Американські дослідники вста­но­ви­ли, що ці пре­па­ра­ти найчастіше ви­пи­су­ва­ли дітям, хво­рим на грип та алергію.

Вив­чив­ши
65 000 при­зна­чень педіатрів, американ- ські вчені з’ясу­ва­ли, що в
кож­но­му п’ято­му ви­пад­ку дітям ви­пи­су­ва­ли антибіотик. При цьо­му
ма­лю­ки страж­да­ли гост­ри­ми респіраторними за­хво­рю­ван­ня­ми:
бронхіти, грип, аст­мою і алергією.

Од­нак такі про­бле­ми вик­ли­ка­ють
не бактерії, на які впли­ва­ють са­ме антибіотики, а зна­чить, і
лікування по­вин­но бу­ти зовсім іншим.

Дослідники зро­би­ли
при­пу­щен­ня, що антибіотики при­зна­ча­ють, як­що лікар не впев­не­ний
в діагнозі. Найчастіше та­ке буває при отоларингологічних про­бле­мах,
ко­ли ди­ти­на скар­жить­ся на біль у вусі.

Як же вбе­рег­ти своє
ча­до від непотрібного лікування?

Вчені ра­дять бать­кам дізнаватися
точ­ний діагноз у лікуючого лікаря, і як­що лікар сумнівається,
звер­ну­ти­ся до інших фахівців і обов’яз­ко­во ста­ви­ти за­пи­тан­ня:
«Чи мож­на по­ки обійтися без антибіо- тиків?».

Бать­ки повинні
пам’ята­ти, що не­пра­виль­не ви­ко­рис­тан­ня антибактеріальних
препаратів послаблює ди­тя­чий організм, вби­ва­ю­чи ко­рис­ну фло­ру
ки­шеч­ни­ка.

Крім то­го, виробляється стійкість (резистентність) до цих
ліків. Тоб­то, ко­ли дійсно зна­до­бить­ся лікування антибіотиками,
ме­ди­ка­мен­ти не бу­дуть ма­ти ефект.

Дерело: www.fakty.ua

Оставить комментарий

Adblock
detector