Читать статью на русском языке

Не­зва­жа­ю­чи на такі ви­на­хо­ди лю­ди­ни, як теплоізолюючий одяг і
цент­раль­не опа­лен­ня, ба­га­то хто з нас важ­ко пе­ре­но­сять
хо­лод­ну по­ру ро­ку і скар­жать­ся на немож- ливість зігрітися. У чо­му
при­чи­на і як з цим впо­ра­ти­ся?

За своєю при­ро­дою ми не
над­то пристосовані до хо­ло­ду, ад­же і наші далекі пред­ки, і всі інші
вищі при­ма­ти зав­ж­ди жи­ли в ком­форт­но­му, теп­ло­му кліматі.
Гус­ту шерсть нам сьогодні заміняє висо- котехнологічний одяг, про­те
ба­га­то відчувають: ко­ли тем­пе­ра­ту­ра за вікном мінус 10 градусів і
ниж­че, ду­же важ­ко зігрітися, навіть бу­ду­чи уку­та­ним в декілька
шарів.

Найпростіше по­яс­нен­ня цьо­му — недостатній кро- вообіг:
ми над­то ма­ло рухаємося, а більшу час­ти­ну ча­су про­во­ди­мо
си­дя­чи, в од­но­му положенні — на роботі, у телевізора або за кер­мом.
Але при­чи­ною нетерпимістю до хо­ло­ду мо­жуть бу­ти деякі про­бле­ми
зі здо­ров’ям.

Фак­тор хо­ло­ду

Як­що лю­ди­на весь час
мерз­не, це мо­же бу­ти по- в’яза­не з по­ру­шен­ня­ми імунної і
нейроендок- ринної сис­те­ми. Ен­док­ри­но­лог на­пев­но при­зна­чить
рентгенівське об­сте­жен­ня області гіпофіза — са­ме там розташовується
центр, який відповідає за сталість тем­пе­ра­ту­ри тіла.

Чутливість
до хо­ло­ду мо­же бу­ти пов’яза­на і з змен­шен­ням ви­роб­лен­ня
гормонів щитовидної за­ло­зи, і з за­паль­ни­ми про­це­са­ми
наднирників, нас- лідком яких є зни­жен­ня ви­роб­ниц­т­ва кор­ти­зо­лу.
Для по­чат­ку мож­на зро­би­ти ЕЛІ-тест крові: у венозній крові
визначається зміст аутоантитіл, тоб­то антитіл до влас­них тка­нин
організму.

Збільшення або зни­жен­ня їх змісту свідчить про
по­ру­шен­ня, які по­ки мо­жуть навіть не ма­ти ви­ра­же­них клінічних
проявів. За ре­зуль­та­та­ми ЕЛІ-тес- тів при­зна­ча­ють­ся уточнюючі
дослідження, на­прик­лад, на рівень гормонів або імуноглобулінів
(антитіла) до інфекційних агентів.

Са­ме во­ни час­то і
відповідальні за нейроендок- ринні й імунні по­ру­шен­ня, при­чо­му
присутність інфекції в організмі мо­же бу­ти прак­тич­но
без­симп­том­ною — до по­ри до ча­су.

Стрес є ще однією
по­ши­ре­ною при­чи­ною про­блем з су­ди­на­ми: че­рез спазм капілярів
погіршується кровообіг. Відчуття мерзлякуватості, неможливості зігрітися
і постійно хо­лод­них рук і ніг са­ме по собі ду­же неприємне, а іноді з
цим відчуттям прос­то не­мож­ли­во за­сну­ти.

Про­кон­суль­ту­вав­шись
з фахівцями-на­ту­ро­па­та­ми, ми підібрали чо­ти­ри найбільш прос­тих і
ефек­тив­них спо­со­би зігріти се­бе.

Га­ря­ча ван­на

Ре­цепт

Тем­пе­ра­ту­ра
во­ди для ван­ни при­близ­но 38°С. Су- міш ефірних олій («Пе­ру­ансь­кий
баль­зам» — 3 краплі, «Пе­рець чор­ний» — 3 краплі, «Дугласія» — 2
краплі) роз­вес­ти в 50 мл мо­ло­ка і до­да­ти у ван­ну.

Ефект

Мас­ло
чор­но­го пер­цю покращує циркуляцію кро- ві, відновлює нор­маль­ний її
при­плив до кінцівок. Мас­ло дугласії надає тонізуючу дію на психіку.
Че­рез нюхові ре­цеп­то­ри гіпоталамус отримує сиг­нал на відновлення
тем­пе­ра­тур­но­го ре­жи­му.

У результаті це збільшує ефект
зігрівання. «Пе­ру­ансь­кий баль­зам» дає відчуття захищеності,
ком­фор­ту і підсилює вплив олії дугласії. Він закріплює по­зи­тив­не
емоційне сприй­нят­тя всієї суміші».

Ван­ну мож­на прий­ма­ти
вранці або ввечері про­тя­гом декількох днів. Потім цю суміш мож­на
ви­ко­рис­то­ву­ва­ти як пар­фу­ми або но­си­ти з со­бою фла­кон і
вди­ха­ти, ко­ли починає з’яв­ля­ти­ся відчуття хо­ло­ду: мо­зок бу­де
ре­а­гу­ва­ти на цей за­пах так са­мо, як на прий­ня­ту га­ря­чу ван­ну.

Дихальні впра­ви

Ре­цепт

Ця
впра­ва з прак­ти­ки йо­ги називається «ка­па­лаб­ха­ти» («дух
во­гню»): стань­те пря­мо, но­ги на ширині пле­чей, сто­пи
па­ра­лель­но, од­ну до­ло­ню покладіть на об­ласть со­няч­но­го
сплетіння. На ви­ди­ху живіт силь­но підтягується все­ре­ди­ну, а вдих
відбува- ється при­род­ним шля­хом. Зро­би­ти три серії з 15 ритмічних
видихів че­рез ніс, підтягуючи і роз­с­лаб­ля­ю­чи живіт.

Ефект

Ця
впра­ва активізує «трав­ний во­гонь», який, за по­дан­ня­ми йо­ги,
відповідає не тільки за зас- воєння їжі, але і за «засвоєння»
на­вко­лишньо­го се­ре­до­ви­ща, тоб­то за аде­кват­ну реакцію на умо­ви
зовнішнього се­ре­до­ви­ща. Дихальні впра­ви ци­гун теж ду­же
підходять.

В енер­ге­тич­но­му тілі лю­ди­ни діють два ти­пи
енер- гії ци — по­жив­на і за­хис­на. Як­що лю­ди­на постійно мерз­не, це
означає, що її вей ци (за­хис­на) слаб­ка. Щоб врівноважити інь
(хо­лод­ний), потрібно по­си­ли­ти янь (во­гонь). На­прик­лад, за
до­по­мо­гою динамічних і вібраційних вправ: обер­тан­ня ру­ка­ми,
присідань і стрибків.

Зігріваючий чай

Ре­цепт

Корінь
свіжого імбиру очис­ти­ти, на­тер­ти на крупній тертці, за­ли­ти
окро­пом, до­да­ти декілька ни­рок гвоз­ди­ки і зер­ня­ток кар­да­мо­ну,
кип’яти­ти 10 хви­лин. На­ли­ти в ста­кан і тільки після то­го, як
ім- бирний чай тро­хи охо­ло­не, без­по­се­редньо пе­ред вжи­ван­ням
до­да­ти чай­ну лож­ку ме­ду.

Ефект

Згідно з аюр­ве­дою,
імбир і «солодкі» прянощі (кар­да­мон, ко­ри­ця, гвоз­ди­ка, му­скат)
ма­ють зігрівальні властивості. А ось чай — навіть як­що він га­ря­чий —
аж ніяк не зав­ж­ди. Зе­ле­ний чай володіє якос­тя­ми енергії інь,
тоб­то хо­ло­ду, і надає охо­лод­жу­ю­чий ефект. Чер­во­ний і чор­ний
чай не­суть в собі якість янь, во­ни при­ско­рю­ють всі реакції в
організмі.

В процесі ферментації ці чаї не­мов за­сво­ю­ють
якість, енергію во­гню. Особ­ли­вий зігріваючий ефект має рідкісний сорт
чаю пу­ер. До речі, вик­лю­чен­ням із зе­ле­них є жас­ми­но­вий чай.
Жас­мин має зігріваючий ефект, він впливає без­по­се­редньо на печінку і
прискорює всі про­це­си в організмі.

Ма­саж стоп і кис­тей

Ре­цепт

Для
цьо­го зігріваючого ма­са­жу використовується суміш ефірних ма­сел
шавлії, фен­хе­ля і імбиру в пропорціях 4 × 3 х 2 краплі. Цю суміш
тре­ба роз­чи­ни­ти в 10 мл теп­ло­го ба­зо­во­го мас­ла
(ми­г­даль­но­го, пер­си­ко­во­го або будь-яко­го рос­лин­но­го),
на­нес­ти трішки на сто­пи або кисті та ма­са­жу­ва­ти по черзі ко­жен
па­лець від кінчика до ос­но­ви, щоб активізувати лімфотік.

Ефект

Ма­саж
ро­бить миттєвий зігріваючий ефект, йо­го мож­на ро­би­ти і вся­кий
раз, ко­ли ми відчуваємо стрес: він знімає спазм су­дин і допомагає
по­до­ла­ти «син­дром хо­лод­них рук», пов’яза­ний з по­ру­шен­ня­ми
вегетативної нервової сис­те­ми.

Особ­ли­ва чутливість до
хо­ло­ду пов’яза­на з недос- татнім кро­во- і лімфообігом. В ароматерапії
для цьо­го є спеціальні за­со­би. Во­ни роб­лять свою розігріваючу дію,
навіть як­що їх прос­то вди­ха­ти, але особ­ли­во ефек­тив­ний ма­саж.
Та­кож мож­на ви­ко­рис­то­ву­ва­ти ефірні мас­ла ли­мо­на, кам­фо­ри і
бензоїну в тих же пропорціях.

Оскільки кисті рук яв­ля­ють со­бою
аку­пунк­тур­ну кар­ту всьо­го організму, вар­то зігріти їх, як
від- чуття теп­ла охоплює все тіло — це швид­кий спосіб зігрітися
прак­тич­но в будь-яких умо­вах.

Оставить комментарий

Adblock
detector