Читать статью на русском языке

Три місяці — це ду­же цікавий вік. Ма­люк вже знач­но зріс і до­дав у вазі і це добре помітно по одежинці.

Він
починає більше цікавитися навколишнім світом і мен­ше спа­ти.
За­зви­чай до цьо­го віку закінчу- ється період коль­ок і бать­ки мо­жуть
зітхнути з по­лег­шен­ням, а жінки, освоївшись з рол­лю матері, нарешті
по­чи­на­ють звер­та­ти ува­гу на се­бе і навко- лишній світ. І тут
починається найцікавіше.

Ди­ти­на починає змінювати ха­рак­тер і ритм докладів до гру­дей.

Ма­люк
або взагалі забуває при­клас­ти­ся до гру­дей про­тя­гом 2 го­дин, або
прикладається ли­ше на 2-3 се­кун­ди. Основні го­ду­ван­ня, ко­ли ма­люк
мо­же спокійно смок­та­ти гру­ди, відбуваються тільки в період
ден­но­го сну, нічного і зран­ку.

Як­що ма­ма не знає про ці
вікової особливості і по- чинає при­ста­ва­ти з грудь­ми частіше, ма­люк
по- чинає обу­рю­ва­ти­ся і неспокійно по­во­ди­ти­ся під грудь­ми.

Буває
і так, що ближ­че до 3 місяців ди­ти­на звикає за­си­па­ти або з
ляль­кою, або прос­то на ру­ках під час за­ко­ли­су­ван­ня (іноді
смок­чу­чи замість пус­туш­ки власні ку­лач­ки). Мамі мо­же зда­ти­ся,
що так зручніше і правильніше, і во­на не пропонує дитині гру­ди на
за­си­нан­ня.

Але в та­ко­му ви­пад­ку на­го­ду­ва­ти ма­лю­ка
грудь­ми, який не смок­че під час не­спан­ня, стає дійсно склад­ним
зав­дан­ням. Че­рез не­ста­чу стимуляції гру­дей мо­ло­ка мо­же ста­ти
знач­но мен­ше. То­му як­що ви помітили та­ку тенденцію, то кра­ще
до­клас­ти зу­силь і пе­рев­чи­ти ма­лю­ка за­си­па­ти са­ме з грудь­ми.

Інша
крайність — ко­ли ма­люк спить з грудь­ми весь сон, не відпускаючи
ма­му ні на крок. У цьо­му ви­пад­ку ситуацію потрібно роз­би­ра­ти
індивідуально, щоб зрозуміти, чо­му так відбувається.

Зріла лактація, привіт!

До
3 місяців, як­що це не ста­ло­ся раніше, нарешті встановлюється зріла
лактація з ауток­рин­ним про­це­сом ре­гу­лю­ван­ня (тоб­то більше не за
ра­ху­нок гормонів, а у відповідь на стимуляцію гру­дей ди­ти­ною).

Ауток­рин­на
регуляція проявляється в то­му, що гру­ди пе­ре­ста­ють силь­но
на­пов­ню­ва­ти­ся і між го­ду­ван­ня­ми мо­жуть бу­ти аб­со­лют­но
м’яки­ми і не на­пов­не­ни­ми. Тоб­то лактація має при­лив­ний
ха­рак­тер і мо­ло­ко починає ак­тив­но при­бу­ва­ти без­по­се­редньо
під час при­кла­дан­ня до гру­дей.

Це сприймається як рап­то­ве по­ко­лю­ван­ня і на­бря­кан­ня молочної за­ло­зи, особ­ли­во це відчувають худенькі жінки.

Од­нак
у жінок з врод­же­ною гіперлактацією або у тих, хто ре­гу­ляр­но
зціджує гру­ди, над­ли­шок ви­роб­ниц­т­ва мо­ло­ка мо­же
при­пи­ни­ти­ся знач­но пізніше, іноді тільки ближ­че до ро­ку і дов­ше.

Суб’єктивно
мо­же склас­ти­ся вра­жен­ня, що в м’яких гру­дях не мо­же бу­ти
ба­га­то мо­ло­ка, особ­ли­во, як­що на­ма­га­ти­ся зцідити гру­ди в
проміжках між го­ду­ван­ня­ми. Жінки мо­жуть по­ча­ти ду­ма­ти, що
ма­люк підріс і йо­му пе­ре­ста­ло вис­та­ча­ти мо­ло­ка.

З’являється
ба­жан­ня до­го­ду­ва­ти сумішшю або ви­пи­ти лак­то­ген­но­го чаю,
іноді й те, й інше ра­зом. При­род­но, що ці за­хо­ди не збільшують
об­сяг мо­ло­ка і непомітно для се­бе ма­лю­ка мо­жуть повністю
пе­ре­вес­ти на штуч­не хар­чу­ван­ня вже до 4 місяців.

Пам’ятай­те,
що як­що ди­ти­на добре додає у вазі і до­сить час­то хо­дить в туа­лет
по ма­лень­ко­му, то приводів для занепокоєння немає — з ва­шим
мо­ло­ком все в по­ряд­ку.

Час­то буває і так, що вже підросла
ди­ти­на рап­том починає при­кла­да­ти­ся до гру­дей ду­же час­то, як би
«зависає» на ма­те­ринсь­ких гру­дях. Ма­му, що годує, це при­род­но
ду­же нервує. У та­кий мо­мент та­кож го­лов­не не поспішати з
до­го­до­ву­ван­ням.

Знай­те, що ситуація з тим­ча­со­вим бра­ком
мо­ло­ка не кри­тич­на для здо­ро­во­го і до­но­ше­но­го ма­лю­ка,
при­ро­да підготувала йо­го до та­ких перепадів в обсязі груд­но­го
мо­ло­ка у матері і за­без­пе­чи­ла необхідними за­хис­ни­ми
ре­сур­са­ми. То­му про­тя­гом 2-3 днів ма­люк мо­же нор­маль­но
пе­ре­жи­ти та­кий «лактаційний криз».

Слідкуйте за сечовиділенням ма­лю­ка і про­по­нуй­те маляті гру­ди так час­то, як він то­го про­сить.

Лак­му­со­вий
папірець груд­но­го ви­го­до­ву­ван­ня. Три місяці — це як
лак­му­со­вий папірець, який показує, як роз­ви­ва­ли­ся відносини з
ма­лю­ком до цьо­го. Як­що бу­ли якісь грубі по­мил­ки в організації ГВ
та до­гля­ду за ди­ти­ною, во­ни зав­ж­ди про­яв­лять се­бе в
неспокійній поведінці ди­ти­ни і відмові від гру­дей.

Са­ме в 3 місяці відмова від ма­те­ринсь­ких гру­дей стає про­бле­мою но­мер один для ба­гать­ох батьків.

Але,
як не див­но, іноді відмова від гру­дей мо­же бу­ти спро­во­ко­ва­на і
гіперопікою з бо­ку жінки, ко­ли ма­ма постійно но­сить ди­ти­ну на
ру­ках або у слінгу, постійно пропонує гру­ди.

Ду­же час­то це
трапляється у тих матерів, у яких не вий­ш­ло го­ду­ва­ти грудь­ми
стар­шу ди­ти­ну або у разі фа­на­тич­но­го про­ход­жен­ня яки­хось
ме­то­дик з ви­хо­ван­ня та до­гля­ду за ди­ти­ною. Ма­люк прос­то
потопає в «материнській любові» і намагається будь-яки­ми за­со­ба­ми
вир­ва­ти­ся на сво­бо­ду.

То­му на­ма­гай­те­ся чер­гу­ва­ти
носіння на ру­ках з відкладанням ма­лю­ка близь­ко се­бе, зай­май­те­ся
до­машнь­ою ро­бо­тою, да­ю­чи можливість дитині спостерігати за ва­ми —
на мій по­гляд, немає сен­су но­си­ти ди­ти­ну у слінгу або на ру­ках
цілодобово.

Що стосується інших ви­хов­них моментів, то в 3
місяці ма­ма вже мо­же по­чи­на­ти ре­гу­ляр­но бра­ти ди­ти­ну з со­бою
за стіл, як­що во­на не ро­би­ла цьо­го раніше. Так ми формуємо
хар­чо­ву поведінку ма­лю­ка, а простіше ка­жу­чи привчаємо йо­го до
ува­ги за­галь­но­го сімейного сто­лу.

Крім то­го, як­що ма­люк
ку­пав­ся до цьо­го в ма- ленькій ванночці, що більш пра­виль­но для
но­во­на­род­же­но­го, то з 3 місяців мож­на про­бу­ва­ти пе­ре­хо­ди­ти
у ве­ли­ку ван­ну, спільні ку­пан­ня з ди­ти­ною особ­ли­во вітаються.

Оставить комментарий

Adblock
detector