Читать статью на русском языке

Відома всім дум­ка — про­бле­му лег­ше по­пе­ре­ди­ти, ніж вилікувати, —
над­з­ви­чай­но ак­ту­аль­на, як­що мо­ва йде про зу­би: останнім
ча­сом ме­ди­ки не втом­лю­ють­ся за­кли­ка­ти нас біль- ше ча­су
приділяти до­гля­ду за ни­ми.

Хо­че­те при­ще­пи­ти дитині цю ко­рис­ну звич­ку? Почніть до­гля­да­ти за її зу­ба­ми відразу після по­яви пер­шо­го з них.

Зу­би
май­бутньо­го ма­лю­ка по­чи­на­ють фор­му­ва­ти­ся на са­мо­му
по­чат­ку вагітності: після шес­ти тижнів роз­вит­ку в ньо­го
утворюється так зва­на «зуб­на платівка» — ос­но­ва для ство­рен­ня
мо­лоч­них зубів і зачатків постійних.

При­близ­но че­рез
півроку після на­род­жен­ня у ма­лю­ка прорізується пер­ший нижній
цент­раль­ний різець. Після ви­рос­та­ють верхні різці, бічні і перші
корінні зу­би, ікла. У результаті до двох років у ди­ти­ни
з’яв­ля­ють­ся всі 20 зубів, а ко­ли малюкові виповнюється 6 років,
во­ни по­чи­на­ють ви­па­да­ти під на­тис­ком корінних.

Втім, це
не означає, що до тим­ча­со­вих зубів мож­на ста­ви­ти­ся не­уваж­но:
про них вар­то дба­ти так са­мо, як і про постійні, оскільки без них
ди­ти­на не змо­же ні жу­ва­ти, ні пра­виль­но го­во­ри­ти.

Золоті пра­ви­ла

Як
за­хис­ти­ти крих­ку зуб­ну емаль від чис­лен­них атак бактерій, що
зна­хо­дять­ся в роті? Для цьо­го потрібно пам’ята­ти про деякі важливі
ню­ан­си.

1. Ко­рис­ний фтор

Цей еле­мент зміцнює зуб­ну
емаль, ро­бить зу­би силь­ни­ми і захищає їх від кис­ло­ти, яка
утворю- ється в роті в результаті роз­па­ду цук­ру під дією бактерій. Фтор
міститься в шпинаті, рибі, чаї, мінеральній воді або воді з-під кра­на,
кухонній солі, зубній пасті, в де­я­ких ви­дах жувальної гум­ки.

УВА­ГА!

Оскільки
у всіх дітей різні потребі в цьо­му елементі, про­кон­суль­туй­те­ся із
лікарем і пе­ре­глянь­те, що потрібно са­ме ва­шо­му малюкові.
Мож­ли­во, сто­ма­то­лог запропонує зміцнити емаль спеціальними
пре­па­ра­та­ми з фто­ром (на­прик­лад, ме­то­дом гли­бо­ко­го
фто­ру­ван­ня). З іншого бо­ку, не вар­то за­бу­ва­ти про те, що
над­ли­шок фто­ру так са­мо шкідливий, як і йо­го недолік: в результаті
пе­ре­до­зу­ван­ня у структурі зубної емалі мо­жуть по­ча­ти­ся зміни,
че­рез які на зу­бах з’яв­лять­ся тонкі смуж­ки або білі і навіть
коричневі пля­ми (це називається флю­о­ро­зом).

Відомо, що у
кожної лю­ди­ни в роті і на зу­бах зна­хо­дять­ся свої бактерії. Не
вар­то ділитися ни­ми з ди­ти­ною: ніколи не да­вай­те йо­му ло­жеч­ку,
якою ви тільки що про­бу­ва­ли її пю­ре!

2. Пра­виль­на чист­ка

Як
тільки у ди­ти­ни проріжеться пер­ший зуб, ця про­це­ду­ра по­вин­на
ста­ти для неї обов’яз­ко­вою час­ти­ною денної про­гра­ми. По­ки зубів
не над­то ба­га­то, візьміть ва­тя­ну па­лич­ку або мар­ле­вий там­пон,
змочіть йо­го в фізіологічному розчині і як слід почистіть їх.
По­став­те­ся до цьо­го се­рй­оз­но: і груд­не мо­ло­ко і суміш містять
цу­кор, че­рез який утворюється шкідливий наліт.

Тро­хи пізніше,
в 10 місяців, по­да­руй­те малюкові пер­шу зуб­ну щітку з ма­лень­кою
чис­тя­чою голів- кою. Щоб ди­ти­на не відмовлялася чис­ти­ти зу­би і не
сприй­ма­ла цей ри­ту­ал як повинність, по­ста­рай­те­ся пе­ретво­ри­ти
йо­го в гру. Інший варіант: купіть елек­трич­ну щітку, яка тро­хи
урізноманітнить по­всяк­ден­ну ро­бо­ту. Не сподівайтеся, що дворічна і
навіть трирічна ди­ти­на змо­же самостійно впо­ра­ти­ся із зав­дан­ням:
обов’яз­ко­во до­чи­щай­те йо­му зу­би самі.

А щоб ма­лю­ку
бу­ло зрозуміліше, що, влас­не, тре­ба з них зчи­ща­ти, змастіть їх
роз­чи­ном лю­го­ля або іншим за­со­бом, який по­ра­дить лікар. У
результаті наліт за­бар­вить­ся, ма­люк йо­го по­ба­чить і зрозуміє, що
потрібно зро­би­ти, щоб поз­бу­ти­ся від ньо­го.

Слідкуйте за
тим, щоб ди­ти­на чис­ти­ла зу­би не мен­ше 3 хви­лин, а після,
гар­нень­ко про­по­лос­ка­ла рот. На­га­дуй­те їй, що ро­би­ти це
потрібно і вранці, і ввечері. Як­що ще­ти­на щітки по­чне
за­ги­на­ти­ся, купіть но­ве «зна­ряд­дя праці». Що стосується пас­ти,
кладіть на щітку ли­ше не­ве­ли­ку куль­ку. Як­що у вас не вий­де
на­вчи­ти ди­ти­ну чис­ти­ти зу­би, попросіть сто­ма­то­ло­га зро­би­ти
це за вас.

3. Шкідливий цу­кор

Як вже го­во­ри­ло­ся
ви­ще, після кож­но­го прий­о­му їжі (і особ­ли­во після со­лод­ко­го) в
роті утво- рюється кис­ло­та. Щоб во­на не руй­ну­ва­ла емаль зубів,
не­за­леж­но від то­го, чим харчується не­мов­ля, груд­ним або штуч­ним
мо­ло­ком, не до­зво­ляй­те йо­му за­си­па­ти під час їжі. Особ­ли­во
уваж­но по­став­те­ся до пля­шеч­ки, яка на­пов­не­на со­лод­кою
во­дич­кою.

Ко­ли прий­де час, навчіть ди­ти­ну жу­ва­ти: для
цьо­го про­по­нуй­те їй не тільки пю­ре­об­раз­ну їжу, але і тверді
про­дук­ти — шма­ток морк­ви, яб­лу­ка чи м’яса. Зав­дя­ки жу­ван­ню
бу­де фор­му­ва­ти­ся пра­виль­ний при­кус і виділиться сли­на, яка змиє
за­лиш­ки їжі з поверхні зубів.

Ко­ли ди­ти­на підросте,
уваж­но стеж­те за тим, яким про­дук­там він віддає пе­ре­ва­гу. У
спи­сок не­ба­жа­них віднесіть чіпси, промислові солоні су­ха­ри­ки,
льо­дя­ни­ки, жу­валь­ний мар­ме­лад, солодкі газовані напої — всі во­ни
містять кис­ло­ту, яка руйнує емаль. Що стосується шо­ко­ла­ду,
всу­пер­еч поширеній думці, він не чи­нить зу­бах шко­ди, а, на­впа­ки,
зміцнює їх по­верх­ню.

4. Обов’язкові візити

По­чат­ко­вий
карієс та інші невеликі про­бле­ми з зу­ба­ми не зав­ж­ди бу­ва­ють
видні неозброєним оком. Од­нак у ва­ших інтересах, щоб і те й інше бу­ло
вчас­но ви­яв­ле­но: тоді лікування не зай­ме ба­га­то ча­су і не
заподіє дитині бо­лю.

Са­ме то­му, як тільки ма­люк по­чне
об­за­во­ди­ти­ся зу­ба­ми, обов’яз­ко­во сходіть до сто­ма­то­ло­га.
Але будь­те готові до то­го, що під час пер­шо­го візиту до фахівця
ди­ти­на мо­же не захотіти відкрити рот. Спо­чат­ку прос­то
по­знай­ом­те ма­лю­ка з лікарем і до­зволь­те ма­лень­ко­му дослідити
об­ста­нов­ку в кабінеті.

Оставить комментарий

Adblock
detector