Читать статью на русском языке

Чи потрібно поїти не­мов­ля? Це пи­тан­ня не та­ке прос­те, як здається на пер­ший по­гляд.

Відповідь
на ньо­го за­ле­жить від різних об­ста­вин: від то­го, чим харчується
ма­люк, чи здо­ро­вий він і особ­ли­во — яка по­го­да стоїть на вулиці.

Уя­ви­ти
собі хо­ча б один день дорослої лю­ди­ни без во­ди не­мож­ли­во, не
менш важ­ли­ва во­на і для но­во­на­род­же­но­го ма­лю­ка. Во­да
ста­но­вить більшу час­ти­ну, а точніше, 3 / 4 ва­ги йо­го тіла; во­на
пот- рібна всім ор­га­нам і тка­ни­нам.

Але оскільки механізми, що
ре­гу­лю­ють обмін ре­чо­вин, у но­во­на­род­же­но­го тільки
роз­ви­ва­ють­ся, рідина в організмі розподіляється нерівномірно. Са­ме
то­му на здо­ров’ї ма­ля­ти мо­же по­зна­чи­ти­ся не ли­ше брак во­ди,
але і її над­ли­шок.

Ко­ли во­да потрібна як повітря

У перші дні після на­род­жен­ня лікарі не ра­дять поїти не­мов­ля­ти во­дою, навіть як­що в ма­ми ще немає мо­ло­ка.

У
ма­лень­ко­му організмі до­статньо запасів рідини і їжі, з до­по­мо­гою
яких здо­ро­ва ди­ти­на без труд- нощів дочекається, ко­ли у ма­ми
з’явить­ся для ньо­го «хар­чу­ван­ня». Та й потім ма­люк бу­де
от­ри­му­ва­ти до­статньо рідини ра­зом з груд­ним мо­ло­ком.

Про­те
по­тре­ба у воді зав­ж­ди з’являється у ди­ти­ни в жар­ку літню
по­го­ду, особ­ли­во як­що у квартирі за­ду­ш­ли­во і су­хо, а крихітка
силь­но пітніє. Пе- діатри ра­дять ма­мам на­пу­ва­ти ма­лю­ка і в то­му
ви­пад­ку, як­що груд­не мо­ло­ко до­во­дить­ся замінити штуч­ни­ми
сумішами, а та­кож ко­ли пе­ре­рва між го­ду­ван­ня­ми ста­но­вить
більше 3,5 го­ди­ни.

Плюс до цьо­го є ще кілька «сигналів», які підка- жуть вам, що ма­лень­ко­му обов’яз­ко­во потрібна до­дат­ко­ва рідина:

  • у не­мов­ля­ти ду­же су­ха шкіра, язик, гу­би;

  • він рідко хо­дить в туа­лет «по-ма­лень­ко­му»;

  • по­га­но додає у вазі;

  • у ди­ти­ни піднялася тем­пе­ра­ту­ра або почастішав пульс;

  • ма­люк підхопив інфекцію, че­рез яку в ньо­го по­ча­ла­ся ли­хо­ман­ка, блю­во­та або рідкий сті- лець.

За день …


но­во­на­род­же­ний по­ви­нен ви­пи­ва­ти 250-500 мл рідини з
роз­ра­хун­ку 80-150 мл на ко­жен кілограм ва­ги ди­ти­ни (сю­ди
вхо­дить і груд­не мо­ло­ко). До 6 місяців по­тре­би ма­лю­ка
збільшуються: те­пер йо­му на­ле­жить 950-1000 мл рідини на до­бу, або
130-150 мл на ко­жен кілограм ва­ги.

Важливі ню­ан­си

Щоб
уник­ну­ти неприємних наслідків, які мо­же вик­ли­ка­ти неякісна во­да,
на­пу­вай­те ма­лю­ка спе- ціальною дитячої во­дою, яка продається в
ма­га­зи­нах. Її не обов’яз­ко­во кип’яти­ти — ви­роб­ни­ки
га­ран­ту­ють її якість і відсутність шкідливих домішок.

Як­що ви
віддаєте пе­ре­ва­гу об­хо­ди­ти­ся без пляш­ки — поїть ди­ти­ну з
ло­жеч­ки, піпетки або маленької чаш­ки. Скільки во­ди зна­до­бить­ся
маляті, найк­ра­ще підкаже він сам — зви­чай­но, за умо­ви, що з йо­го
здо­ров’ям усе в по­ряд­ку.

Як­що ма­люк не відчуває спра­ги, він прос­то відмовиться від пит­тя.

Але
під час хво­ро­би механізми са­мо­кон­тро­лю швид­ко ви­хо­дять з
ла­ду, то­му не­мов­ля обов’яз­ко­во потрібно на­пу­ва­ти, але не
більше, ніж на­ле­жить у йо­го віці. Інакше над­лиш­ки во­ди мо­жуть
утруд­ни­ти ро­бо­ту сер­ця, легенів і ни­рок.

Оставить комментарий

Adblock
detector