Читать статью на русском языке

Фор­ма сосків не має вирішального зна­чен­ня для успіху груд­но­го ви­го­до­ву­ван­ня.

Од­нак
втягнуті, плоскі або за­над­то великі сос­ки мо­жуть вик­ли­ка­ти деякі
труднощі під час при­кла­дан­ня ди­ти­ни до гру­дей. Дитині буває
склад­но за­хо­пи­ти гру­ди з пер­шо­го ра­зу, і успіх час­то за­ле­жить
від активності смок­тан­ня ди­ти­ни і на­вич­ки матері, що годує,
пра­виль­но по­да­ти дитині гру­ди, виб­рав­ши оп­ти­маль­ний стан
ма­лю­ка під грудь­ми.

Щоб перевірити фор­му ва­шо­го сос­ка,
натисніть пальця­ми на арео­лу близь­ко сос­ка. Як­що со­сок замість
то­го, щоб вис­ту­пи­ти над арео­лою схова- ється все­ре­ди­ну, у вас
втягнуті сос­ки.

Як­що со­сок не виступає назовні, але і не
хова- ється, у вас плос­кий со­сок. Ваші сос­ки мо­жуть бу­ти різними:
один со­сок мо­же бу­ти втяг­ну­тим, а інший плос­ким або ви­тяг­ну­тим
назовні.

Чо­му со­сок втяг­ну­тий?

Між чу­маць­ки­ми
про­то­ка­ми розташовані пуч­ки сполучної тка­ни­ни, які прикріплені до
більш гли­бо­ких шарів молочної за­ло­зи. Як­що ці пуч­ки за­над­то
короткі, со­сок втягується все­ре­ди­ну. Це не па- тологія, як вва­жа­ють
ба­га­то хірургів, а фізіоло- гічна особливість бу­до­ви вашої гру­дей.

Гар­на
но­ви­на: ма­люк, який ефек­тив­но і силь­но ссе гру­ди, розтягує
зв’яз­ки і со­сок «прокльовується» про­тя­гом декількох днів або тижнів
без вся­ких плас­тич­них операцій.

Що ро­би­ти під час вагітності?

Зовсім
не­обов’яз­ко­во яки­мось чи­ном ви­тя­га­ти такі сос­ки під час
вагітності. Немає доказів, що якась впра­ва або техніка мо­же силь­но
впли­ну­ти на фор­му утяг­не­но­го сос­ка.

Хо­ча існують
спеціальні формувачі сос­ка, які мож­на вкла­да­ти в бюст­галь­тер і
но­си­ти за 2-3 тижні до пологів по декілька го­дин на день.

Це
мо­же до­по­мог­ти. Але зав­ж­ди потрібно пам’ята­ти, що зай­ве
сти­му­лю­ван­ня сосків під час вагіт- ності мо­же при­звес­ти до
пе­ред­час­них пологів.

Як за­без­пе­чи­ти успіх ГВ після
пологів, як­що у вас втягнуті сос­ки? Не ду­май­те про на­клад­ки для
сосків, які вам мо­жуть по­ра­ди­ти в по­ло­го­во­му бу­дин­ку, як про
по­ря­ту­нок. Діти зви­ка­ють смок­та­ти че­рез на­клад­ку і потім не
сприй­ма­ють мамині гру­ди «вжи­ву».

Для то­го, щоб ма­люк зміг
силь­но і ефек­тив­но смок­та­ти ваші гру­ди, необхідно по­ста­ра­ти­ся
уник­ну­ти ме­ди­ка­мен­тоз­но­го втру­чан­ня при по­ло­гах, так як
будь-які ліки мо­жуть впли­ва­ти на активність смок­тан­ня вашої
ди­ти­ни.

Як­що все-та­ки по­ло­ги пройш­ли не глад­ко і ма­люк
виглядає ослаб­ле­ним або сон­ним, не тур­буй­те­ся. Спро­буй­те
ви­ко­рис­то­ву­ва­ти на­ступ­ну схе­му:

Як тільки ма­лю­ка
при­не­суть вам після пологів, по­ста­рай­те­ся роз­бу­ди­ти йо­го і
при­клас­ти до гру­дей. Ви­ко­рис­то­вуй­те по­зу «Ма­люк звер­ху на
мамі» — во­на найк­ра­ще активізує вроджені реф­лек­си ди­ти­ни і змушує
ди­ти­ну мак­си­маль­но ши­ро­ко відкрити рот.

Викладіть йо­го
го­лень­ким собі на гру­ди і за­че­кай­те, по­ки ма­люк сам по­чне
шу­ка­ти со­сок. Це по­ло­жен­ня та­кож допомагає мамі відпочивати після
пологів і од­но­час­но го­ду­ва­ти грудь­ми. При­ро­да ро­бить все за
вас, а вам з ма­лю­ком залишається ли­ше на­со­лод­жу­ва­ти­ся
пра­виль­ним при­кла­дан­ням і довгоочікуваним возз’єднанням після
пологів.

Як­що з яки­хось при­чин вам так незруч­но або щось не
ви­хо­дить, ви­ко­рис­то­вуй­те «Пе­рех­рес­ну ко­лис­ку» або «По­зу
з-під пах­ви», де ви мо­же­те ефек­тив­но кон­тро­лю­ва­ти
за­хоп­лен­ня, три­ма­ю­чи гру­ди однією ру­кою із за­хоп­лен­ням і
на­прав­ля­ю­чи ди­ти­ни на гру­ди іншою.

Оставить комментарий

Adblock
detector