Читать стаью на русском языке

Час на­род­жен­ня ма­лю­ка ділиться на кілька етапів: від підготовчих
переймів до по­яви на світ слідом за ним са­мим посліду. На жаль,
роз­ви­ток кожної з цих фаз мо­же за­галь­му­ва­ти­ся, і на те є
серйозні при­чи­ни.

Частіше за інших затягується підготовчий
етап. Май­бут­ня ма­ма відчуває слабкі, нерегулярні пе­рей­ми, приїжджає
в по­ло­го­вий бу­ди­нок, де з’ясовується, що ший­ка мат­ки не го­то­ва
до пологів. Це означає, що пе­рей­ми бу­ли по­мил­ко­ви­ми.

Як­що
во­ни не над­то вто­ми­ли жінку, че­ка­ти цьо­го по­чат­ку їй
до­ве­деть­ся вдо­ма, і найчастіше за до­бу або кілька днів неефективні
пе­рей­ми змінюються про­дук­тив­ни­ми. За­ли­ши­ти­ся в по­ло­го­во­му
бу­дин­ку про­по­ну­ють тим майбутнім ма­мам, для яких підготовчі
пе­рей­ми ста­ли стом­лю­ю­чи­ми.

Рідкісні, короткі і
нерегулярні, в де­я­ких ви­пад­ках во­ни бу­ва­ють ще і бо­лю­чи­ми. У
цьо­му ви­пад­ку жінці потрібні заспокійливі пре­па­ра­ти, вітаміни,
мінерали — для хар­чу­ван­ня м’язів мат­ки; ліки, що роз­с­лаб­лю­ють
мат­ку.

Після то­го як неефективні пе­рей­ми вдасть­ся
зу­пи­ни­ти, лікарі по­чи­на­ють го­ту­ва­ти до пологів ший­ку мат­ки.
Найчастіше після цьо­го по­ява ре­зуль­та­тив­них переймів не зму­сить
се­бе дов­го че­ка­ти.

При­чи­ни за­трим­ки по­чат­ку пологів до
кінця не з’ясовані. Точ­но відомо, на­прик­лад, що сиг­нал до «стар­ту»
дає ма­люк. У йо­го епіфізі – ендокринній залозі го­лов­но­го моз­ку —
виробляється гор­мон, який розпочинає по­ло­ги, і в кров ма­ми
над­хо­дить ба­га­то простагландинів і ок­си­то­ци­ну — ос­нов­них
родостимуляторів. Мож­ли­во, по­лом­ки в ланцюзі цих реакцій або
не­ста­ча гормонів і галь­му­ють етап підготовчих переймів.

Кож­на
фа­за пологів по­вин­на три­ва­ти пев­ний час. Етап підготовчих
переймів, на­прик­лад, не вар­то за­тя­гу­ва­ти більше ніж на 20 го­дин у
«новачків» і більш ніж на 14 го­дин — у «досвідчених» мам.

Пер­ший період за­зви­чай займає мак­си­мум 17-18 го­дин, дру­гий — 2-2,5 го­ди­ни.

Хо­ча
при­чи­ни бу­ва­ють і більш помітними: него- товність ший­ки мат­ки
(во­на як і раніше щільна, за­кри­та, дов­га), плос­кий пло­до­вий міхур
(в нормі йо­му «по­ло­же­но» бу­ти опук­лим, щоб під час переймів
роз­тя­гу­ва­ти ший­ку мат­ки, до­по­ма­га­ю­чи їй роз­к­ри­тись),
ма­ло­вод­дя ( як­що навколоплідних вод ма­ло, пло­до­вий міхур не
змо­же тис­ну­ти на ший­ку), ба­га­то­вод­дя (рідини так ба­га­то, що
м’яз мат­ки розтягується і пе­рей­ми ста­ють слаб­ки­ми, до то­го ж
голівка ди­ти­ни, «пла­ва­ю­чи», не мо­же вста­но­ви­ти­ся в отвір та­за
ма­ми). Але за­мин­ка на по­чат­ку пологів не означає, що спра­ва піде
так і далі, — во­на мо­же ма­ти гар­не закінчення.

Насправді
по­ло­ги по­чи­на­ють­ся з по­яви силь­них, ре­гу­ляр­них переймів,
інтервал між яки­ми складає 3-5 хви­лин, і, що особ­ли­во важ­ли­во, зі
змінами ший­ки мат­ки. Під дією переймів во­на стає м’якою на до­тик,
коротшає і розкривається на 10 см.

Час відкриття ший­ки мат­ки —
це 1-й період поло- гів, він мо­же за­тяг­ну­ти­ся, як­що пе­рей­ми
ста­нуть слаб­ки­ми і не­ре­гу­ляр­ни­ми. Тоді про­тя­гом 4 го­дин
лікарі бу­дуть на­ма­га­ти­ся на­ла­го­ди­ти їх ритм за до­по­мо­гою
препаратів. Відсутність результатів після закінчення цьо­го ча­су —
привід для операції.

З мо­мен­ту пов­но­го відкриття ший­ки
мат­ки почи- нається 2-й період пологів, під час яко­го ма­люк
просувається че­рез всі пло­щи­ни та­зу. За­раз пе­реш­ко­дою мо­же
ста­ти не­пра­виль­не роз­та­шу­ван­ня голівки ди­ти­ни (во­на
розігнута, а не зігнута і при­тис­ну­та до гру­дей), яка ще й не
рухається до «ви­хо­ду»; по­ру­шен­ня фор­ми та­зу жінки,
за­го­род­жу­ють прохід маляті; вузь­кий таз майбутньої ма­ми; ве­ли­ка
ди­ти­на, її по­пе­реч­не роз­та­шу­ван­ня. Всі ці про­бле­ми мо­жуть
уповільнити або зовсім зу­пи­ни­ти по­ло­ги.

3-й період пологів
відділення пла­цен­ти і на­род­жен­ня посліду (пло­до­вих обо­ло­нок,
пла­цен­ти і залишків пу­по­ви­ни). У нормі він ви­хо­дить назовні
самостійно за ра­ху­нок різкого ско­ро­чен­ня мат­ки. Але іноді буває,
що пла­цен­та не відділяється від стінок мат­ки — повністю або яко­юсь
ділянкою, і тоді аку­ше­ру до­ве­деть­ся їй «до­по­мог­ти»; з її
ви­хо­дом є ри­зик по­чат­ку кровотечі.

Які про­бле­ми загрозливі для майбутньої ма­ми на­галь­ної операції «кесарів роз­тин»?

Для
по­чат­ку тре­ба ска­за­ти, що весь про­цес по­яви ма­лю­ка на світ
контролює лікар, і від йо­го кваліфікації за­ле­жить, як він вирішить
вчи­ни­ти в складній ситуації.

Аку­ше­ри жар­ту­ють: ку­ди лег­ше
на­вчи­ти, як ро­би­ти кесарів роз­тин, чим по­яс­ни­ти, в яких
ви­пад­ках йо­го тре­ба ро­би­ти.

Оставить комментарий

Adblock
detector