Читать статью на русском языке

З на­род­жен­ням ди­ти­ни гор­мо­наль­ний фон змінюється не тільки у
матерів… але й у татусів, — до та­ко­го вис­нов­ку прийш­ли
американські і філіппінські ан­тро­по­ло­ги.

Во­ни перевірили
рівень гор­мо­ну тес­тос­те­ро­ну у 624 мо­ло­дих чоловіків — до і після
то­го, як у них з’яви­ла­ся ди­ти­на. У татусів він ви­я­вив­ся знач­но
ниж­че, ніж в інших чоловіків (особ­ли­во помітно він зни­зив­ся у тих,
хто брав участь у догляді за ди­ти­ною).

На щас­тя, та­ка зміна
не настільки істотна, щоб не­га­тив­но по­зна­чи­ти­ся на силі
по­тя­гу, за­те її цілком до­статньо, щоб змінити поведінку мо­ло­до­го
бать­ка. Про­фе­сор Крістофер Ку­за­ва (Christopher Kuzawa) стверджує,
що са­ме цей гор­мо­наль­ний механізм формує по­чут­тя прихильності
чоловіка до своєї ди­ти­ни і підсилює ніжне відношення до дру­жи­ни.

«Чоловік
стає тур­бот­ли­вим і… мо­но­гам­ним. Не див­но: ад­же са­ме
над­ли­шок тес­тос­те­ро­ну тяг­не чо- ловіків до агресії, ри­зи­ку і
частій зміні сек­су­аль­них парт­не­рок».

Ко­мен­ту­ю­чи це
дослідження, деякі ан­тро­по­ло­ги навіть ви­с­лов­лю­ють гіпотезу, що
зни­жен­ня рівня тес­тос­те­ро­ну у мо­ло­дих батьків мо­же бу­ти
ево- люційним механізмом, який підтримує мо­но­гам­ну ро­ди­ну.

Оставить комментарий

Adblock
detector