Читать статью на русском языке

Перш за все, слід кон­ста­ту­ва­ти, що сис­те­ма ви­хо­ван­ня впливає на ре­зуль­та­ти щеп­лен­ня прин­ци­по­вим чи­ном.

Як­що
ви знаєте, як пра­виль­но за ди­ти­ною до­гля­да­ти: го­ду­ва­ти,
одя­га­ти, гу­ля­ти, ку­па­ти, за­гар­то­ву­ва­ти, на­да­ва­ти
до­по­мо­гу при найпростіших респіраторних вірусних інфекціях — так от,
як­що ви все це не тільки знаєте, але і втілюєте у жит­тя, ймовірність
то­го, що ваш ди­ти­на без про­блем пе­ре­не­се щеп­лен­ня,
мак­си­маль­на.

Вчи­ти пра­виль­но до­гля­ду ми тут не бу­де­мо, про це вже на­пи­са­но до­статньо.

На
практиці час­то-гус­то ситуація та­ка: ди­ти­на ма­ло або взагалі не
гуляє, жи­ве в задушливій кімнаті, перегодовується, з місячного віку
годує- ться со­ка­ми, перегрівається, її ак­тив­но цілує і облизує ку­па
родичів, во­на ак­тив­но лікується від нежиті ку­пою ліків (ніс со­пе,
оскільки в ньо­му за­сох че­рез спе­ку слиз)…

Щеп­лен­ня виявляється останнь­ою крап­лею, яка переповнює ча­шу терпіння імунної сис­те­ми, але вин­на, зрозуміло, щеп­лен­ня.

От­же — пер­ша і обов’яз­ко­ва умо­ва підготовки — нор­маль­ний спосіб жит­тя.

На­ступ­не. На мо­мент щеп­лен­ня ди­ти­на по­вин­на бу­ти здо­ро­вою.

При­чо­му
здо­ро­вою, перш за все, з точ­ки зо­ру ма­ми! Зрозуміло і оче­вид­но,
що тем­пе­ра­ту­ра тіла по­вин­на бу­ти нор­маль­на і що не по­вин­но
бу­ти ніяких інших скарг. Але не тільки це!

Поведінка, настрій,
апе­тит, сон — все як зав­ж­ди. Лікар мо­же не зна­ти про те, що вночі
ма­люк незрозуміло чо­му ве­ре­ду­вав, або про те, що сьогодні вранці
він чо­мусь не доїв улюб­ле­ний кефір. Але ма­ма зо­бов’яза­на
відреагувати.

Поспостерігати, по­че­ка­ти, відкласти. Зреш­тою,
ніхто кра­ще ма­ми не змо­же відчути стан ди­ти­ни і ви­мо­ви­ти фра­зу
«щось не так».

У той же час, як­що ось вже три тижні в ди­ти­ни
соплі з нор­маль­ною тем­пе­ра­ту­рою і пре­крас­ним апе­ти­том — так
зрозуміло, що ніякого на­ван­та­жен­ня на імунітет ці соплі не роб­лять і
щеп­лен­ня не за­ва­дять.

Як­що є про­яви алергічного
дер­ма­ти­ту, так щеп­лен­ня мож­на ро­би­ти ли­ше тоді, ко­ли як
мінімум 3 тижні немає но­вих ви­си­пань. Але тут (ви­сип, соплі,
будь-які реальні симп­то­ми) останнє сло­во вже за лікарем.

Ви
сумніваєтеся — це ре­аль­ний привід зро­би­ти напередодні щеп­лен­ня
клінічний (за­галь­ний) аналіз крові. Як­що ви бу­де­те ро­би­ти цей
аналіз за своєю ініціативою (тоб­то за свої кош­ти), заплатіть трош­ки
більше, але попросіть, щоб ви­зна­чи­ли рівень тромбоцитів і час
згор­тан­ня — до­дат­ко­ва підстраховка.

Ду­же-ду­же важ­ли­во! Чим мен­ше на­ван­та­жен­ня на ки­шеч­ник, тим лег­ше пе­ре­но­сить­ся щеп­лен­ня.

То­му
три дні — за день до щеп­лен­ня, в день щеп­лен­ня і на на­ступ­ний
день — по­ста­рай­те­ся по можливості об­ме­жу­ва­ти об­сяг і
концентрацію їжі, що з’їдається.

Не про­по­нуй­те їжу, по­ки не по­про­сить.

У будь-яко­му супі, в будь каші лож­ка мо­же пла­ва­ти, а мо­же сто­я­ти. Зробіть, щоб пла­ва­ла і ду­же швид­ко то­ну­ла.

При
використанні мо­лоч­них сумішей або го­то­вих роз­чин­них каш для
ди­тя­чо­го хар­чу­ван­ня тре­ба свідомо змен­ши­ти концентрацію.
На­пи­са­но на упаковці: на 200 мл во­ди по­клас­ти 6 ло­жок по­рош­ку.
Покладіть 5! А як­що у ди­ти­ни зай­ва ва­га — 4,5!

При
при­род­но­му вигодовуванні про­блем за­зви­чай не буває — груд­не
мо­ло­ко са­ме по собі пре­крас­на профілактика після при­ви­воч­них
реакцій, але в ситуації, ко­ли ди­тя го­ду­ють на ви­мо­гу, мож­ли­вий
роз­ви­ток про­блем.

Суть: після щеп­лен­ня ди­ти­на цілком мо­же
відчувати помірне не­зду­жан­ня, що виявляється більшою примхливістю. А
оскільки пла­че ди­тя більше, то, зрозуміло, біля гру­дей во­но та­кож
зна­хо­дить­ся більше. Відповідно, в день щеп­лен­ня ди­ти­на з’їдає їжі
більше, ніж у звичайні дні, потім у неї бо­лить живіт, а вин­не, як
зав­ж­ди, щеп­лен­ня.

Ускладнюється ситуація ще й тим, що
при­хиль­ни­ки го­ду­ван­ня на ви­мо­гу, як пра­ви­ло, не да­ють дітям
ніякої рідини, крім мо­ло­ка, так що змен­ши­ти об’єм їжі не ви­хо­дить
ніяк.

Як­що мо­ва йде про вільне ви­го­до­ву­ван­ня то, ал­го­ритм дій та­кий:

• як­що мож­на напоїти, а мож­на на­го­ду­ва­ти, так слід напоїти;

• як­що мож­на на­го­ду­ва­ти за­раз, а мож­на че­рез півгодини, так ду­же по­ста­ра­ти­ся, щоб че­рез півгодини;

• як­що мож­на по­три­ма­ти у гру­дей 10 хви­лин, а мож­на 30 — так кра­ще 10…

На­ступ­не по­ло­жен­ня техніки без­пе­ки

Не мож­на ро­би­ти щеп­лен­ня, як­що про­тя­гом до­би пе­ред щеп­лен­ням у ди­ти­ни не бу­ло випорожнень.

Оставить комментарий

Adblock
detector