Читать статью на русском языке

На­род­жен­ня ди­ти­ни — найважливіша, са­ма відповідальна подія в житті кожної жінки.

Вагітність
пов’яза­на з ба­гать­ма змінами, у то­му числі, в самопочутті та стані
організму. Ад­же ва- гітність — це ве­ли­ке на­ван­та­жен­ня на всі
ор­га­ни і сис­те­ми. У цей період особ­ли­во страждає хре­бет. Як же
уник­ну­ти про­блем зі спи­ною, при­чо­му не тільки під час вагітності,
але і після пологів?

Будь-яка жінка знає, як важ­ли­во в період
ва- гітності пра­виль­но хар­чу­ва­ти­ся, ба­га­то відпочи- вати, уни­ка­ти
прий­о­му медикаментів, які мо­жуть не­га­тив­но по­зна­чи­ти­ся на
здо­ров’ї ма­лю­ка. І всім відомо, як псу­ють са­мо­по­чут­тя і настрій
біль або тяжкість у по­пе­ре­ку. Подібні скар­ги є прак­тич­но у кожної
жінки, яка чекає на на­род­жен­ня ди­ти­ни. Особ­ли­во важ­ко
до­во­дить­ся тим, у ко­го хронічні про­бле­ми з хреб­том да­ва­ли про
се­бе зна­ти ще до вагітності.

На щас­тя, ці тимчасові труднощі
цілком прогнозо- вані. А це означає, що мож­на їх не до­пус­ти­ти, вчас­но
под­бав­ши про своє здо­ров’я. І про здо­ров’я ма­лю­ка — теж. Ад­же
при про­бле­мах з хреб­том погіршується за­галь­ний стан ма­ми, а
ди­ти­на зму­ше­на «ділити» з нею складності, що ви­ник­ли. Про­те
знімати тяжкість або нит­тя в по­пе­ре­ку за до­по­мо­гою
зне­бо­лю­ю­чих ліків під час вагітності про­ти­по­ка­за­но, обе­реж­ною
потрібно бу­ти і з фізични- ми на­ван­та­жен­ня­ми.

Підібрати
оп­ти­маль­ний ре­жим фізичної активності, що забезпечує оз­до­ров­чий
ефект, а та­кож поз­бу­ти­ся від бо­лю в спині, як­що він вже ви­ник,
май- бутнім ма­мам до­по­мо­жуть у Центрі Євмінова. Од­на з про­грам за
Ме­то­ди­кою Євмінова роз­роб­ле­на спеціально для жінок, які очікують
на­род­жен­ня ди­ти­ни (про­гра­ма «Для майбутніх мам»), і перед- бачає
ви­ко­нан­ня малоапмлітудних і ста­тич­них вправ на Профілакторі
Євмінова.

Ці впра­ви до­по­ма­га­ють за­стра­ху­ва­ти від бо­лю і
важкості в спині при збільшеному навантаженні на хре­бет. Крім то­го,
про­гра­ма допомагає май- бутній мамі ефек­тив­но підготуватися до
пологів. У Центрі Євмінова жінку та­кож на­вчать пра­виль­но підіб- рати
зручні для ма­ми і безпечні для ма­лю­ка по­зи під час за­нять на
Профілакторі, а та­кож у по­всяк­ден­но­му житті та під час сну.

Після
на­род­жен­ня ма­лю­ка на­ван­та­жен­ня на хре­бет не зменшується,
ад­же з’яв­ля­ють­ся кло­по­ти, пов’язані з до­гля­дом за ди­ти­ною,
необхідністю по­дов­гу но­си­ти її на ру­ках. На вто­му і тяжкість у
по­пе­ре­ку, болі в спині, в цей період скар­жать­ся навіть жінки, які
ніколи не страж­да­ли че­рез про­бле­ми з хреб­том. Не див­но, що в
но­вих об­ста­ви­нах за­гост­рю­ють­ся сколіоз, кіфоз, ос­тео­хонд­роз.

Стан
хреб­та погіршується і в результаті по­яви зайвої ва­ги — поширеної
про­бле­ми під час вагіт- ності і після пологів. По­вер­ну­ти­ся «у
фор­му» мо- лодій мамі та­кож до­по­мо­жуть за­нят­тя за Ме­то­ди­кою
Євмінова. Во­ни до­зво­лять змен­ши­ти на­ван­та­жен­ня на хре­бет і
поліпшити по­ста­ву, зміцнять м’язи спи­ни, знімуть вто­му. І, що ду­же
важ­ли­во, зав­дя­ки ре­гу­ляр­ним за­нят­тям, Ви з легкістю
поз­ба­ви­те­ся від зайвої ва­ги, що з’яви­ла­ся під час ва- гітності і
після пологів.

Спеціальні впра­ви за Ме­то­ди­кою Євмінова
та­кож ре­ко­мен­ду­ють­ся мо­ло­дим жінкам із за­хво­рю­ван­ня­ми
хреб­та, які тільки пла­ну­ють вагітність. Зав­дя­ки лікувальній
фізкультурі, а точніше, гімнастики для хреб­та, кож­на жінка мо­же
відчувати се­бе ак­тив­ною про­тя­гом всієї вагітності.

Після
на­род­жен­ня ди­ти­ни відновлювальне ліку- вання на Профілакторі Євмінова
дасть можливість за­ли­ша­ти­ся здо­ро­вою, швид­ко схуд­ну­ти після
пологів і ніколи не зга­ду­ва­ти про біль у спині та по­пе­ре­ку.

Ад­ре­са Цент­ру Євмінова: 01001, м. Київ, вул. Костьоль­на, 7

Контактні те­ле­фо­ни: 38 044 270-70-11, 270-89-98, 279-61-08.

E-mail: evminovcenter@gmail.сom

Роз­к­лад ро­бо­ти Цент­ру Євмінова:

• Понеділок: з 9:00 до 20:00

• Вівторок: з 9:00 до 20:00

• Се­ре­да: з 9:00 до 20:00

• Чет­вер: з 9:00 до 20:00

• П’ят­ни­ця: з 9:00 до 20:00

• Су­бо­та: з 9:00 до 16:00

• Неділя: вихідний

Оставить комментарий

Adblock
detector