Читать статью на русском языке

В даний час нормальний процес поступового дозрівання спотворе­ний таким явищем, як пришвидшення, пише в одній зі своїх книг відомий фахівець Тарас Проценко.

Цим словом у народі зазвичай називають занадто швидке зростан­ня підлітків і їх ранню зацікав- леність питаннями, до яких вони ще не доросли. А з погляду фізіології пришвидшення — ранній по- чаток гормональної бурі супутньої статевому доз- ріванню.

Гіпоталамус дає наказ про початок гормональної перебудови тоді, коли організм до цього ще не готовий. І, перш за все, не готова центральна нер- вова система. Тому всі негативні моменти під- літкового періоду, від прищів на обличчі до емо- ційних вибухів, властиві акселерату більшою мі- рою і тривають протягом більш три­валого проміжку часу. Однак у більшості випадків вони не є пато- логічними — не виходять за межі норми.

Зовсім інша картина спостерігається в тих, хто має будь-які зміни в структурі головного мозку на ґрунті перинатальної гіпоксії, родо­вих травм, а також травм і захворювань перенесених пізніше. У та­ких підлітків і без того порушений гормональний фон, обмін речо­вин, діяльність серцево-судинної системи, тому наступ пубертату тягне за собою зрив в роботі організму, особливо в роботі головно­го мозку.

Через різку напругу всіх систем підлітковий період для цих підлітків перетворюється в безперервний стрес для організму і психіки, тобто має патологіч- ний характер.

А як організм реагує на тривалий стрес?

Порушується узгодженість роботи всіх мозкових структур, кожна з них починає працювати в своє- му автономному режимі, не «озираю­чись» на колег по життєзабезпеченню.

Гіпоталамус, лімбічна система, ретикулярна форма- ція вносять дисо­нанс у злагоджену мелодію «моз- кового оркестру», і, зрозуміло, це пояснюється помилками диригента — кори головного мозку, особли­во лобових часток.

У дітей з незрілими лобовими частками або частка- ми, функціонування яких порушено початок гор- мональної перебудови пред’являє явно завищені вимоги до кори головного мозку. Мозок втрачає здатність якісно керувати життєвими функціями, координу­ючи їх роботу і все в організмі починає розладжуватися.

Бурхливе зростання внутрішніх органів і відста- вання дозрівання центральної нервової системи вступають у конфлікт — органи рос­туть і зміню- ються, а повноцінного управління позбавлені.

Розвивається стан, який отримав назву вегета- тивна дисфункція. Вегетативна нервова система — це частина нервової системи, яка автоматично контролює і регулює діяльність всіх внутрішніх ор- ганів. Вона підтримує температуру тіла, оптима- льний судинний тонус, артеріальний тиск, відпо- відає за діяльність серцево-судинної, дихальної та травної систем.

Головний орган вегетативної нервової системи — гіпоталамус. А веге­тативна дисфункція, що розбе- щує величезну кількість підлітків — це порушення роботи гіпоталамуса і всієї вегетативної нервової сис­теми.

Як проявляється вегетативна дисфункція?

Оставить комментарий

Adblock
detector