Читать статью на русском языке

Вчені ви­я­ви­ли, що один чу­до­вий ком­по­нент людсь­ко­го груд­но­го
мо­ло­ка захищає і від- новлює тон­кий ки­шеч­ник но­во­на­род­же­них.

Цей
ком­по­нент, на­зва­ний пан­кре­атич­ний сек­ре­тор­ний інгібітор
трип­си­ну, або PSTI, більше всьо­го міститься в молозиві — молоці,
зроб­ле­но­му за перші кілька днів після на­род­жен­ня ди­ти­ни.

Внутрішня
по­верх­ня ки­шеч­ни­ка ди­ти­ни особ­ли­во ураз­ли­ва для уш­код­жень,
оскільки досі там не бу­ло ні їжі, ні рідкої їжі. Но­ве дослідження
нагадує нам про ви­нят­ко­ву важливість го­ду­ван­ня грудь­ми в перші
дні після на­род­жен­ня.

Вчені ви­я­ви­ли PSTI у всіх перевірених
зраз­ках груд­но­го мо­ло­ка, але в найбільшій кількості во­но
міститься в молозиві. У молочній суміші цей ком­по­нент знай­де­но не
бу­ло.

В лабораторії вчені досліджували ефект, який PSTI надає на
поверхні клітини ки­шеч­ни­ка. Ко­ли клітинам зав­да­ва­ли шко­ди, PSTI
сти­му­лю­вав від- новлювальний про­цес, в ході яко­го пош­код­же­на
об­ласть за­тя­гу­ва­ла­ся при­род­ним за­хис­ним «плас­ти­ром».

Та­кож
вчені з’ясу­ва­ли, що PSTI мо­же запобігти по­даль­шо­му
пош­код­жен­ню, пе­реш­код­жа­ю­чи само- ліквідації клітин. До­дат­ко­ве
дослідження по­ка­за­ло, що PSTI мо­же зни­зи­ти ступінь пош­код­жен­ня
на 75%.

PSTI — це мо­ле­ку­ла, яка за­зви­чай розташовується в
підшлунковій залозі, де створює за­хист від трав­них ферментів. Вчені
при­пус­ка­ють, що та­ку ж роль PSTI грає і в ки­шеч­ни­ку.

«Ми
знаємо, що груд­не мо­ло­ко складається з різних компонентів, і ми
знаємо, що во­но ко­рис­но для не­мов­лят», — ска­зав про­фе­сор Рей
Плей­форд.

«Це дослідження важ­ли­во тим, що во­но показує, як
пев­ний ком­по­нент груд­но­го мо­ло­ка захищає клітини ки­шеч­ни­ка
но­во­на­род­же­но­го від руй­ну­ван­ня. Зав­дя­ки цьо­му відкриттю
зрос­ла ви­го­да груд­но­го ви­го­до­ву­ван­ня, особ­ли­во в перші дні
після на­род­жен­ня».

Оставить комментарий

Adblock
detector