Читать статью на русском языке

Чим го­ду­ва­ти но­во­на­род­же­но­го? Зви­чай­но ж, мо­ло­ком! Але як бу­ти, як­що ма­люк по­га­но пе­ре­но­сить йо­го?

Ад­же та­ке час­то буває, ко­ли у ди­ти­ни лак­таз­на недостатність.

Брак лак­та­зи — фер­мент, який розщеплює мо­лоч­ний цу­кор лак­то­зу, — найчастіше зустрічається у дітей до ро­ку.

Спра­ва
в то­му, що підшлункова за­ло­за, яка від- повідає за ви­роб­лен­ня
лак­та­зи, в цьо­му віці ще не вміє пра­цю­ва­ти в пов­ну си­лу.

Схо­жа
ситуація і з іншими «ви­роб­ни­ка­ми» лак­та­зи: киш­ко­вою па­лич­кою,
біфідо- і лактобактеріями. У пер­ший рік їх склад в ки­шеч­ни­ку час­то
зміню- ється. Тоді виникає дисбактеріоз, і лак­та­зи не зав­ж­ди
виробляється до­статньо.

Ще од­на при­чи­на про­бле­ми —
«спад­щи­на» стар­ших. З врод­же­ним бра­ком лак­та­зи в Росії
з’являється на світло 6-10% дітей.

Час лікує

Як­що
лак­таз­на недостатність ви­ник­ла у ма­лю­ка че­рез дисбактеріоз і
слаб­ку ро­бо­ту підшлункової за­ло­зи, швид­ше за все, з віком ця
про­бле­ма зник­не са­ма со­бою.

А ба­гатьом дітям за­бу­ти про
неї до­по­ма­га­ють пре­па­ра­ти, які відновлюють ро­бо­ту підшлункової
за­ло­зи і здо­ро­ву мікрофлору ки­шеч­ни­ка.

Як­що ж ма­люк
успад­ку­вав недолік лак­та­зи від батьків, ве­ли­кий ри­зик, що ця
ситуація збе­ре­жеть­ся на все жит­тя. Тоді мамі до­ве­деть­ся
вик­лю­чи­ти з ди­тя­чо­го ме­ню свіже мо­ло­ко (на кисломо- лочні
про­дук­ти за­бо­ро­на не поширюється).

А як­що во­на годує свою
ди­ти­ну грудь­ми — від- мовитися від нез­би­ра­но­го мо­ло­ка, а за­од­но
об­ме­жи­ти се­бе в со­ло­до­щах.

Го­ду­ва­ти або не го­ду­ва­ти?

Чи
мож­на да­ва­ти маляті з лак­таз­ною недостатністю груд­не мо­ло­ко і
сухі суміші? Щоб вирішити це пи­тан­ня, потрібно зна­ти, наскільки
ве­ли­ка не­ста­ча лак­та­зи. Це по­ка­же аналіз ка­лу на зміст
вуглево- дів.

Як­що ма­люк нор­маль­но додає у вазі та добре се­бе
почуває — сміливо го­дуй­те йо­го груд­ним мо­ло­ком або сумішшю
не­за­леж­но від рівня вуглеводів в аналізі.

Ма­люк набирає
потрібні кілограми, але по­во­дить­ся неспокійно, у ньо­го рідкий і
час­тий стілець — «мо­лоч­не» ме­ню ма­лю­ка мож­на за­ли­ши­ти
незмінним, але пе­ред го­ду­ван­ням да­ва­ти йо­му пре­па­рат лак­та­зи.

Як­що
над­бав­ка у вазі не­ве­ли­ка, мо­ло­ко зас- воюється у ма­лю­ка
по­га­но. Тоді мож­на част­ко­во замінити йо­го на особливі про­дук­ти з
низь­ким вмістом лак­то­зи.

Лак­таз­ну недостатність лег­ко
сплу­та­ти з дисбакте- ріозом. У цих про­блем однакові симп­то­ми: ма­люк
по­во­дить­ся неспокійно після їжі, пла­че, по­га­но спить, у ньо­го
час­то буває здут­тя жи­во­та і ду­же рідкий пінистий стілець (час­тий
або із за­по­ра­ми).

Щоб точ­но з’ясу­ва­ти при­чи­ну цих неприємностей, потрібно зда­ти аналіз ка­лу на дисбактеріоз та вміст вуглеводів.

Що до­по­мо­же дитині?

Дітям,
які по­га­но пе­ре­но­сять мо­ло­ко, лікарі ре­ко­мен­ду­ють
низьколактазні або безлактазні суміші (такі є в серіях NAN, Nestlè
«Нутрілон», Nutricia) і лікувальне хар­чу­ван­ня з пробіотиками.

А
ось суміші-гідролізати, в яких молочні білки розщеплені, щоб лег­ше
за­сво­ю­ва­лись, дитині не підійдуть. Во­ни погіршують ви­роб­лен­ня
ферментів і вик­ли­ка­ють дисбактеріоз.

Оставить комментарий

Adblock
detector