Читать статью на русском языке

Очікування ма­лю­ка змінює на­ше сек­су­аль­не жит­тя: підростаючий живіт сковує нас у зви- ч­них і улюб­ле­них по­ло­жен­нях.

Ось
ще один сенс знай­ти час і си­ли для лег­ко­го тре­ну­ван­ня: во­но
зміцнить тіло і до­зво­лить не відмовляти собі в ко­лишньо­му стилі
от­ри­му­ва­ти за­до­во­лен­ня.

Інтимне пи­тан­ня

По­за
«ле­жа­чи на боці з зігнутим коліном» ви­ма­га­ти­ме силь­них м’язів
про­ме­жи­ни, які по­си­лять і зроб­лять ор­газм яскравішим відчуттям
від усьо­го про­це­су.

Ле­жа­чи на боці, зігніть верх­ню но­гу в
коліні і ви­сунь­те її тро­хи впе­ред. Ниж­ня но­га не­хай за­ли­шить­ся
пря­мою. На­пруж­те м’язи про­ме­жи­ни і уявіть, що ви втягуєте її в
се­бе. Повторіть впра­ву 10 разів, відпочиньте хви­ли­ну і почніть
зно­ву.

Сідниці, стег­на

У положенні «си­дя­чи звер­ху
об­лич­чям до парт­не­ра» вам зна­доб­лять­ся сильні сідниці і стег­на.
Встань­те на ка­рач­ки, спи­ра­ю­чись на лікті. Піднімайте вго­ру
зігнуту в коліні но­гу — кож­ну не мен­ше 15 разів.

Міцна ос­но­ва

По­за
«си­дя­чи звер­ху спи­ною до парт­не­ра» ви­ма­га­ти­ме від вас міцних
м’язів рук і спи­ни. Встань­те на ка­рач­ки, три­май­те спи­ну рівною,
як по­верх­ня сто­ла. На ви­ди­ху піднімайте ру­ку в сто­ро­ну вго­ру,
не про­ги­на­ю­чись і не округ­ля­ю­чи спи­ну. Зробіть 10-15 підйомів
спо­чат­ку однією ру­кою, потім іншою.

Су­перг­нуч­ке рішення

У
положенні «ле­жа­чи на спині по­пе­рек ліжка і на краю» зна­до­бить­ся
гнучкість, як­що при цьо­му ви лю­би­те три­ма­ти но­ги пря­мо.

Сядь­те
на підлогу і розведіть но­ги яко­мо­га шир­ше. Зігніть од­ну з них в
коліні, п’ятою упріться в стег­но в області па­ху, а коліно відведіть
убік. Нахиліться впе­ред, на­ма­га­ю­чись три­ма­ти ви­прям­ле­ну но­гу
рівною, і залишіться в цьо­му положенні на 30 се­кунд. Потім змініть
но­ги.

Спи­на і ру­ки

По­ло­жен­ня «ле­жа­чи на боці»
зажадає від вас міцних м’язів спи­ни, во­ни до­зво­лять вам безболісно і
плав­но ру­ха­ти­ся назустріч партнерові. Встань­те на ка­рач­ки,
три­май­те спи­ну рівною, як по­верх­ня сто­ла. На вди­ху силь­но
прогніться в по­пе­ре­ку і грудній клітці, розведіть плечі і плав­но
відкиньте го­ло­ву на­зад. На ви­ди­ху округліть спи­ну і потягніться
нею вго­ру.

По­за «сто­я­чи на ка­рач­ках» звертає на­шу ува­гу
на си­лу м’язів рук, ад­же са­ме во­ни втом­лю­ють­ся пер­ши­ми. З
по­ло­жен­ня, опи­са­но­го в попередній вправі, піднімайте на ви­ди­ху
ру­ку впе­ред і вго­ру, не про­ги­на­ю­чись і не округ­ля­ю­чи спи­ну.
Зробіть 10-15 підйомів спо­чат­ку однієї, потім іншою.

Оставить комментарий

Adblock
detector