Читать статью на русском языке

Ко­ли ще по­ба­лу­ва­ти се­бе чи­мось смач­нень­ким, як не на свя­та!
Але як поєднати за­до­во­лен­ня від застілля і ко­ристь для
май­бутньо­го ма­лю­ка? Сло­во — дієтологу.

По­чне­мо з пи­тан­ня
на за­сип­ку: що важливіше за все в харчуванні майбутньої ма­ми? Як­що
ви вважаєте, що го­лов­не — їсти побільше, щоб вдо­сталь вис­та­ча­ло на
двох, по­тра­пи­ти в ря­ди відмінників вам не світить. Ад­же
на­ба­га­то важли- віше то­го, скільки ви з’їдаєте, — як і що са­ме.

Як я їм?

Го­во­ря­чи
сло­ва­ми дієтологів, раціон майбутньої ма­ми по­ви­нен бу­ти
повноцінним, різноманітним і без­печ­ним для неї і май­бутньо­го
ма­лю­ка.

Щоб ма­люк от­ри­мав всі необхідні для роз­вит­ку
ре­чо­ви­ни, ва­ше що­ден­не ме­ню по­вин­не вклю­ча­ти в се­бе самі
різні про­дук­ти: м’ясо та ри­бу, мо­ло­ко і яй­ця, хліб і цу­кор,
верш­ко­ве і рос­лин­не мас­ло, овочі та фрук­ти.

Під час
вагітності по­тре­би організму в енергії зрос­та­ють не так силь­но, як
ми звик­ли вва­жа­ти: у другій половині очікування — на 350 ккал в день
(2550 замість 2200), а до цьо­го — ще мен­ше.

Що я їм?

Свят­ко­вий
стіл — місце, де мож­на знай­ти май­же весь цей до­ста­ток відразу.
Чо­го тільки вар­тий дов­гий перелік за­ку­сок, які щед­ро
вис­тав­ля­ють на стіл гостинні господині: са­ла­ти, ков­ба­си, си­ри,
ри­ба, ікра, соління, овочі. Але ж є ще й га­ря­че, не ка­жу­чи про
де­сер­ти!

То­го, що май­бут­ня ма­ма за компанію з рідними мо­же
з’їсти за один новорічний вечір, в будні їй вис­та­чи­ло б на цілий
день. Ось тільки чи добре це? Щоб розібратися в ситуації, спробуємо
уважніше при­ди­ви­ти­ся до свят­ко­во­го ме­ню.

Звичайні
вит­ра­ти свят­ко­вих застіль — «перебір» жирів і вуглеводів. У
результаті ба­га­то хто з нас вста­ють з-за сто­лу з відчуттям важкості в
шлун­ку або печії.

А вже для майбутніх мам та­ка пер­спек­ти­ва і
зовсім ве­ли­ка, особ­ли­во в другій половині вагітності, ко­ли
організм працює за двох, а зрос­та­ю­ча мат­ка тис­не на ор­га­ни
трав­лен­ня, на­сам­пе­ред на шлу­нок (ось чо­му, до речі, їсти кра­ще
частіше і по­тро­ху).

Переїдання і важ­ка їжа за­гро­жу­ють не
тільки дис­ком­фор­том для ма­ми, а й неприємностями для май­бутньо­го
ма­лю­ка, оскільки мо­жуть по­ру­ши­ти йо­го по­ста­чан­ня жи­виль­ни­ми
ре­чо­ви­на­ми.

За­зви­чай на пер­шу час­ти­ну застілля припадає
ос­нов­на част­ка то­го, що з’їдається за весь вечір, — не дар­ма
більшість гос­тей встигає на­си­ти­ти­ся за­дов­го до то­го, як
по­да­дуть га­ря­че. Про це в статті: За­кус­ки і вагітність.

«Добро­го
по­тро­ху» — кра­ще і не ска­жеш, як­що ви не збираєтеся
об­ме­жу­ва­ти­ся тільки за­кус­ка­ми, а все­рй­оз маєте намір дійти до
основної стра­ви. Яким же во­но по­вин­не бу­ти? Чи­тай­те: Ос­нов­на
стра­ва для вагітної.

Тор­ти та тістечка — вічний привід для
бо­роть­би з со­бою: один шма­то­чок або все-та­ки два? Чи­тай­те:
Де­сер­ти і вагітність.

Пи­ти чи не пи­ти — пи­тан­ня, на щас­тя, не викликає роздумів у більшості майбутніх мам. Про це: Напої та вагітність.

Оставить комментарий

Adblock
detector