Читать статью на русском языке

Здо­ро­ва вагітність під час аст­ми цілком мож­ли­ва.

Го­лов­не
постійно три­ма­ти хво­ро­бу під особ­ли­вим кон­тро­лем. Вагітність
повинні спостерігати декіль- ка лікарів відразу і прий­ма­ти рішення що­до
лі- кування, як­що во­но необхідне, спільно. Так, май- бутні ма­ми, які
страж­да­ють на аст­му, повинні од­но­час­но спостерігатися у
те­ра­пев­та, алер­го­ло­га і гінеколога. У цьо­му ви­пад­ку шан­си
ви­но­си­ти і на­ро­ди­ти здо­ро­ву ди­ти­ну ду­же високі.

Що, як­що не сте­жи­ти за аст­мою під час вагітності?

Як­що
хво­ро­ба за­пу­ще­на, вагітність бу­де усклад­не­на. Ви­со­кий тиск,
кровотечі, еклампсія (та­кож її на­зи­ва­ють токсемією,
за­хво­рю­ван­ня, при яко­му артеріальний тиск підвищується настільки,
що з’являється за­гро­за жит­тю матері та ди­ти­ни) мо­жуть при­звес­ти
до тяж­ких наслідків. Ди­ти­на мо­же на­ро­ди­ти­ся з низь­кою ва­гою,
що не­без­печ­но для її жит­тя.

То­му вкрай важ­ли­во особ­ли­во сте­жи­ти за своєю аст­мою під час вагітності.

Чи без­печ­но прий­ма­ти ліки від аст­ми під час вагітності?

Декілька
на­уко­вих досліджень по­ка­за­ли, що, як­що під час вагітності взагалі
не прий­ма­ти ліки від аст­ми, то шко­ди бу­де на­ба­га­то більше, ніж в
результаті їх прий­о­му.

Як­що Ви використовуєте інгалятор,
се­рй­оз­них приводів три­во­жи­ти­ся немає. Оскільки в організм разо­во
потрапляє не­ве­ли­ка до­за пре­па­ра­ту і подається во­на
без­по­се­редньо в легені, шко­ди дитині не бу­де. У разі ж лікування
таб­лет­ка­ми або уко­ла­ми слід по­го­во­ри­ти з лікарем про
змен­шен­ня до­зи або про вибір інших препаратів.

Оскільки ліки
по­трап­ля­ють в кров і мо­жуть впли­ну­ти на ди­ти­ну. Як­що мож­ли­во,
не прий­май­те ніяких препаратів про­тя­гом всьо­го пер­шо­го
три­мест­ру, ко­ли ве­ли­кий їх вплив на плід, що форму- ється.

Необхідно
по­го­во­ри­ти з ва­шим лікарем, який вирі- шить, наскільки се­рй­оз­на
ва­ша аст­ма і яке ліку- вання бу­де найбільш підходящим під час
вагіт- ності.

Як змен­ши­ти вплив аст­ми на ди­ти­ну?

Хо­ро­ший
кон­троль за аст­мою — ключ до здорової вагітності. Щоб змен­ши­ти
вплив хво­ро­би на ди­ти­ну, до­три­муй­те­ся на­ступ­них умов:


До­три­муй­те­ся пла­ну з кон­тро­лю за аст­мою. Взаємодійте зі своїм
лікарем, щоб він зміг при­зна­чи­ти пра­виль­не лікування.

• Знай­те,
що провокує аст­му. Ведіть що­ден­ник, де за­пи­суй­те, що викликає
погіршення ва­шо­го за­хво­рю­ван­ня і по­ста­рай­те­ся уни­ка­ти цих
факторів

• От­ри­муй­те ком­плек­с­ну до­по­мо­гу. Упевніться, що
ваші те­ра­певт і гінеколог при­зна­ча­ють лікування, вра­хо­ву­ю­чи
при­зна­чен­ня один од­но­го.

Чи мо­же вагітність по­си­ли­ти аст­му?

По­ки
однозначної відповіді на це пи­тан­ня немає. У ко­гось стан в
очікуванні ди­ти­ни поліпшується, у ко­гось на­впа­ки. Взагалі ж, як­що
аст­ма має важ­ку фор­му, найімовірніше во­на погіршитися під час
вагітності.

З іншого бо­ку, як­що це не пер­ша вагітність під час
аст­ми і раніше ваш організм не відреагував, швид­ше за все, на цей раз
ситуація пов­то­рить­ся. Од­нак, як­що аст­ма ста­ла на­га­ду­ва­ти вам
про се­бе все частіше і частіше, мож­ли­во, вар­то пе­ред ва- гітністю
про­кон­суль­ту­ва­ти­ся з лікарем.

Чи мож­на ро­би­ти щеп­лен­ня від алергії і гри­пу під час вагітності?

Ви
повинні повідомити своєму лікарю-алер­го­ло­гу про вагітність. Як­що ви
зва­жи­те­ся на щеп­лен­ня, ваш лікар бу­де більш пиль­но спостерігати
за ва­шим ста­ном щоб уник­ну­ти будь-яких усклад­нень. Як­що у вас
помірна аст­ма — щеп­лен­ня від гри­пу мо­же піти на ко­ристь.

Але
зно­ву ж — ро­би­ти йо­го в пер­шо­му триместрі ва- гітності не мож­на,
тільки під час дру­го­го або тре- тьо­го. У будь-яко­му ви­пад­ку, не
прий­май­те рі- шення самостійно. Тільки лікар мо­же ви­зна­чи­ти, чи
вар­то ро­би­ти щеп­лен­ня у ва­шо­му стані або по­че­ка­ти кра­що­го
ча­су для вакцинації.

Чи мож­на прий­ма­ти ліки від аст­ми під час пологів і го­ду­ван­ня грудь­ми?

Взагалі
ж, по­ло­ги і го­ду­ван­ня груд­дю не привід ігнорувати на­па­ди
аст­ми. Але це що стосується ви­ко­рис­тан­ня інгалятора. Наскільки
без­печ­но прий­нят­тя інших ліків, мо­же ска­за­ти тільки ваш лікар.

Оставить комментарий

Adblock
detector