Читать статью на русском языке

Як пра­виль­но ру­ха­ти­ся, як ле­жа­ти, сидіти і навіть пи­ти чай: в
очікуванні ма­лю­ка звичні за­нят­тя все більше на­га­ду­ють за­дач­ки
на кмітливість. Спробуємо да­ти відповіді на деякі з них!

Про­гу­лян­ки з ко­рис­тю

На
довгі дистанції ви­хо­ди­те з порожніми ру­ка­ми, щоб вільно ру­ха­ти
ни­ми і не по­ру­шу­ва­ти рівновагу тіла. Сум­ка, зігнута ру­ка або щось
важ­ке в ній міняє ро­бо­ту хреб­та.

У нормі, під час ходь­би,
він амортизує уда­ри об зем­лю, як би роз­гой­ду­ю­чись і тим са­мим
утри­му­ю­чи тіло вер­ти­каль­но. У на­шо­му ви­пад­ку цей про­цес
порушується, хре­бет «схиляється» в од­ну із сторін, від чо­го з ча­сом
змінюється по­ста­ва.

Ляг­ти, не на­хи­ля­ти­ся

Одя­га­ю­чи
брю­ки або взут­тя, сядь­те або ляж­те. По-пер­ше, щоб не втра­ти­ти
рівновагу і не впас­ти че­рез зміну цент­ра ва­ги. Ще од­на при­чи­на:
ко­ли ми нахиляємося вниз (за­зви­чай ще й з круг­лою спи­ною), ми
ризикуємо за­тис­ну­ти нервові корінці.

Че­рез на­ван­та­жен­ня —
зрос­та­ю­чо­го жи­во­та — во­ни за­раз під за­гро­зою: міжхребетні
дис­ки під час вагітності ста­ють більш щільними, тро­хи зміщуються зі
звич­них місць, і незруч­ний рух мо­же ста­ти при­чи­ною за­щем­лен­ня.
Ре­зуль­тат — оперізуючий біль в по­пе­ре­ку, но­гах, сідницях.

Як­що
вам потрібно про­вес­ти де­я­кий час сто­я­чи, розподіліть ва­гу тіла
на обидві но­ги, злег­ка роз­с­та­вив­ши їх. Не схре­щуй­те но­ги і не
опус­кай­те го­ло­ву вниз. Це по­ло­жен­ня порушує по­ста­ву.

Три­май­те го­ло­ву

Підносите
до ро­та чаш­ку або лож­ку за ра­ху­нок ру­ху ру­ки і зги­нан­ня ліктя,
не тягніть го­ло­ву їм назустріч. Тоді ви уник­не­те пе­ре­нап­ру­ги
м’язів і суглобів ший­но­го відділу хреб­та, яке пізніше мо­же
при­вес­ти до змін по­ста­ви.

Як­що ви час­то го­во­ри­те по
те­ле­фо­ну, три­май­те го­ло­ву пря­мо і частіше пе­ре­нось­те труб­ку з
однієї ру­ки в іншу. За­тис­ка­ю­чи її між ву­хом і пле­чем, ми
перевантажуємо м’язи з од­но­го бо­ку шиї, що впливає на
роз­та­шу­ван­ня ший­них хребців. А в них про­хо­дять су­ди­ни, що
за­без­пе­чу­ють кров’ю го­лов­ний мо­зок, і не­при­род­ний ви­гин
ускладнює цей про­цес.

Сісти рівно

Слідкуйте, щоб
го­ло­ва, груд­на клітка, таз роз­та­шо­ву­ва­ли­ся по одній лінії, і
злег­ка відхилятися на­зад. Три­май­те спи­ну рівно — з її округ­лен­ням
легкі стис­ка­ють­ся, по­ру­шу­ю­чи над­ход­жен­ня кис­ню, який
потрібний і малюкові, і всім ва­шим ор­га­нам і сис­те­мам.

Як­що
потрібно, підкладіть точ­но під по­пе­рек по­душ­ку. Чи не за­ки­дай­те
но­гу на но­гу — це по­ло­жен­ня ве­де до пе­ре­ко­су та­зу, і
на­ван­та­жен­ня на м’язи бу­де нерівномірним.

Оставить комментарий

Adblock
detector