Щоб дитині бу­ло лег­ше впо­ра­ти­ся з па­ра­зи­та­ми, постійно
зміцнюйте її імунітет: зай­май­те­ся за­гар­то­ву­ван­ням, стеж­те за
пра­виль­ним хар­чу­ван­ням і осо­бис­тою гігієною.

За
ста­тис­ти­кою, навіть у благополучній Європі ко­жен третій за­ра­же­ний
глис­та­ми, а у нас в країні — ко­жен дру­гий. Гельмінтози
ви­яв­ля­ють­ся у 80 відсотків дошкільнят. Найчастіше діти
за­ра­жа­ють­ся ас­ка­ри­да­ми і гост­ри­ка­ми. І ті, і інші па­ра­зи­ти
жи­вуть в ки­шеч­ни­ку, вик­ли­ка­ю­чи різні запальні про­це­си,
по­ру­шен­ня трав­лен­ня, анемію, алергію і ослаб­лен­ня імунної
сис­те­ми.

— Звер­ну­ти­ся до лікаря слід, як­що бать­ки
помітили, що їх ди­ти­на швид­ко втомлюється, по­га­но їсть, стає більш
збуд­ли­ви­ою, особ­ли­во до ве­чо­ра, скар­жить­ся на силь­ний свербіж в
області задньо­го про­хо­ду, — пояснює лікар педіатрич- ного відділення
Національної дитячої спе- ціалізованої лікарні «Охмат­дит» Ла­ри­са
Се­ме­нен­ко
.

— Як­що глистів не ви­вес­ти, во­ни мо­жуть вик­ли­ка­ти
за­галь­ну інтоксикацію організму, спро­во­ку­ва­ти хронічні
за­хво­рю­ван­ня шлун­ко­во-киш­ко­во­го трак­ту. У та­ко­му ви­пад­ку
організм ма­лю­ка, за­хи­ща­ю­чись від «квартирантів», бу­де
ви­роб­ля­ти більше за­хис­них клітин крові, що при­зво­дить до
алергічних реакцій. У дітей нерідко розвивається атопічний дер­ма­тит
або нейродерміт. А як­що глис­ти виявлені з ве­ли­ким запізненням і
хво­ро­ба ви­я­вить­ся за­пу­ще­ною, то ди­ти­на мо­же навіть відставати
у фізичному та ро­зу­мо­во­му роз­вит­ку.

— Нерідко бать­ки
со­ром­лять­ся звер­та­ти­ся до лікарів, ко­ли у ди­ти­ни глис­ти.
Бо­ять­ся, що про це ста­не відомо в школі чи ди­тя­чо­му сад­ку та їх
ча­до бу­дуть драж­ни­ти. Скажіть, чи мож­на впо­ра­ти­ся з цією
не­ду­гою, не вда­ю­чись до до­по­мо­ги лікаря?

— Глис­ти
бу­ва­ють різних видів, то­му й пре­па­ра­ти для їх лікування
за­сто­со­ву­ють­ся різні. Ви­би­ра­ти їх, не про­кон­суль­ту­вав­шись з
фахівцем, не­без­печ­но. То­му, за­ува­жив­ши, що ди­ти­на ста­ла
нер­во­вою, у неї з’яви­ли­ся свербіж, біль у животі, ну­до­та, не
біжіть до ап­те­ки, а зверніться до лікаря і здай­те аналіз ка­лу (на
яй­ця глистів) і крові (імунофер- ментний аналіз, який ви­зна­чить, чи є у
вашої ди­ти­ни па­ра­зи­ти і які са­ме).

— Де найчастіше діти «підхоплюють» глистів?

— Ду­же лег­ко за­ра­зи­ти­ся че­рез їжу, во­ду і так зва­ним
кон­такт­ним шля­хом. Постійно ка­жу ма­ту­сям: не за­бу­вай­те ми­ти
щіткою овочі та фрук­ти, які даєте ма­лю­ку, а яго­ди і зе­лень,
ре­тель­но про­мив­ши під про­точ­ною во­дою, обполіскуйте кип’яче­ною.
За­раз ду­же ба­га­то дітей з ентеробіозом (глис­то­ве за­хво­рю­ван­ня,
яке вик­ли­ка­ють гост­ри­ки. — Авт.), ас­ка­ри­до­зом, лямбліоз. А
останнім ча­сом час­то по­чав зустрічатися ток­со­ка­роз — їм за­зви­чай
ма­лю­ки за­ра­жа­ють­ся, гра­ю­чи в дво­ро­вих пісочницях, які до
цьо­го відвідали хворі кішки або со­ба­ки. При­чо­му вилікувати не­ду­гу
до­сить склад­но, ча­сом на це йде два-три ро­ки. Нерідко діти
за­ра­жа­ють­ся і від домашніх тва­рин. Яй­ця глистів у котів і со­бак
мо­жуть пе­ре­бу­ва­ти на морді та ла­пах. То­му обов’яз­ко­во двічі на
рік про­водь­те дегельмінтизацію для домашніх вихованців.

— Як­що у ди­ти­ни ви­я­ви­ли глис­ти, то за­зви­чай і іншим чле­нам сім’ї ре­ко­мен­ду­ють про­пи­ти курс таб­ле­ток.

— Профілактика важ­ли­ва, ад­же гельмінтоз ду­же за­раз­ний. Крім
то­го, обробіть всі іграшки, пред­ме­ти в кімнатах (двері, руч­ки,
ліжко) по­бу­то­ви­ми дезінфікуючими за­со­ба­ми. Роз’ясніть малюкові,
чо­му так важ­ли­во ре­гу­ляр­но ми­ти ру­ки, фрук­ти, не бра­ти пальці в
рот. І обов’яз­ко­во зміцнюйте імунітет ди­ти­ни: зай­май­те­ся
за­гар­то­ву­ван­ням, стеж­те за пра­виль­ним хар­чу­ван­ням і
осо­бис­тою гігієною.

Джерело: www.fakty.ua

Оставить комментарий

Adblock
detector