Читать статью на русском языке

Ми купаємо ди­ти­ну, вчи­мо її ми­ти ру­ки, пра­виль­но ся­ка­ти­ся — і це пра­виль­но.

Здорові
звич­ки ще нікому не за­шко­ди­ли. Але дезінфікувати іграшки і
кип’яти­ти білизну — це вже за­над­то. Да­вай­те не бу­де­мо плу­та­ти
акуратність і панічний страх пе­ред бру­дом.

Немає сумніву в
то­му, що мікроби є при­чи­ною ба­гать­ох не­без­печ­них за­хво­рю­вань.
Деякі бактерії мо­жуть вик­ли­ка­ти пневмонію, отит, менінгіт та інші
за­па­лен­ня.

Ми нерідко стикаємося зі збуд­ни­ка­ми гри­пу в
по­всяк­ден­но­му житті. Але чи означає це, що всі аб­со­лют­но мікроби
небезпечні для лю­ди­ни?

Чи вар­то по­чи­на­ти жи­ти в
«стерильній кулі», щоб убез­пе­чи­ти се­бе від них? Ні в яко­му разі! Ви
боїтеся вірусів, паразитів, бактерій?

На­вко­ло нас їх
мільярди, і тим кра­ще, оскільки не всі з них є носіями за­хво­рю­вань. Є
і так звані «корисні бактерії». На­прик­лад, ті з них, які меш­ка­ють
на слизовій на­шо­го ро­та, на шкірі і стінках ки­шеч­ни­ка. Во­ни
знач­но спро­щу­ють трав­лен­ня.

«На­ша імунна сис­те­ма
по­вин­на на­вчи­ти­ся пра­виль­но пра­цю­ва­ти, то­му зустріч з
найбільш по­ши­ре­ни­ми бактеріями і вірусами в не­ве­ли­ких кількостях є
для неї тре­ну­ван­ням, — розповідає лікар-алер­го­лог-імунолог Оль­га
Ма­гар­шак. — Ди­ти­на, що жи­ве не­мов під скля­ним ков­па­ком, стає
більш враз­ли­вою: її імунна сис­те­ма не звик­ла пра­цю­ва­ти, і во­на
здат­на підхопити будь-яку за­ра­зу».

Продовжуємо …

Ми­ти ру­ки

Мит­тя
рук — еле­мен­тар­ний і ду­же ефек­тив­ний спосіб профілактики
киш­ко­вих інфекцій і хар­чо­вих отруєнь. Згідно з ме­дич­ни­ми
дослідженнями, 80% всіх інфекцій передається пря­мим чи
опо­се­ред­ко­ва­ним кон­так­том.

Вис­но­вок ду­же прос­тий:
за­хис­ти­ти се­бе та ма­лю­ка від де­я­ких хво­роб мож­на простіше, ніж
здається, тре­ба ли­ше до­три­му­ва­ти­ся еле­мен­тар­них пра­вил
особистої гігієни. То­му візьміть собі за пра­ви­ло ми­ти ру­ки
кож­но­го ра­зу після про­гу­лян­ки, пе­ред їжею і перш ніж
по­го­ду­ва­ти ма­лю­ка з пляш­ки.

Своїм при­кла­дом ви бу­де­те ви­хо­ву­ва­ти і підрос- таючого ма­лю­ка.

Стерилізувати пля­шеч­ку ди­ти­ни

Ме­та
стерилізації — за­хис­ти­ти ди­ти­ну від хво­ро­ботвор­них бактерій,
ад­же теп­ле мо­ло­ко — ідеальне се­ре­до­ви­ще для їхнього
роз­м­но­жен­ня. Два ос­нов­них спо­со­би гарячої стерилізації —
кип’ятіння і па­ра. Деякі, прав­да, вва­жа­ють за кра­ще стери- лізувати
скляні пля­шеч­ки у духовці або СВЧ-печі, щоб от­ри­ма­ти їх од­ра­зу
су­хи­ми.

Ко­ли ма­люк пе­ре­хо­дить на твер­ду їжу, вам та­кож
необхідно утри­му­ва­ти в ідеальній чистоті все те, що пов’яза­но з
йо­го жив­лен­ням. Це не означає, що весь по­суд потрібно стерилізувати.
Чис­тий су­хий по­суд не­при­ваб­ли­вий для бактерій, так що до­сить
прос­то ми­ти дитячі чаш­ки, лож­ки і мис­ки га­ря­чою во­дою зі
спеціальним за­со­бом для мит­тя ди­тя­чо­го по­су­ду.

Об­ме­жу­ва­ти спілкування з за­студ­же­ни­ми людь­ми

У
період епідемій прос­туд­них за­хво­рю­вань не вар­то бу­ва­ти з
ма­лю­ком у гро­мадсь­ких місцях чи за­про­шу­ва­ти до се­бе в гості не
зовсім здо­ро­вих лю­дей. Без­умов­но, імунна сис­те­ма ди­ти­ни має
по­тре­бу в роботі, але не потрібно її за­над­то про­во­ку­ва­ти.

Діти,
які ви­рос­ли в сте­риль­них умо­вах, час­то ре­а­гу­ють хар­чо­ви­ми
роз­ла­да­ми на най­мен­ший бруд. Ко­рис­ту­ва­ти­ся пи­ло­со­сом для
при­би­ран­ня квар­ти­ри.

Ве­ли­кою не­без­пе­кою, яку таїть у собі домашній пил, є пилові кліщі.

Оставить комментарий

Adblock
detector