майбутні ма­ми
де­ко­ли відчувають певні стра­хи. І в ос­нов­но­му безпідставні, як нам
по­яс­ни­ли фахівці.

Страх 1: Непотрібна стимуляція

Історіями
про те, як лікарі сти­му­лю­ють всіх підряд, не ба­жа­ю­чи вит­ра­ча­ти
на породіль ча­су, обмінюються в кожній черзі в жіночій консультації.
Але до цієї про­це­ду­ри вда­ють­ся, ко­ли навколоплідні во­ди вже
відійшли, а пе­рей­ми ста­ли ко­рот­ки­ми і рідкісними і не
роз­к­ри­ва­ють ший­ку мат­ки (на­прик­лад, 2-3 за 10 хви­лин).

Зав­дан­ня
медиків — відновити при­род­ний хід подій, а не при­ско­ри­ти йо­го.
Спо­чат­ку во­ни вво­дять заспокійливе, щоб да­ти породіллі можливість
відпочити, потім «підгодовують» глад­ку му­ску­ла­ту­ру мат­ки, що
найчастіше вже нормалізує темп пологів. Роз­тин пло­до­во­го міхура або
вве­ден­ня в ший­ний ка­нал ге­лю, що містить прос­таг­лан­ди­ни, та­кож
готує ший­ку мат­ки і розкриває її до потрібного розміру. А
син­те­тич­ний ок­си­то­цин зовсім не та­кий страш­ний, як прий­ня­то
ду­ма­ти.

По-пер­ше, він має всі біологічні властивості, що
притаманні при­род­но­му гор­мо­ну, що йо­го виділяє зад­ня част­кя
гіпофіза. По-дру­ге, не тільки підвищує ско­рот­ли­ву активність і
то­нус м’язової тка­ни­ни мат­ки, але і сприяє виділенню мо­ло­ка.

Страх 2: Біль

Ро­до­вий
біль мо­же бу­ти до­сить силь­ним. Але те, як ви пе­ре­не­се­те
на­род­жен­ня ди­ти­ни, за­ле­жить від індивідуальних особ­ли­вос­тей
організму, розмірів ма­лю­ка і си­ли ско­ро­чень мат­ки, а та­кож
ва­шо­го ха­рак­те­ру і вміння роз­с­ла­би­ти­ся і віддатися про­це­су.

Згідно
зі ста­тис­ти­кою, больові відчуття в по­ло­гах обер­не­но пропорційні
віку, рівневі освіти і доходів. Але як­що ви страждаєте від
пе­ред­мен­ст­ру­аль­но­го син­дро­му, біль, на­впа­ки, мо­же
по­си­ли­ти­ся.

При пер­шо­му бо­лю в пе­рей­мах, пов’яза­но­му з
мат­ко­ви­ми ско­ро­чен­ня­ми і роз­тя­гу­ван­ням ший­ки мат­ки, тоб­то
ту­по­му, нелокалізованому, що віддає у по­пе­рек і крижі, допомагає
спів, пра­виль­не ди­хан­ня, ходь­ба.

Ко­ли ди­ти­на просувається
по ро­до­вих шля­хах, відчувається різкий біль у піхві, прямій кишці,
промежині, і тут важ­ли­во вміти слу­ха­ти сло­ва аку­шер­ки.

Од­нак
за до­по­мо­гою су­час­них зне­бо­лю­ю­чих засобів неприємні відчуття
мож­на уник­ну­ти, вдав­шись до епідуральної або внутрішньовенної
анестезії.

Страх 3: Не­вда­ла епідуральна анестезія

Зав­дя­ки
епідуральній анестезії по­ло­ги пе­ре­ста­ли бу­ти мірилом
витривалості, але пи­тань про її без­пе­ку у майбутніх мам виникає
ба­га­то. Ця про­це­ду­ра про­во­дить­ся ря­до­ви­ми анестезіологами
ко­жен день і є без­печ­ною для матері та ди­ти­ни. Лікар спеціальною
гол­кою потрапляє в пе­ри­ду­раль­ний простір хреб­та і вво­дить
пре­па­рат, що блокує пе­ре­да­чу больо­вих імпульсів по нер­во­вих
закінченнях спин­но­го моз­ку.

Усклад­нен­ня можливі в од­но­му
ви­пад­ку з 80 ти­сяч. Част­ко­ва бло­ка­да нервів (тоб­то біль
відчувається, хо­ча і не в то­му обсязі) відбувається в од­но­му
ви­пад­ку з двад­ця­ти. Ви­пад­ко­вий про­кол твердої мозкової
обо­лон­ки мо­же при­вес­ти до го­лов­них болів (не більше 1% випадків),
але і во­ни прой­дуть че­рез кілька днів.

Слаб­кий свербіж шкіри
(алергія) буває ду­же рідко і ліквідується вве­ден­ням лікарських
препаратів. А сильні болі в спині є, як пра­ви­ло, наслідком
ос­тео­хонд­ро­зу та гіподинамії, а зовсім не уко­лу.
Про­ти­по­ка­зан­ня нечисленні: до них відносяться деякі
за­хво­рю­ван­ня нервової та сер­це­во-судинної сис­тем, прий­ом
антикоагулянтів (препаратів, що пе­реш­код­жа­ють згор­тан­ню крові),
за­галь­на інфекція з жа­ром (38 º С), ри­зик акушерської кровотечі при
передлежанні пла­цен­ти.

Страх 4: Об­вит­тя пу­по­ви­ною

Мож­ли­ве
на­вко­ло будь-якої час­ти­ни тіла ди­ти­ни, але занепокоєння викликає
тільки пет­ля в області шиї (20%), яка мо­же за­тяг­ну­ти­ся під час
пологів і пе­ре­кри­ти до­ступ кис­ню но­во­на­род­же­но­му.

Але
справжнє об­вит­тя, ко­ли ембріон на ранніх термінах прослизає в
утво­ре­не кільце пу­по­ви­ни або ж пу­по­ви­на ду­же дов­га,
зустрічається рідко (1% випадків) і вимагає пла­но­во­го ке­са­ре­во­го
роз­ти­ну.

Оставить комментарий

Adblock
detector