Читать статью на русском языке

Для по­чат­ку по­ка­зо­ва ілюстрація на­ших мо- ж­ли­вос­тей.

Пам’ятай­те,
АК­ДС, тет­ра­кок, інфанрікс: всі пре­па­ра­ти чутливі до умов
зберігання, повинні збері- гатися і транс­пор­ту­ва­ти­ся вик­люч­но в
хо­ло­диль­ни­ку.

Як­що ви за по­ра­дою лікаря вирішили
прид­ба­ти в аптеці інфанрікс, то прид­бай­те (по­зич­те, візьміть на
про­кат) до то­го сум­ку-хо­ло­диль­ник і хо­ло­до­е­ле­мен­ти…

Осо­бис­то
я пе­ре­ко­на­ний в то­му, що вак­ци­на АК­ДП не менш ефек­тив­на, ніж
тет­ра­кок або інфанрікс, але що­до цьо­го пре­па­ра­ту частіше
по­ру­шу­ють­ся умо­ви зберігання.

Це обу­мов­ле­но,
на­сам­пе­ред, її вартістю (точніше безкоштовністю). Важ­ко собі
уя­ви­ти, що лю­ди­на, що за­пла­ти­ла за інфанрікс свої кровні 50 $,
по­кла­де ам­пу­лу в ки­ше­ню і ся­де в трам­вай.

Ніхто з батьків
не мо­же бу­ти впев­не­ним в то­му, що пре­па­рат, який на ва­ших очах
дістала з хо­ло­диль­ни­ка мед­сест­ра кабінету або працівниця
ап­те­ки, до по­па­дан­ня в цей хо­ло­диль­ник зберігався пра­виль­но.
До вас до­до­му приїхав лікар з сум­кою-хо­ло­диль­ни­ком і ви­тяг­нув з
цієї сум­ки ам­пу­лу.

Ви мо­же­те або довіряти, або не довіряти
цьо­му лікареві, але ні ви самі, ні цей лікар не знаєте нічого про те,
як зберігалася ам­пу­ла до то­го, як по­тра­пи­ла в
сум­ку-хо­ло­диль­ник.

Констатуємо факт: зберігання вак­цин —
слаб­ке і од­не з най­менш кон­трольо­ва­них ла­нок у всьо­му лан­цюж­ку
про­блем, пов’яза­них з вакцинацією.

Ра­ди­каль­не рішення
зна­хо­дить­ся у площині технічній, і з ура­ху­ван­ням мож­ли­вос­тей
сучасної техніки рішення це не­склад­не — кож­на ам­пу­ла або хо­ча б
кож­на упа­ков­ка з ам­пу­ла­ми по­вин­на ма­ти індикатор, кот­рий
на­зав­ж­ди міняє колір в ситуації, ко­ли тем­пе­ра­ту­ра
на­вко­лишньо­го се­ре­до­ви­ща пе­ре­ви­щить, скажімо, 10 °С.

Зрозуміло,
що все опи­са­не не має ніякого відношення до кон­крет­них дій
кон­крет­них батьків. Це по­ба­жан­ня — державі, суспільству за­хис­ту
прав споживачів, ви­роб­ни­кам вак­цин…

Але, тим не менш,
про­кон­тро­лю­ва­ти останній етап бать­ки мо­жуть од­но­знач­но.
Вак­ци­на по­вин­на бу­ти на ва­ших очах вий­ня­та з хо­ло­диль­ни­ка,
після чо­го її (ам­пу­лу, фла­кон) хтось з до­рос­лих бе­ре в ру­ку і
відігріває теп­лом сво­го тіла.

Холодні ру­ки — мо­же­те на
ам­пу­лу по­ди­ха­ти, за­су­ну­ти її під пах­ву і т. п. Але в
будь-яко­му ви­пад­ку, ви повинні своїми очи­ма по­ба­чи­ти і своїми
ру­ка­ми відчути хо­лод­ну ам­пу­лу! Як­що ви прийш­ли, а во­на
(ам­пу­ла) вже теп­ла, як­що вже теп­лу ам­пу­лу при­нес­ли до вас у
бу­ди­нок, ви не мо­же­те бу­ти впев­не­ним ні в чо­му, ви не знаєте,
скільки ча­су во­на вже теп­ла.

Не мож­на ро­би­ти щеп­лен­ня в
не­з­вич­них, не­стан­дарт­них для даної ди­ти­ни кліматичних умо­вах.
Як­що на вулиці страш­на спе­ка, а на кондиціонер та­то по­ки не
за­ро­бив, так цілком мож­на по­че­ка­ти.

Не мож­на
без­по­се­редньо пе­ред і од­ра­зу після щеп­лен­ня (2 дні до, 3 дні
після) шу­ка­ти дитині інфекції, відвідуючи без необхідності багатолюдні
місця і за­про­шу­ю­чи гос­тей.

Не мож­на ро­би­ти щеп­лен­ня,
як­що є ре­аль­ний ри­зик захворіти. Як­що та­то вчо­ра прий­шов з
ро­бо­ти з не­жи­тю, як­що сьогодні у стар­шо­го бра­та по­чав­ся
про­нос, ро­би­ти по­ки що здоровій дитині щеп­лен­ня, м’яко ка­жу­чи,
не­пра­виль­но.

Про­те для ди­ти­ни пер­шо­го ро­ку жит­тя в
переважній більшості випадків ре­аль­ний ри­зик захворіти пов’яза­ний не
з та­том, який захворів, а з по­хо­дом в поліклініку.

Кла­сич­на
ситуація: дитині 3 місяці. 3 місяці — це термін, ко­ли при­пи­ня­ють
своє існування антитіла, котрі дісталися дитині від ма­ми. 3 місяці — це
візит у поліклініку.

Обхід лікарів-фахівців. 3-4 чер­ги до
кабінету лікаря. Ди­ти­на при цьо­му зна­хо­дить­ся в коридорі
поліклініки, тоб­то там, де ймовірність зустрічі з хво­рим од­но­знач­но
ви­ща середньостатистичної. І ось після то­го, як всі лікарі ска­жуть,
що ма­люк здо­ро­вий і мож­на ро­би­ти щеп­лен­ня, на­ста­не чер­га
останньої чер­ги, до кабінету щеп­лен­ня.

І ди­ти­на отримає
вак­ци­ну АК­ДС. Отримає її са­ме в той день, ко­ли ма­ла,
що­най­мен­ше, 20 контактів з не­знай­о­ми­ми людь­ми. А че­рез два дні
по­чнеть­ся ка­шель і з’явить­ся тем­пе­ра­ту­ра. А вин­не бу­де
щеп­лен­ня.

От­же, пов­то­ри­мо­ся: вкрай не­ба­жа­но ро­би­ти
щеп­лен­ня тоді, ко­ли є ре­аль­ний ри­зик захворіти. І та­ким днем
ду­же час­то є день відвідування поліклініки. Настійно рад­жу
роз­ме­жо­ву­ва­ти в часі по­хо­ди по чис­лен­них кабінетах і
щеп­лен­ня.

Оставить комментарий

Adblock
detector