Читать статью на русском языке

Сло­во «інфекція» мо­же не на жарт стри­во­жи­ти будь-яку май­бут­ню
ма­му. Але, перш ніж пе­ре­жи­ва­ти, добре б з’ясу­ва­ти, чо­го і
справді потрібно по­бо­ю­ва­ти­ся, а про що хви­лю­ва­ти­ся не вар­то.

Да­ле­ко
не всі інфекції і не зав­ж­ди ство­рю­ють про­бле­ми. Лікарі
по­бо­ю­ють­ся тих, що мо­жуть вик­ли­ка­ти в організмі майбутньої ма­ми
за­па­лен­ня (во­но мо­же усклад­ни­ти перебіг вагітності) або
пе­рей­ти до ма­лю­ка.

Грип, ГРВІ

Вважається, що майбутній
мамі кра­ще бе­рег­ти­ся від ГРВІ в перші 12 тижнів вагітності, щоб не
ри­зи­ку­ва­ти зу­пин­кою в її роз­вит­ку. На щас­тя, за­зви­чай все
об­хо­дить­ся. «Простудні» інфекції не тур­бу­ють май­бутньо­го
ма­лю­ка, як­що тільки тем­пе­ра­ту­ра у йо­го ма­ми не піднімається
ви­ще 37,5 ° С.

Щоб зни­зи­ти ви­со­ку тем­пе­ра­ту­ру, майбутній
мамі до­по­мо­жуть пре­па­ра­ти з вмістом па­ра­це­та­мо­лу, а з
лег­ким не­зду­жан­ням організм впорається і без ліків, потрібно ли­ше
до­по­мог­ти йо­му. Побільше пий­те (жу­рав­лин­ний морс, чай, мо­ло­ко з
мінераль- ною во­дою), а при силь­но­му кашлі, бо­лю в горлі або нежиті
ско­рис­тай­те­ся, на­прик­лад, Біопарокс (Servier / Egis), Гербіон
(Krka), ди­тя­чи­ми крап­ля­ми в ніс.

Кишкові інфекції

Діарея
або блю­ван­ня за­зви­чай не позначається на добробуті ма­лю­ка, ад­же
за­па­лен­ня в цих ви­пад­ках зачіпає тільки ки­шеч­ник. Про­бле­мою
мо­же ста­ти ли­ше ве­ли­ка втра­та рідини і ви­со­ка тем­пе­ра­ту­ра,
то­му при будь-якій кишковій інфекції пот- рібно ба­га­то пи­ти. Як­що
при­чи­ною отруєння став не­без­печ­ний збуд­ник дизентерії або
саль­мо­нель­о­зу, жінці мо­же зна­до­би­ти­ся курс антибіотиків. В
інших ви­пад­ках, на­прик­лад при ентеровірусній інфекції, лікування
зво­дить­ся до то­го, щоб зня­ти неприємні симп­то­ми.

Крас­ну­ха

З
усіх «ди­тя­чих» інфекцій во­на мо­же вик­ли­ка­ти найнеприємніші
наслідки — інші пря­мо не впли­ва­ють на роз­ви­ток майбутньої ди­ти­ни.
Як­що жінка впер­ше захворює на крас­ну­ху під час вагітності, вірус
мо­же вик­ли­ка­ти у її ма­лю­ка серйозні ва­ди роз­вит­ку. Цей ри­зик
без­по­се­редньо за­ле­жить від терміну вагітності: чим він мен­ший, тим
більше ймо- вірність роз­вит­ку про­блем.

Ті з нас, хто переніс цю
хво­ро­бу в дитинстві, зно­ву за­ра­зи­ти­ся нею вже не змо­жуть. Ось
чо­му, ко­ли аналіз на антитіла до вірусу крас­ну­хи показує, що
організм майбутньої ма­ми вже «по­знай­о­мив­ся» з ним, це означає:
інфекція для ньо­го не є не­без­печ­ною. Відсутність антитіл — привід
бе­рег­ти­ся від крас­ну­хи в очікуванні ма­лю­ка, а як­що вагітність
тільки планується, зро­би­ти щеп­лен­ня.

Ток­со­плаз­моз

За­зви­чай
антитіла до збудників цієї хво­ро­би є у любителів домашніх тва­рин,
особ­ли­во кішок. Тим, у ко­го антитіла не ви­яв­лять­ся, док­тор
по­ра­дить не їсти по­га­но про­сма­же­не м’ясо, не тор­ка­ти­ся
бро­дя­чих кішок, а гос­по­ди­ням домашніх вихованців — не зай­ма­ти­ся
при­би­ран­ням їх туа­ле­ту.

Гер­пес і цитомегаловірус

Навіть
як­що у майбутньої ма­ми ви­я­ви­ли­ся ці віру- си, хви­лю­ва­ти­ся не
вар­то: більшість жінок усьо­го ли­ше їх носії, а це не загрожує
малюкові. Ліку- вання мо­же зна­до­би­ти­ся, як­що інфекція час­то
загострюється. А усклад­нен­ня у роз­вит­ку ма­лю­ка можливі тільки в
то­му ви­пад­ку, ко­ли жінка впер­ше заражається під час вагітності.

Ге­па­ти­ти

Присутність
в організмі жінки вірусів ге­па­ти­ту В або С потребує об­сте­жен­ня в
інфекціоніста, і за йо­го ре­зуль­та­та­ми мож­на бу­де су­ди­ти про те,
у якій фазі перебуває хво­ро­ба. Найчастіше во­на протікає без
за­гост­рень, і не­без­пе­ка за­ра­зи­ти ди­ти­ну мінімальна. А от як­що
жінка впер­ше захво- ріла на ге­па­тит В або С під час вагітності, є
не­без­пе­ка, що і ма­люк на­ро­дить­ся з урод­же­ним ге­па­ти­том,
хо­ча аномалій у роз­вит­ку дітей такі віруси не вик­ли­ка­ють і
спеціального лікування не потрібно.

Інфекції, що пе­ре­да­ють­ся ста­те­вим шля­хом (ІПСШ)

ІПСШ
мо­жуть за­ва­ди­ти перебігу вагітності — на­прик­лад, во­ни час­то
ста­ють при­чи­ною за­паль­них хво­роб мат­ки та її придатків. Лікувати
ці інфекції до­ве­деть­ся не тільки жінці, але і її партнерові.

• Хламідії, го­но­кок, три­хо­мо­на­ди

Їх
не­без­пе­ка в то­му, що во­ни мо­жуть «до­бра­ти­ся» до ма­лю­ка або
по­лег­ши­ти про­ник­нен­ня в організм інших мікробів. Ось чо­му ці
хво­ро­би обов’яз­ко­во потрібно лікувати антибіотиками.

• Уре­а­плаз­ма, мікоплазма, гард­не­рел­ла

Ці
мікроорганізми відносяться до умов­но-па­то­ген­них: час­то во­ни
жи­вуть в організмі, не тур­бу­ю­чи йо­го. Але як­що їх за­над­то
ба­га­то, во­ни вик­ли­ка­ють за­па­лен­ня або дисбактеріоз піхви, і без
ліку- вання не обійтися.

• Стреп­то­кок, киш­ко­ва па­лич­ка, ен­те­ро­кок, стафілокок

Во­ни
мо­жуть вик­ли­ка­ти за­па­лен­ня і на­шко­ди­ти здо­ров’ю ма­лю­ка.
Лікування антибіотиками часті- ше при­зна­ча­ють жінкам, у яких в
ми­ну­ло­му ви­ни­ка­ли про­бле­ми із за­гост­рен­ням цих інфекцій,
на­стан­ням чи роз­вит­ком вагітності, а всім іншим це потрібно рідше.

Оставить комментарий

Adblock
detector