Читать статью на русском языке

Чи праві бать­ки, ко­ли дбай­ли­во да­ють дітям ліки з най­мен­шо­го при­во­ду?

Як
час­то мож­на обійтися без них? Відповідь на це пи­тан­ня мо­же да­ти
тільки фахівець. Так що пе­ред тим, як звер­ну­ти­ся за до­по­мо­гою до
медикаментів, зверніться за по­ра­дою до лікаря.

По­ра­да
звер­ну­ти­ся до лікаря і от­ри­ма­ти йо­го схва­лен­ня для лікування
ма­лю­ка особ­ли­во ак­ту­аль­на в наші дні. Ад­же сьогодні рішення про
те, як потрібно бо­ро­ти­ся з хво­ро­ба­ми, час­то прий­ма­ють не
ме­ди­ки, а бать­ки хво­рих дітей!

Крім то­го, все більше ліків
пе­ре­хо­дить в роз­ряд без­ре­цеп­тур­них і ав­то­ма­тич­но
по­чи­на­ють сприй­ма­ти­ся як без­печ­ний засіб. Але це зовсім не так!

Ось,
на­прик­лад, анальгін, відомий всім болезаспо- кійливий засіб, або інші
пре­па­ра­ти, до скла­ду яких вхо­дить та ж ре­чо­ви­на — метамізол. Був
час, ко­ли ни­ми лікували і до­рос­лих, і дітей, і ли­ше по- тім ста­ло
відомо, наскільки се­рй­оз­ним мо­же бу­ти побічна дія цих ліків.

Са­ме
то­му в 2000 році в інструкції до препаратів, що містять метамізол,
з’яви­ла­ся важ­ли­ва по­прав­ка, що дітям до 12 років ці за­со­би
мож­на да­ва­ти тільки за рекомендацією лікаря.

На жаль, деякі
бать­ки не звер­та­ють ува­ги на це за­сте­ре­жен­ня і про­дов­жу­ють
лікувати малюків за­бо­ро­не­ним ліками. Цікаво, що в Німеччині —
країні, де був ство­ре­ний метамізол, за­со­би, до скла­ду яких він
вхо­дить, пе­ре­ста­ли про­да­ва­ти ще в 1987 році!

Ма­лю­ки хворіють час­то — і це про­цес при­род­ний: са­ме так розвивається їхня імунна сис­те­ма.

За­зви­чай
хво­ро­би, яки­ми заражається ди­ти­на, спілкуючись з однолітками,
протікають в легкій формі і тільки до­по­ма­га­ють організму
фор­му­ва­ти за­хист про­ти них. Ось чо­му на пи­тан­ня, чи потрібно
да­ва­ти дітям всілякі ліки у разі неускладненої за­сту­ди, кра­ще
відповісти «ні».

Інший світ

Чо­му ж ма­ля­там не мож­на
так лег­ко при­зна­ча­ти ме­ди­ка­мен­ти? Од­на з при­чин криється в
то­му, що діти — це не маленькі дорослі.

Їх організм по-іншому
реагує на лікарські пре­па­ра­ти; крім то­го, обмін ре­чо­вин у малюків
відбу- вається не так швид­ко, а печінка і нир­ки зна­хо­дять­ся на стадії
роз­вит­ку, то­му ліки ви­во­дять­ся на­ба­га­то повільніше.

До
то­го ж, більшість з них не ма­ють спеціальних форм, при­зна­че­них для
зовсім ма­лень­ких, а при­близ­но три чверті медикаментів або
протипоказані дітям, або містять суворі за­сте­ре­жен­ня що­до їх
ви­ко­рис­тан­ня для ма­лят до 3 років.

Од­нак, не­зва­жа­ю­чи
на це, ба­га­то ліків вільно про­да­ють­ся: від про­но­су, каш­лю або
нежиті, тоб­то тих не­дуг, які за­зви­чай не по­тре­бу­ють лікування,
при­зна­ча­ють­ся і дітям.

Що, крім усьо­го іншого, при­зво­дить
ще до однієї про­бле­ми: ма­лю­ки, що рос­туть зі звич­кою вжи­ва­ти
ліки, швид­ше за все, бу­дуть вда­ва­ти­ся до їхньої до­по­мо­ги і в
май­бутньо­му, щоб вилікувати те, що мо­же прой­ти са­ме со­бою.

Нестійка рівновага

Які
хво­ро­би найчастіше зустрічаються у са­мих ма­лень­ких? Роз­лад
трав­лен­ня (ка­жу­чи іншими сло­ва­ми, рідкий стілець або про­нос) і
не­жить.

Мож­ли­во, са­ме то­му, як тільки у ма­лю­ка
з’яв­лять­ся перші озна­ки не­зду­жан­ня, вар­то спро­бу­ва­ти
пе­ремог­ти хво­ро­бу «домашніми» спо­со­ба­ми: про­по­ну­ва­ти дитині
більше пи­ти і на де­я­кий час відмовити йо­му в со­ло­до­щах, свіжих
фрук­тах і ово­чах.

Як­що ж здо­ла­ти не­зду­жан­ня
са­мо­т­уж­ки вам не вдасть­ся, обов’яз­ко­во зверніться до лікаря,
ос- кільки тільки фахівець мо­же пра­виль­но підібрати антидіарейний
пре­па­рат, який до­по­мо­же са­ме ва­шо­му малюкові впо­ра­ти­ся з
хво­ро­бою.

До речі, пам’ятаєте про те, що Мотіліум, Janssen
Pharmaceutica, Смек­ту, Beaufour Ipsen (відомо, що са­ме ци­ми
пре­па­ра­та­ми особ­ли­во час­то лікують зовсім ма­лень­ких дітей) не
мож­на да­ва­ти ма­лю­кам без до­зво­лу лікаря.

Ці ліки
ви­ма­га­ють су­во­ро­го до­зу­ван­ня і розрахо- ваної лікарем тривалості
кур­су лікування, ко­рис­ту­ва­ти­ся ни­ми на свій роз­суд
не­без­печ­но.

Во­ни ма­ють свої побічні дії: на­прик­лад,
Смек­та ви­во­дить з ки­шеч­ни­ка ра­зом з ток­си­на­ми і ко­рис­ну
мікрофлору, і маляті бу­де потрібно при­зна­чен­ня засобів, що
за­пов­ню­ють ці втра­ти, а з при­пи­нен­ням діареї за до­по­мо­гою
Мотіліума у ди­ти­ни мо­же по­си­ли­ти­ся інтоксикація за ра­ху­нок
всмок­ту­ван­ня че­рез стінку ки­шеч­ни­ка токсинів, то­му, необхідно
бу­де при­зна­чи­ти за­со­би для ви­ве­ден­ня цих токсинів назовні.

Інша про­бле­ма — вірусні інфекції ди­халь­них шляхів.

За­зви­чай
хво­ра ди­ти­на лег­ко видужує са­ма по собі, і їй не до­во­дить­ся
при­зна­ча­ти ніяких ліків. Тим більше що ба­га­то препаратів від
не­жи­тю містять антигістамінний ком­по­нент, який має так зва­ний
се­да­тив­ний ефект, тоб­то занурює ма­лю­ка в сон.

А оскільки
ці за­со­би діють на організм до­сить дов­го, після то­го як ди­ти­на
про­ки­неть­ся, во­ни мо­жуть по­зна­чи­ти­ся на координації її рухів.

Інший
ком­по­нент ба­гать­ох по­пу­ляр­них ліків від нежиті —
про­ти­наб­ря­ко­вий засіб «Псев­до­е­фед­рин». На жаль, до­сить час­то
че­рез ньо­го ма­лю­кам по­чи­на­ють сни­ти­ся тривожні сни, особ­ли­во
як­що йо­го при­зна­ча­ють зовсім ма­лень­ким дітям.

Що
стосується високої тем­пе­ра­ту­ри, яка, як пра­ви­ло, во­на з’являється
в результаті вірусної інфекції, не вар­то вва­жа­ти її шкідливою для
здо­ров’я ма­лю­ка: дав­но відомо, що підвищення тем­пе­ра­ту­ри — один
із засобів бо­роть­би з хво­ро­бою.

Як­що по­ка­зан­ня
гра­дус­ни­ка ко­ли­ва­ють­ся в ме­жах 37,5 °, зна­чить, організм
ма­лю­ка намагається пе­ре­мог­ти інфекцію, і за­ва­жа­ти йо­му
прий­о­мом жа­роз­ни­жу­ю­чих засобів не вар­то.

І навіть як­що
тем­пе­ра­ту­ра підніметься ви­ще 38,5-39 °, в пер­шу чер­гу вар­то
спро­бу­ва­ти зни­зи­ти її, роз­дяг­нув­ши ма­лю­ка або об­тер­ти йо­го
во­ло­гим руш­ни­ком.

Як­що без жа­роз­ни­жу­ю­чих препаратів
обійтися все ж та­ки не вда­ло­ся, не че­кай­те, що після прий­о­му
пре­па­ра­ту на основі па­ра­це­та­мо­лу (на­прик­лад, Па­на­дол,
GlaxoSmithKline; Еф­фе­рал­ган УП­СА, UPSA) тем­пе­ра­ту­ра зни­зить­ся
до нор­ми: во­на все од­но за­ли­шить­ся підвищеною в ме­жах 37,5 °.

А
більш ефективні за­со­би бо­роть­би з тем­пе­ра­ту­рою
(ацетилсаліцилова кис­ло­та або анальгін) мо­жуть бу­ти небезпечні для
здо­ров’я ди­ти­ни.

Оставить комментарий

Adblock
detector