Читать статью на русском языке

Арахіс про­ми­ти, підсмажити, очис­ти­ти від луш­пин­ня. Подрібнити і
до­да­ти в ри­со­ву ка­шу. Рекомендується да­ва­ти дитині декілька разів
на день при три­ва­ло­му су­хо­му кашлі для йо­го усу­нен­ня.

Бра­зильсь­кий
ре­цепт бо­роть­би з каш­лем. Очищені від шкірки ба­на­ни про­пус­ти­ти
че­рез си­то, по­клас­ти в каст­ру­лю з га­ря­чою кип’яче­ною во­дою (2
ба­на­ни на 1 склян­ку во­ди з цук­ром, підігріти суміш і пи­ти.

Ва­ри­мо
ЖУ­РАВ­ЛИ­НУ.
Морс і свіжі яго­ди з ме­дом вжи­ва­ють­ся при лікуванні
прос­туд­них за­хво­рю­вань, ангіни. Сумішшю ме­ду з жу­рав­лин­ним (або
брус­нич­ним) со­ком зма­зу­ють хво­ре гор­ло. Яго­ди у вигляді каш­ки
за­сто­со­ву­ють­ся зовнішньо від шкірних хво­роб. Пло­ди ма­ють
про­ти­за­паль­ну дію.

Ріжемо ЛИ­МОН. При по­чат­ку ангіні
допомагає повільне жу­ван­ня си­ро­го ли­мо­на, особ­ли­во цед­ри.
Варіант для малюків: ссан­ня ме­до­во-лимонної «каш­ки» (100 г ме­ду
змішати з со­ком од­но­го ли­мо­на). Після цьо­го про­тя­гом го­ди­ни
нічого не їсти (йде вплив ефірних олій на сли­зо­ву обо­лон­ку гор­ла);
про­це­ду­ру пов­то­ри­ти че­рез 3 го­ди­ни.

Чис­ти­мо ЦИ­БУ­ЛЮ.
На Русі во­на ша­ну­ва­ла­ся пер­шим за­со­бом від інфекцій. Му­чить
не­жить — потрібно за­ка­па­ти кілька кра­пель ци­буль­но­го со­ку в ніс
— «не­чис­то­ту з го­ло­ви ви­ве­де ся­кан­ня і чхан­ня», — за­пи­са­но
в лікарському по­рад­ни­ку Фі- лагрія 1534 ро­ку. Щоб впо­ра­ти­ся з
гри­пом, натріть на тертці се­ред­ню си­ру ци­бу­ли­ну, за­лий­те
кип­ля­чим мо­ло­ком , не­хай настоїться 20 хви­лин в теп­ло­му місці.
Настій п’ють га­ря­чим декілька днів.

До­по­мо­же ци­бу­ля і від
каш­лю: розрізану ци­бу­ли­ну за­си­па­ти цук­ром, от­ри­ма­ний при
цьо­му си­роп пи­ти по 2-3 чайні лож­ки в день. Є ре­цеп­ти від каш­лю
при бронхіті та коклюші: 500 г подрібненої цибулі, 400 г цук­ру, 50 г
ме­ду, 1 л во­ди змішати, ва­ри­ти 3 го­ди­ни на повільному вогні,
охо­ло­ди­ти, процідити і пе­ре­ли­ти в пля­шеч­ку. Пи­ти по 1 столовій
ложці 4-6 разів на день (зберігати в за­кри­то­му вигляді в
про­хо­лод­но­му тем­но­му місці).

Відкриваємо бан­ку МЕ­ДУ. Він є
«сік з ро­си не­ба», вва­жа­ли в дав­ни­ну. Як­що по­ма­за­ти ме­дом
дитячі зуб­ки, во­ни бу­дуть рос­ти міцними і без хво­ро­би. Тре­ба
ска­за­ти, що на­род­на ме­ди­ци­на виді- лила мед і про­дук­ти
бджільництва в специфічну га­лузь — медолікування.

Скажімо,
підкралася за­сту­да — діставайте ме­док (зверніть ува­гу на
про­ти­по­ка­зан­ня, на­прик­лад, йо­го індивідуальна непереносимість!).
Прий­ма­ють йо­го з теп­лим мо­ло­ком (сто­ло­ва лож­ка ме­ду на
склян­ку мо­ло­ка), у вигляді си­ро­пу з до­да­ван­ням со­ку хро­ну
(співвідношення 1:1); з ма­ли­но­вим чаєм. Не за­будь­те, що,
вжи­ва­ю­чи мед, ба­жа­но 2-3 дні до­три­му­ва­ти­ся постільного або
до­машньо­го ре­жи­му.

Перевірений засіб від каш­лю — настій
редь­ки з ме­дом: 2 лож­ки ме­ду за­ли­ти в при­го­то­ва­не в редьці
по­глиб­лен­ня, на­кри­ти щільним па­пе­ром і на­сто­ю­ва­ти 3-4
го­ди­ни. Дітям да­ва­ти по одній чайній ложці 4 ра­зи на день до їжі та
обов’яз­ко­во да­ти пе­ред сном. Ефек­тив­не лікування нежиті у дітей
30%-им роз­чи­ном ме­ду в со­ку си­ро­го чер­во­но­го бу­ря­ка
(за­кра­пу­ва­ти по 5-6 кра­пель в кож­ну ніздрю 4-5 разів на день).

Нарізаємо
ЧАС­НИК.
Яки­ми тільки влас­ти­вос­тя­ми не наділила при­ро­да цю
не­хит­ру трав’янис­ту рос­ли­ну. В ру­ко­пи­сах XVII-XVIII століть про
ньо­го згадується як про па­на­цею від усіх хво­роб. Він має
антибактеріальну, болезаспокійливу, заспо- кійливу дію. Від кок­лю­шу:
п’ять зубчиків час­ни­ку, порізаних на дрібні шма­точ­ки, добре
про­кип’яти­ти в склянці мо­ло­ком і пи­ти декілька разів на день. При
силь­но­му кашлі рекомендується на­ти­ра­ти ступні ніг час­ни­ком.

Миємо
ЯБ­ЛУ­КА.
Ці пло­ди, за пе­ре­ка­за­ми, зміцню- ють мо­зок і сер­це.
Відомі антимікробні властивості яб­лук. Су­ше­не яб­лу­не­ве лис­тя
за­ва­рю­ють окро­пом і п’ють на­пар при застуді. Си­ри­ми яб­лу­ка­ми
мож­на вилікувати про­нос: хво­ро­му да­вай­те на­тер­те на тертці
яб­лу­ко че­рез кожні дві го­ди­ни про­тя­гом до­би (їсти і пи­ти більше
нічого не мож­на).

Сушені ГРУШІ. Відвар з них має ан­ти­сеп­тич­ну та закріплюючу дію при по­но­сах (особ­ли­во гар­ний відвар ди­ких груш).

Ду­же подобається дітям слав­ний засіб від каш­лю — го­голь-мо­голь: яєчні жов­т­ки, збиті з цук­ром (їсти нат­ще­сер­це).

Ди­во — овочі

КАР­ТОП­ЛЯ.
Слов’яни вжи­ва­ли її як засіб, що знижує тем­пе­ра­ту­ру. Си­ру
кар­топ­лю при­кла­да­ли у вигляді ком­пре­су на лоб і вис­ки.
Кар­топ­ля пере- магає і ка­шель. Необхідно відварити в мундирі 4-5
ве­ли­ких кар­топ­лин, але так, щоб во­ни не роз­си­па­ли­ся. На­клас­ти
на гру­ди і спи­ну кілька аркушів па­пе­ру, а на них розрізану навпіл
кар­топ­лу, звер­ху об­гор­ну­ти хво­ро­го ков­д­рою.

Кар­топ­ля­не
пю­ре, при­го­то­ва­не з ве­ли­кою кількіс- тю мо­ло­ка, сприяє знят­тю
брон­хос­паз­му. Неза- мінна кар­топ­ля для інгаляцій, зок­ре­ма, при
астмі: зва­ри­ти до м’якості, вик­лас­ти га­ря­чою в мис­ку пе­ред
со­бою, на­кри­ти­ся ков­д­рою з го­ло­вою і ди­ха­ти по­ром.

МОРК­ВА.
Цінується своєю загальнозміцнюючою дією на організм. Ефек­тив­не
про­нос­не — морк­вя­ний сік. Свіжий сік, змішаний з рівною кількістю
мо­ло­ка, полегшує су­хий ка­шель (прий­ма­ти 5-6 разів на день). Від
каш­лю ви­ко­рис­то­ву­ють суміш морк­вя­но­го со­ку з цук­ро­вим
си­ро­пом (1:1). Діти цю суміш п’ють теп­лою по чайній ложці 5 раз на
день. До речі, схо­жи­ми влас­ти­вос­тя­ми володіє са­лат з редь­ки з
морк­вою, за­прав­ле­ний лож­кою олії та 2 лож­ка­ми сме­та­ни.

Зви­чай­но,
на­род­не лікування містить ба­га­то наїв- ного і не­се­рй­оз­но­го.
Навіть наприкінці XIX століття орловські се­ля­ни по­яс­ню­ва­ли ка­шель
так: «не­ми­ну­че відбувається ка­шель у то­го, хто прой­де вно- чі
босоніж по підлозі, слідами до­мо­ви­ка, що має звич­ку всю ніч бігати
по хаті і гра­ти зі своїми діть- ми».

Давні вірування цілком
по­ши­рю­ва­ли­ся на ме­ди­ци­ну, на­прик­лад, на «профілактику» не­дуг:
«хто вми­ва­ти­меть­ся до­що­вою во­дою в пер­шу вес­ня­ну гро­зу, той
не захворіє цілий рік». Те­пер це не більше, ніж добра ста­ра каз­ка.
Од­нак, найчастіше в три­вож­них ситуаціях нас ви­ру­ча­ють са­ме
народні ме­то­ди, точні «знахарські» спос­те­ре­жен­ня, корисні
ре­цеп­ти.

Оставить комментарий

Adblock
detector