Читать статью на русском языке

Після 3-х років відбувається дозрівання нервової, імунної і шлун­ко­во-кишкової сис­тем.

Вже
зріла печінка уз­год­же­но і зла­год­же­но працює з селезінкою. У
зв’яз­ку з цим селезінка вже не тільки кро­вотвор­ний ор­ган, але і
трав­ний.

Ви­хо­дя­чи з цьо­го в ба­гать­ох сім’ях діти після 3-х
років їдять як дорослі, зна­хо­дять­ся на «зрілому ме­ню».
Об­ме­жу­ю­чи ли­ше жир­не, гост­ре, сма­же­не і коп­че­не, а так са­мо
деякі окремі поєднання про- дуктів.

До цьо­го віку вимальовується
до­рос­ла специфіка ро­бо­ти організму в плані їжі. Вар­то відзначити,
що до­рос­лий організм не зав­ж­ди харчується за чітким ме­ню: «Обід
по­ви­нен бу­ти та­ким, а сніданок іншим», ба­га­то їдять як ви­хо­дить і
ко­ли є час.

Відносно дітей, важ­ли­во ска­за­ти, що ба­га­то в
їх раціоні за­ле­жить від тем­пе­ра­мен­ту, особ­ли­вос­тей, які бать­ки
вже повинні ви­зна­чи­ти для се­бе до цьо­го мо­мен­ту. На­прик­лад, є
діти, які ма­ють і мо­жуть їсти тільки лег­ку їжу, а сит­ну по­га­но
пе­ре­но­сять: як пра­ви­ло, після ситної їжі їм важ­ко ру­ха­ти­ся,
зай­ма­ти­ся ро­зу­мо­вою пра­цею.

Час­то трапляється так, що ці
дітки щільно їдять на ніч і відмінно сплять, а про­ки­нув­шись вранці,
відчувають се­бе бадьо­ри­ми і си­ти­ми. Та­ким дітям важ­ли­во
на­ла­го­ди­ти пит­ний ре­жим, во­ни повинні вжи­ва­ти до­стат­ню
кількість рідини. Є ж дітки, організм яких прокидається в будь-яко­му
ви­пад­ку тільки до 11 го­ди­ни, у цей час во­ни мо­жуть спро­бу­ва­ти
ба­га­то но­во­го і сит­на їжа для них не про­бле­ма.

Ос­нов­ний раціон

Вважається, що з дієти потрібно вик­лю­чи­ти копченості, чи так це?

У
великій кількості копченості не для ко­го не мо­жуть бу­ти корисні.
Хо­ча, вар­то відзначити, що копченості в невеликій кількості
збуд­жу­ють нер­во­ву сис­те­му, до­да­ють «смак жит­тя». Ось чо­му
ба­га­то «підсаджуються на» копченості та різні сма- кові до­бав­ки. Все
вар­то вжи­ва­ти ро­зум­но.

На­прик­лад, як­що спостерігається
силь­на вто­ма, мож­на за­про­по­ну­ва­ти дитині шма­то­чок чо­гось
при­род­но коп­че­но­го, оскільки та­кий яс­кра­вий смак мо­же
підбадьорити. Про­те, кра­ще по­вер­ну­ти­ся до куль­ту­ри спо­жи­ван­ня
прянощів, оскільки во­ни до­по­ма­га­ють підкреслювати смак ос­нов­них
інгре- дієнтів. Або ж цілком доречні про­дук­ти, як на­прик­лад, пекінська
ка­пус­та, яка і без спецій до- помагає сусіднім про­дук­там виг­ля­да­ти
більш яс­кра­ви­ми.

На яких спеціях бать­кам зу­пи­ни­ти свій по­гляд, фор­му­ю­чи ме­ню дітей після 3-х років?

В
пер­шу чер­гу пе­рець, чор­ний і чер­во­ний, во­ни обид­ва спри­я­ють
загоєнню. Крім то­го, чор­ний пе­рець допомагає бо­ро­ти­ся з
киш­ко­ви­ми інфекціями, а чер­во­ний стимулює трав­лен­ня. Так са­мо
пе­рець — дже­ре­ло вітаміну С. За ве­ли­ким ра­хун­ком, пе­рець мож­на
про­по­ну­ва­ти дітям з 6 місяців, він стабілізує ро­бо­ту ки­шеч­ни­ка.

Так
са­мо він ефек­тив­ний при дисбактеріозі, в цьо­му ви­пад­ку раз в
тиж­день мож­на опус­ка­ти од­ну го­ро­ши­ну на корінь язи­ка ма­лю­ка.
Так са­мо мож­на звер­ну­ти ува­гу на му­скат­ний горіх, він допомагає
зг­ру­пу­ва­ти­ся організму і бо­ро­ти­ся зі стре­сом. Йо­го мож­на
до­да­ва­ти до салатів у по­тер­то­му вигляді. Кур­ку­ма ду­же до­реч­на
в ди­тя­чо­му раціоні, во­на сприяє злагодженій роботі органів і
сис­тем.

Ко­рис­на і ваніль, яка, як пра­ви­ло, ду­же подоба- ється
дітям, во­на бадьо­рить і підсилює апе­тит. Потрібно пам’ята­ти про
імбир, і, в принципі, про всі спеції, оскільки їх аро­ма­ти ви­хо­ву­ють
по­чут­тя гастрономічного сма­ку у ма­лят.

Які ви­ди страв за­ли­ша­ють­ся недооціненими в раціоні дітей?

На
жаль це де­сер­ти і овочеві са­ла­ти. Ово­че­вий са­лат нормалізує
ро­бо­ту ки­шеч­ни­ка, при­во­дить в нор­му стілець, сприяє
фор­му­ван­ню куль­ту­ри хар­чу­ван­ня, допомагає не переїдати.
Де­сер­ти ж роз­с­лаб­лю­ють і за­спо­ко­ю­ють, на­лаш­то­ву­ють на
радіс- ний настрій. Мо­ро­зи­во, су­хо­фрук­ти, со­лод­кий чай з випічкою,
за­вар­не пе­чи­во, шо­ко­лад — все це ду­же по­зи­тив­но для
ди­тя­чо­го раціону. До речі, 4-6 клітинок шо­ко­ла­ду на день прос­то
необхідні дітям, у яких спостерігається брак магнію.

Чи ма­ють рацію ті бать­ки, які уни­ка­ють поєднання «кар­топ­ля-м’ясо» в раціоні дітей?

Оставить комментарий

Adblock
detector