Читать статью на русском языке

Будь-яка суміш, при­го­то­ва­на влас­но­руч, поступається за своїм скла­дом жіночому мо­ло­ку.

І
все ж сучасні про­дук­ти (їх ще на­зи­ва­ють адап­то­ва­ни­ми
фор­му­ла­ми чи замінниками жіночого мо­ло­ка) містять всі необхідні для
роз­вит­ку малюків еле­мен­ти.

Ос­но­ва адап­то­ва­них сумішей —
ко­ров’яче, рідше ко­зя­че, мо­ло­ко високої якості. І всі складові —
білки, жи­ри, ву­г­ле­во­ди, мінеральні ре­чо­ви­ни, вітаміни — в їх
складі су­во­ро рег­ла­мен­ту­ють­ся фахівцями з хар­чу­ван­ня та
роз­вит­ку малюків.

Наступні суміші (во­ни по­зна­ча­ють­ся
циф­рою 2) призначені для дітей з 5 до 12 місяців. Во­ни бу­ва­ють
прісними і кис­ло­мо­лоч­ний, су­хи­ми і рідкими (го­то­ви­ми до
вжи­ван­ня).

Їх склад (в порівнянні з по­чат­ко­ви­ми —
пер­ши­ми сумішами) більшою мірою відрізняється від скла­ду груд­но­го
мо­ло­ка. Відповідно c по­тре­ба­ми підрос- лого ма­лю­ка в них ви­ще
рівень білка, мінеральних ре­чо­вин і вітамінів.

Крім то­го, ці
суміші містять більше заліза, щоб за­хис­ти­ти малюків від по­яви
можливої в цьо­му віці анемії. До то­го ж деякі суміші 2-го сту­пе­ня
містять біфідо-і лактобактерії, які, як ми знаємо, є ос­но­вою фло­ри
ки­шеч­ни­ка ди­ти­ни і за­хи­ща­ють її від дисбактеріозу.

Розбір скла­ду

Адап­то­ва­на
суміш
— це означає, що про­дукт на­бли­же­ний до скла­ду жіночого
мо­ло­ка за вмістом білків, жирів, вуглеводів, а та­кож вітамінів і
мінералів. Ад­же ко­ров’яче мо­ло­ко в чис­то­му виг- ляді (як і мо­ло­ко
будь-яко­го іншого тва­рин­но­го по­ход­жен­ня) не відповідає по­тре­бам
і мож­ли­вос­тям організму дітей.

Од­них ре­чо­вин у ньо­му
за­над­то ба­га­то, інших, необхідних для рос­ту і роз­вит­ку, за­над­то
ма­ло. Сучасні суміші праг­нуть пов­то­ри­ти біологічні влас- тивості
жіночого мо­ло­ка, на­прик­лад, здатність впли­ва­ти на ро­бо­ту імунної
сис­те­ми (за ра­ху­нок вклю­чен­ня до скла­ду та­ких продуктів
нуклео- тидів і пребіотиків).

Містить демінералізовану мо­лоч­ну
си­ро­ват­ку
, яка допомагає на­бли­зи­ти кількість білка в складі суміші
до по­каз­ни­ка, який влас­ти­вий жіночому мо­ло­ку, не
пе­ре­ван­та­жу­ю­чи при цьо­му склад про­дук­ту мінералами.

Ме­та
— змен­ши­ти тиск на ферментні сис­те­ми і нир­ки малюків, щоб
запобігти по­ру­шен­ням обміну ре­чо­вин навіть у да­ле­ко­му
май­бутньо­му (мо­ва йде про ожиріння і цук­ро­вий діабет). До то­го ж
білки молочної си­ро­ват­ки утво­рю­ють у шлун­ку малюків ніжний і
лег­ко за­сво­ю­ва­ний згус­ток (на відміну від білків казеїну, яким
ба­га­те ко­ров’яче мо­ло­ко).

Містить та­у­рин. Сучасні молочні
суміші збагачені амінокислотами цис­ти­ном і та­у­ри­ном, які потрібні
дітворі для фор­му­ван­ня го­лов­но­го моз­ку, ро­бо­ти органів зо­ру,
ви­роб­лен­ня жир­них кис­лот, кра­що­го засвоєння жи­ру.

Ці
амінокислоти містяться у жіночому молоці. У до­рос­лих ви­роб­лен­ня
та­у­ри­ну і цис­ти­ну на­ла­год­же­но, а в ди­тя­чо­му організмі цей
про­цес спо­чат­ку про­хо­дить з труд­но­ща­ми.

У складі —
нук­лео­ти­ди.
Мо­ва йде про ре­чо­ви­ни, які впли­ва­ють на стан
ки­шеч­ни­ку, імунної сис­те­ми і ріст клітин. І хо­ча во­ни
ви­роб­ля­ють­ся в організмі з білків, у малюків цей про­цес по­ки не
на­ла­год­же­ний.

Містить рослинні олії, зне­жи­ре­не мо­ло­ко.
Щоб при­сто­су­ва­ти жирові ком­по­нен­ти мо­лоч­них фор­мул до по­треб
малюків, до скла­ду цих про- дуктів до­да­ють суміш мо­лоч­но­го жи­ру і
рос­лин­них ма­сел або повністю замінюють пер­ший комбі- нацією останніх —
тоді мо­ло­ко зне­жи­рю­ють.

Цей крок підвищує рівень
важ­ли­вих для роз­вит­ку малюків незамінних жир­них кис­лот, до яких,
на­прик­лад, відносяться лінолева і ліноленова (оме­га-3 і оме­га-6).

Містить
емуль­га­тор, L-карнітин.
Щоб жир зі скла­ду сумішей кра­ще
за­сво­ю­вав­ся, в про­дук­ти до­да­ють емуль­га­тор (частіше ле­ци­тин,
який ду­же ко­рис­ний дітям ще й сам по собі). Він допомагає жи­ру
«роз­чи­ня­ти­ся». А вітаміноподібне з’єднання — карнітин — підвищує
йо­го засвоєння в клітинах організму малюків.

Містить лак­то­зу,
маль­то­декст­рин (декст­рин-маль­то­зу), крох­маль.
Ці ре­чо­ви­ни
до­по­ма­га­ють адап­ту­ва­ти до по­треб ди­тя­чо­го організму
ву­г­ле­во­ди зі скла­ду мо­лоч­них фор­мул. З їх до­по­мо­гою швидкість
про­ход­жен­ня суміші по шлун­ко­во-киш­ко­во­му трак­ту малюків не
бу­де надмірною.

До то­го ж, вуглеводні суміші, особ­ли­во
лак­то­за, ду­- же добре впли­ва­ють на засвоєння цінних мінеральних
ре­чо­вин і стан мікрофлори ди­тя­чо­го ки­шеч­ни­ка.

У складі —
пребіотики олігосахариди (галак- тоолігосахариди і фруктоолігосахариди),
лакту­ло­за, інулін.
Олігосахариди містяться в жіночому молоці у
ве­ли­ких кількостях, а от у ко­ров’ячо­му їх май­же немає, у той час як
во­ни до­по­ма­га­ють на­ла­год­жу­ва­ти склад мікрофлори ки­шеч­ни­ка,
за­хи­ща­ю­чи від дисбактеріозу.

Всі пребіотики до­по­ма­га­ють
зрос­тан­ню ко­рис­них біфідобактерій, впли­ва­ють на ро­бо­ту імунної
сис­те­ми, зни­жу­ють ри­зик по­яви алергії. А в лікувальні суміші
мо­жуть вклю­ча­ти ще пребіотик лак­ту­ло­зу, якої немає в жіночому
молоці, але з чиєю до­по­мо­гою мож­на вирішити про­бле­ми в роботі
ки­шеч­ни­ка (за­по­ри).

Містить мінеральні ре­чо­ви­ни.
На­бли­зи­ти міне- ральний склад сумішей до по­треб організму дітей
ви­я­ви­ло­ся склад­но. З од­но­го бо­ку, потрібно зни­зи­ти кількість
тих ре­чо­вин, яких у ко­ров’ячо­му молоці за­над­то ба­га­то (при­клад —
калій і натрій), з іншого — до­да­ти відсутні, але важливі для
роз­вит­ку малюків еле­мен­ти.

У пер­шу чер­гу — залізо, цинк,
йод, фтор. Їх вво­дять у формі різних спо­лук, які добре
за­сво­ю­ють­ся. На­прик­лад, залізо — у вигляді суль­фа­ту або
лак­та­ту; магній — суль­фа­ту, хло­ри­ду, кар­бо­на­ту, цит­ра­ту;
мідь, цинк і мар­га­нець — суль­фа­ту; се­лен — у вигляді селеніту
натрію; йод — йо­ди­ду калію.

Містить вітаміни. Перелік цих ре­чо­вин у складі сумішей повністю відповідає «оригіналу» — груд­но­го мо­ло­ка.

Оставить комментарий

Adblock
detector