Читать статью на русском языке

Ко­жен бать­ко пам’ятає свій ди­тя­чий страх пе­ред візитом до сто­ма­то­ло­га.

Сьогодні
дітям нічого бо­я­ти­ся по­хо­ду до зуб­но­го лікаря при на­леж­но­му
догляді та використанні гі- гієнічних засобів і про­це­дур, які ши­ро­ко
за­сто­со­ву­ють­ся в сучасній дитячій стоматології.

І зуб­ний по­ро­шок!

Гігієнічні
про­це­ду­ри потрібно про­во­ди­ти за­дов­го до то­го, як у ма­лю­ка
проріжуться зуб­ки: необ- хідно знімати наліт з ясен, про­ти­ра­ю­чи їх
шма­точ­ком марлі, змо­че­ною в кип’яченій воді.

З по­явою зубів
мож­на пе­ре­хо­ди­ти на спеціальну силіконову щіточку, яку ма­ма
надягає на па­лець. Че­рез де­я­кий час вар­то прид­ба­ти справ­ж­ню
ди­тя­чу зуб­ну щітку: во­на по­вин­на бу­ти з ма­лень­кою го­лов­кою і
м’якою ще­ти­ною, роз­та­шо­ва­ною у виг- ляді пучків різної ви­со­ти.

Важ­ли­во,
щоб щітка по­до­ба­ла­ся ма­лю­ку, то­му кра­ще ви­би­ра­ти яскраві
варіанти: різнокольорові щітки, щітки у вигляді каз­ко­вих персонажів,
уль- тразвукові або електричні.

Чис­ти­ти зу­би ма­люк по­ви­нен не
сам, як вва­жа­ють деякі ма­ми і та­та, а з батьківською до­по­мо­гою. В
2, 3, 4 ро­ки ди­ти­на ще не здат­на як слід про­вес­ти про­це­ду­ру,
са­ме то­му у дітей навіть при дотри- манні всіх пра­вил і наявності
якісних щіток і паст зу­би по­чи­на­ють руй­ну­ва­ти­ся — ди­ти­на не в
змозі ре­тель­но і аку­рат­но очис­ти­ти зу­би від залишків їжі.

Сто­ма­то­ло­ги
вва­жа­ють, що про готовність ди­ти­ни до чи­щен­ня зубів мож­на
го­во­ри­ти тільки тоді, ко­ли ди­ти­на змо­же по­стриг­ти собі нігті на
обох ру­ках.
То­му в ранньо­му дошкільному віці сте­жи­ти за гігієною
ро­та ди­ти­ни — обов’язок до­рос­лих.

Зви­чай­но, ма­ма мо­же на­да­ти дитині можливість спро­бу­ва­ти свої си­ли, але вже після то­го, як по­чис­тить їй зу­би са­ма.

Ніколи
не по­ка­зуй­те дітям сво­го влас­но­го стра­ху пе­ред сто­ма­то­ло­гом
і не об­го­во­рюй­те хво­роб­ли­ве лікування: Ви при­ще­пи­те ком­плекс
на все жит­тя.

Крім гра­мот­но­го підбору зубної щітки важ­ли­во
прид­ба­ти і гар­ну пас­ту. В пер­шу чер­гу потрібно по­ра­ди­ти­ся зі
сто­ма­то­ло­гом: ба­жа­но, щоб лікар по­ре­ко­мен­ду­вав пас­ту,
оскільки необхідно вра­хо­ву­ва­ти не тільки вік ди­ти­ни, стан зубів і
ясен, але і ситуацію з во­дою в районі.

У ве­ли­ких містах,
особ­ли­во в області, во­ду фто­ру­ють. А над­ли­шок фто­ру мо­же
при­звес­ти до флю­о­ро­зу, при яко­му фтор блокує про­ник­нен­ня в
тка­ни­ни кальцію.

Втім, у де­я­ких рай­о­нах, на­впа­ки, фто­ру
не виста- чає, і тут «процвітає» карієс. Жи­те­лям та­ких об­лас­тей
вар­то ку­пу­ва­ти дітям во­ду, зба­га­че­ну фто­ром, і пас­ти, які
містять цей еле­мент.

Оставить комментарий

Adblock
detector