Читать статью на русском языке

За вікном зи­ма. А це означає при­по­ро­ше­ний снігом лід, хо­лод­не
во­ло­ге повітря, відсут- ність достатньої кількості овочів і фруктів.

І це да­ле­ко не всі при­во­ди для майбутньої ма­ми підвищити пильність.

Дефіцитний то­вар

Під
час вагітності лікарі ре­ко­мен­ду­ють віддавати пе­ре­ва­гу фрук­там і
ово­чам, ви­ро­ще­них у вітчизня- них середніх ши­ро­тах, оскільки
заморські здатні вик­ли­ка­ти алергію.

Ось тільки ближ­че до
зи­ми вітамінів там залиша- ється вкрай ма­ло. А свіжовичавлені со­ки з
не­ти­по­вих фруктів і овочів мож­на про­дов­жу­ва­ти пи­ти ли­ше в
то­му ви­пад­ку, як­що їх вжи­ван­ня міцно увій- шло в звич­ку за­дов­го
до вагітності. Ви­хо­дить, що взим­ку знай­ти необхідні нутрієнти в
потрібному обсязі мож­на тільки за до­по­мо­гою пра­виль­но пі- дібраного
вітамінно-мінерального ком­плек­су.

В ідеалі потрібно ви­би­ра­ти
фор­му­ли, розроблені спеціально для вагітних, і перевіряти в їх складі
наявність йо­ду. При цьо­му важ­ли­во пам’ята­ти, що всі вітаміни і
мінерали од­на­ко­во необхідні орга- нізму, так що пи­ти їх окре­мо не має
сен­су. На­прик­лад, вітамін D необхідний для ро­бо­ти імунних клітин,
вітамін С тримає противірусну обо­ро­ну і бе­ре участь у синтезі
гемоглобіну, вітаміни гру­пи В відповідають за здо­ров’я шкіри —
найважливішого за­хис­но­го бар’єру від інфекцій.

Смакові пристрасті

Як
тільки на­сту­па­ють мо­ро­зи, більшість лю­дей починає на­ля­га­ти на
со­лод­ке, і майбутні ма­ми тут не ви­ня­ток. У мо­роз нас інтуїтивно
тяг­не на швидкі ву­г­ле­во­ди, які містяться в де­сер­тах будь-яко­го
роз­ря­ду, і прокидається патріотична лю­бов до картоплі. Швидкі
ву­г­ле­во­ди за­сво­ю­ють­ся на­ба­га­то лег­ше жирів, то­му
до­зво­ля­ють нам на­си­ти­ти­ся і зігрітися за мак­си­маль­но
ко­рот­кий термін. Тільки ось зай­вих кілограмів не уник­ну­ти.

Аль­тер­на­ти­ву
вар­то шу­ка­ти в повільних ву­г­ле­во­дах — макаронні ви­ро­би (але з
ни­ми теж вар­то до­три­му­ва­ти­ся міри і утри­му­ва­ти­ся від сит­них
соусів) і фрук­ти, які багаті на клітковину, а то­му лег­ше
за­сво­ю­ють­ся. Пе­ре­ва­гу в мо­роз­ний се­зон слід віддавати все ж
білковій і рослинній їжі.

Білки (м’ясо, ри­ба, сир, яй­ця) — це
будівельний матеріал для роз­вит­ку і рос­ту ма­ля­ти і гру­па під- тримки
імунітету. Тріада фрук­ти — овочі — зе­лень — це дже­ре­ло, не­хай і
не­доско­на­ла, мікроелементів і вітамінів. До­бо­ву нор­му калорій
(верх­ня план­ка — 2500 ккал) потрібно на­ма­га­ти­ся не
пе­ре­ви­щу­ва­ти.

Зи­мо­вий гар­де­роб

Че­рез
зрос­та­ю­чий живіт зростає ри­зик втра­ти­ти рівновагу навіть на
рівному місці. Зни­зи­ти не­без­пе­ку до­по­мо­же пра­виль­но підібране
взут­тя: че­ре­ви­ки зі стійкою підошвою і ши­ро­ким нос­ком. Пі- дошва
по­вин­на бу­ти за­без­пе­че­на спеціальним ре- льєфним візерунком про­ти
ков­зан­ня.

Мак­си­маль­на ви­со­та каб­лу­ка — 3 сан­ти­мет­ри.
Під- хід до одя­гу теж зна­до­бить­ся особ­ли­вий. Під теп­лий светр і
брю­ки кра­ще всьо­го надіти ба­вов­ня­ну фут­бол­ку з дов­ги­ми
ру­ка­ва­ми і кол­гот­ки з нату- ральної тка­ни­ни. Багатошаровість
до­по­мо­же збе­рег­ти теп­ло на вулиці і швид­ко охо­ло­ди­ти в
при- міщенні, ад­же в будь-який мо­мент светр мож­на зняти.

Мож­на
ви­ко­рис­то­ву­ва­ти термобілизну (моделі для вагітних вра­хо­ву­ють
зрос­та­ю­чий живіт): во­на допомагає ре­гу­лю­ва­ти тем­пе­ра­ту­ру
тіла, в ньо­му прак­тич­но не­мож­ли­во спітніти, а зна­чить, важ­че
пе­ре­охо­лод­жу­ва­ти­ся.

Особ­ли­ва міра

Як­що до
вагітності май­бут­ня ма­ма час­то хворіла на простудні
за­хво­рю­ван­ня, їй бу­де потрібен до­дат­ко­вий за­хист. Важ­ли­во
про­пра­цю­ва­ти во­гни­ща хронічних інфекцій: хронічного тонзиліту,
фарин- гіту, гай­мо­рит і т. п. В цілях профілактики ко­рис­но
по­лос­ка­ти гор­ло 1-2 ра­зи на день (вранці, до ви­хо­ду на ро­бо­ту і
ввечері, після по­вер­нен­ня до­до­му) не­га­зо­ва­ною мінеральною
во­дою, звич­ною на­сто­ян­кою для по­лос­кань (на основі ро­маш­ки або
ка­лен­ду­ли) або прос­тою кип’яче­ною во­дою.

Сли­зо­ва
обо­лон­ка но­са здат­на ви­ко­ну­ва­ти свою за­хис­ну функцію тільки у
ви­пад­ку, як­що во­на до­сить добре зво­ло­же­на. До­по­мо­жуть спреї
для но­са на основі сольо­вих розчинів (Ак­ва Маріс, Jadran; Ак­ва­лор,
PharmaMed; Отривін Бебі, Novartis). Ни­ми до­сить ко­рис­ту­ва­ти­ся 4-6
разів на день, ко­жен раз після за­ка­пу­ван­ня звільняти ніс від
сли­зу, утво­рив­ся.

Увечері мож­на тим же чи­ном
за­сто­со­ву­ва­ти пре­па­ра­ти з більш ви­со­кою концентрацією солі, що
володіють бак­те­ри­цид­ни­ми влас­ти­вос­тя­ми (Квикс, «Берлін-Хемі»;
Ак­ва­лор Фор­те, PharmaMed).

Пе­ред сном в кож­ну ніздрю
ба­жа­но за­ка­па­ти 1-2 краплі пер­си­ко­во­го мас­ла: во­но відновить
функції слизової і до ран­ку при­ве­де її в стан боєготовнос- ті.

Зміцнити
противірусний за­хист до­по­мо­же мазь для но­са (Віферон у вигляді
ге­лю або мазі, «Фе­рон»; Оксолінова мазь). Її слід на­но­си­ти вранці і
ввечері після чер­го­вих про­ми­вань сольо­вим роз­чи­ном.

Оставить комментарий

Adblock
detector